Αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος του Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον

Πραγματοποιήθηκε η παραλαβή έργου «Αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος του Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον (ΕΚΟ) της ΕΤΕΑΝ ΑΕ»
Αντικείμενο του έργου που ολοκληρώθηκε ήταν η παροχή υπηρεσιών σχετικά με την παραμετροποίηση και τη δημιουργία ειδικών οθονών
α. που θα ικανοποιούν της ανάγκες που έχουν προκύψει λόγω της Πρόσκλησης προς την Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. με κωδικό 134 (4180 / 1008 / A2 / 21-07-2015 και ΑΔΑ 78ΑΗ465ΦΘΘ-5ΜΚ) για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξεων «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον – Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης και ενεργειακές επιθεωρήσεις» και
β. την υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών επί του πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»
Το έργο ολοκλήρωσε η “Green Projects ΑΕ”.

Απάντηση