ΠΟΒΑΣ: Σεμινάρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη & Ηράκλειο Κρήτης

Εκπαίδευση Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών συμμετέχοντας ενεργά στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος UPSWING BUILD UP SKILLS, πρόκειται να υλοποιήσει 3 πιλοτικά προγράμματα τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης σεμινάρια κατάρτισης Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών σε συνεργασία με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που αποτελεί εταίρο του προγράμματος.

Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτης το διάστημα Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2016. Η διάρκεια του κάθε σεμιναρίου θα είναι 30 ώρες και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης θα ακολουθήσει πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτήθηκαν σύμφωνα με τις διεθνής πρακτικές πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων από τον ΕΟΠΠΕΠ. Η συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση.
Σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης θα δοθούν κατάλληλα εκπαιδευτικά εγχειρίδια και σημειώσεις διδασκαλίας. Επίσης, θα αξιοποιηθούν έμπειροι εκπαιδευτές, με γνώσεις υψηλού επιπέδου στο θεματικό αντικείμενο που θα διδάξουν, αλλά και με ικανότητες αξιοποίησης των αρχών και των μεθόδων ενεργητικής και συμμετοχικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Πριν την κατάρτιση των Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών θα προηγηθεί η εκπαίδευση των εκπαιδευτών (θεωρητική & πρακτική) την οποία πρόκειται να διεξάγει ο Επιστημονικός Σύμβουλος της ΠΟΒΑΣ Δρ. Στέλιος Λαμπρακόπουλος για λογαριασμό του ΕΜΠ το οποίο είναι εταίρος στην υλοποίηση του προγράμματος.
Οι εταίροι του έργου BUILD UP Skills UPSWING είναι το ΚΑΠΕ, το ΕΜΠ, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, το ΤΕΕ και ο ΕΟΠΠΕΠ.

Απάντηση