Η ενεργειακή αναβάθμιση & ανακαίνιση περνάει από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές

Ενεργειακό λίφτινγκ στο Δημόσιο – Πώς θα αναβαθμιστούν κτίρια και υποδομές

Εξοικονομώ–Αυτονομώ, Εξοικονομώ 2021, Εξοικονομώ Νέων, Εξοικονομώ 2023, Ηλέκτρα, Εξοικονομώ Επιχειρήσεων: 6 προγράμματα ολοκληρωμένης ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών και κτιρίων του τριτογενή τομέα, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με συνολικό κόστος εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης μεγαλύτερο των 4 δις ευρώ.


Και σε όλα αυτά τα προγράμματα, τα σημεία και οι δράσεις κλειδιά, δηλαδή η αρχική διάγνωση του προβλήματος της αυξημένης κατανάλωσης, ο σχεδιασμός της λύσης, καθώς και η τελική πιστοποίηση του έργου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών έχουν ανατεθεί αποκλειστικά στους Ενεργειακούς Επιθεωρητές.

Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές καλούνται να διεκπεραιώσουν έναν ρόλο που προϋποθέτει άριστη γνώση για θέματα που έχουν να κάνουν:

  • με το κτιριακό κέλυφος, τα είδη των θερμομονώσεων και των συστημάτων που υπάρχουν, με τα κουφώματα, τα πλαίσια, τις υαλώσεις καθώς και τα εξώφυλλα και τα συστήματα σκίασης,
  • με τα συστήματα θέρμανσης, τους λέβητες και τις αντλίες θερμότητας,
  • με τα συστήματα δροσισμού / ψύξης,
  • με τα συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, καθώς και τον συνδυασμό τους με συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
  • με τα συστήματα φωτισμού, τεχνητού αλλά και φυσικού καθώς και τη σύζευξη αυτών των δύο.

Προφανώς, βασική ανάγκη δεν είναι μόνο η θεωρητική γνώση των παραπάνω, αλλά και η αντίστοιχη εμπειρία εφαρμογής τους καθώς και αντίληψη:

  • των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της κάθε τεχνολογίας,
  • της κατά περίπτωση εφικτότητας και σκοπιμότητας κάθε λύσης,
  • των δυνατοτήτων συνδυασμού τους,
  • καθώς και της σχετικής ενεργειακής αποδοτικότητας τόσο των υφιστάμενων όσο και των σύγχρονων συστημάτων

για να μπορούν να εκτιμήσουν τα οφέλη ανά αξιολογούμενη πιθανή επέμβαση και να καταλήξουν στην τελική πρόταση – βέλτιστη λύση στον κύριο του έργου, πάντοτε σε συνάρτηση και με τα χαρακτηριστικά του δηλ. την οικονομική του δυνατότητα, την προτεραιότητα στόχων που έχει (π.χ. εξοικονόμηση, αναβάθμιση θερμικής άνεσης, ασφάλεια κ.λπ.), την αισθητική του.

Επιπλέον καλούνται να έχουν άριστη γνώση του εθνικού ενεργειακού κανονισμού (Κ.Εν.Α.Κ.) και των Τεχνικών Οδηγιών του Τ.Ε.Ε. που τον υποστηρίζουν, καθώς και της λοιπής πολεοδομικής και όχι μόνο νομοθεσίας που μπορεί να επιβάλει περιορισμούς ως προς τις λύσεις που μπορούν να υλοποιηθούν ή/και να δημιουργήσει προβλήματα εφαρμογής σε κάποιες επεμβάσεις που κατά περίπτωση οδηγούν σε αστοχίες του προγράμματος που χρηματοδοτεί τις εργασίες.

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να έχουν και νομικές γνώσεις σχετικά με το αστικό δίκαιο και τους περιορισμούς ή τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που επιβάλλονται στις επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης από κανονισμούς πολυκατοικιών ή από την απουσία / ασάφειά τους.

Και τέλος, πρέπει να έχουν άριστη γνώση όλων των επίσημων οδηγών των Προγραμμάτων για τα οποία καλούνται να συμβουλέψουν τους δυνητικούς ωφελούμενους, ιδιώτες επιχειρήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες, να συντάξουν τα απαραίτητα έγγραφα ή/και να εκδώσουν τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης ούτως ώστε να κατατεθεί η αντίστοιχη αίτηση – πρόταση χρηματοδότησης.

Με λίγα λόγια οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές καλούνται να έχουν πλήρη και σφαιρική γνώση ενός πολύ μεγάλου εύρους γνωστικού αντικειμένου το οποίο όμως εξελίσσεται και αλλάζει συνεχώς.

Το οξύμωρο βέβαια είναι ότι αν και αποτελούν τον κεντρικό συνδετικό κρίκο όλων των εμπλεκομένων σε όλα τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης και όλοι, ωφελούμενοι, ανάδοχοι, φορείς προγραμμάτων, σε αυτούς απευθύνονται, τους αντιστοιχεί ένα πολύ μικρό ποσοστό του οικονομικού αντικειμένου των προγραμμάτων αυτών, που κυμαίνεται μεταξύ 3.5 και 5%, και για τους δύο επιθεωρητές, του Α που θα διαγνώσει το πρόβλημα και θα προτείνει τα απαραίτητα μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης που πρέπει να ληφθούν και του Β που θα πιστοποιήσει την ολοκλήρωση των εργασιών.

Και μάλιστα, είναι ίσως οι μόνοι εμπλεκόμενοι σε προγράμματα τύπου Εξοικονομώ που «θεωρήθηκε» ότι δεν αξίζουν να λάβουν αυξημένη αμοιβή, έστω και λόγω πληθωρισμού (αναφέρεται ότι επιλέξιμες αμοιβές των Ενεργειακών Επιθεωρητών για το «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ Νέων» και «Εξοικονομώ 2023» είναι ακριβώς οι ίδιες όταν όλες οι υπόλοιπες εργασίες έχουν λάβει μια «αύξηση» περίπου 10%).

Είναι προφανές πως για να τρέχουν τα προγράμματα και να ολοκληρώνονται με την τεχνική και οργανωτική ποιότητα κα αρτιότητα που τα παραπάνω επιβάλουν, για να συμμετέχουν δηλαδή στα προγράμματα Ενεργειακοί Επιθεωρητές και όχι διεκπεραιωτές γραφειοκρατικών διαδικασιών, το οικονομικό τους αντικείμενο πρέπει να αναβαθμιστεί. Άλλωστε, τα έργα που διεκπεραιώνονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών είναι Τεχνικά Έργα (και μάλιστα όχι πάντοτε μικρής κλίμακας) και ως τέτοια απαιτούν την αντίστοιχη υποστήριξη.

Ο Π.Συ.Π.Εν.Επ. είναι ένα κατ’ αρχήν  επιστημονικό σωμάτιο που ξεκίνησε εκπροσωπώντας τους πιστοποιημένους Ενεργειακούς Επιθεωρητές. Σε όλη του τη μέχρι τώρα πορεία ωστόσο, ενημερώνει, επιμορφώνει και επικοινωνεί με όλους τους Επιθεωρητές και γενικότερα τους μηχανικούς σε θέματα που άπτονται του επιστημονικού του αντικειμένου. Με βασικό γνώμονα την άποψη ότι η γνώση πρέπει να διαχέεται σε όλους, όλες οι τεχνικές εκδηλώσεις που έχει διοργανώσει όχι μόνο είναι ανοιχτές σε όλους επιπλέον μαγνητοσκοπούνται και ανεβαίνουν σε ελεύθερο κανάλι στο διαδίκτυο (youtube.com) για να μπορούν όλοι, μηχανικοί αλλά και ιδιώτες να ενημερώνονται σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του Συλλόγου.

Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο, συνδιαλέγεται σε σταθερή βάση με όλους τους φορείς των προαναφερόμενων προγραμμάτων και συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της ενεργειακής νομοθεσίας και των συναφών κανονισμών.

Στο άμεσο μέλλον, δρομολογείται και το τυπικό άνοιγμα του Συλλόγου στο σύνολο των Ενεργειακών Επιθεωρητών, αλλά και των Ενεργειακών Ελεγκτών, δεδομένου πως πλέον οι δύο δραστηριότητες συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους.

Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΠΣΥΠΕΝΕΠ)

Για περισσότερες πληροφορίες για τον Π.Συ.Π.Εν.Επ. μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστοχώρο του Συλλόγουwww.psypenep.gr

Πηγή: news.b2green.gr

Απάντηση