ΠΟΒΑΣ: Κατάρτιση & πιστοποίηση γνώσεων & δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινίου – Σιδήρου υλοποιεί το συγχρηματοδοτούμενο, από το ΕΣΠΑ 2014-2020, έργο: “Κατάρτιση & πιστοποίηση γνώσεων & δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την ΠΟΒΑΣ” με κωδικό MIS 5035140.


Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις – ενέργειες:

Ενέργεια 1η
“Υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης” διάρκειας 90 ωρών. Οι συμμετέχοντες εργαζόμενοι παρακολουθούν μαθήματα, επιλέγοντας ένα από τα εξής
αντικείμενα:

  • Σύγχρονες Τεχνικές Πωλήσεων.
  • Οργάνωση και Λειτουργία Συνεργείου.

Ενέργεια 2η
“Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων”. Οι συμμετέχοντες εργαζόμενοι μπορούν, μετά από εξετάσεις, να πιστοποιηθούν στο αντικείμενο του σεμιναρίου που παρακολούθησαν. Η Πιστοποίηση παρέχεται από, διαπιστευμένο στο Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης, ανεξάρτητο φορέα.

  • Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε 1.150 εργαζόμενους.
  • Περισσότεροι από 500 ωφελούμενοι έχουν κάνει έναρξη κατάρτισης, ενώ ήδη, σε αρκετά τμήματα έχουν ολοκληρωθεί Κατάρτιση και Πιστοποίηση.

Η ΠΟΒΑΣ σε συνεργασία με την ΑΠΟΨΗ ΑΕ, η οποία αποτελεί τον ανάδοχο του έργου, παραμένουν προσηλωμένοι στο στόχο της ενίσχυσης των δεξιοτήτων των.

Απάντηση