Vepal: Περαιτέρω ανάπτυξη αναμένει η βιομηχανία βαφής αλουμινίου του ομίλου Viohalco

Vepal-Viohalco

Ενισχυμένες πωλήσεις, με παράλληλη σμίκρυνση των περιθωρίων κέρδους, παρουσίασε για το 2017 η εταιρεία βαφής φύλλων και ταινιών αλουμινίου και παραγωγής ρόλων αλουμινίου Vepal, η οποία την τελευταία διετία έχει αυξήσει την ετήσια παραγωγική της δυναμικότητα κατά 8.000 τόνους.


Παρά την κάμψη των κερδών της προ φόρων και μετά την πρόβλεψη για φόρους, οι καθαρές ταμειακές ροές από τις λειτουργικές της δραστηριότητες ενισχύθηκαν σε 2,25 εκατ. ευρώ, έναντι 1,86 εκατ. ευρώ το 2016.

Επίσης, ο όγκος της παραγωγής της σημείωσε αύξηση, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της.

Για το 2018 η εταιρεία προσδοκά να προσεγγίσει το maximum capacity, επιτυγχάνοντας σημαντική αύξηση πωλήσεων. Οι προβλέψεις για την πορεία της, όπως αναφέρει, είναι θετικότατες.

Η επιχείρηση είναι κατά 100% θυγατρική της εταιρείας σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων ElvalHalcor του μεταλλουργικού ομίλου Viohalco.

Έχει αντικείμενο την παραγωγή βαμμένων προϊόντων αλουμινίου για αρχιτεκτονική χρήση, ψευδοροφές και επενδύσεις κτιρίων, καθώς και την παραγωγή φύλλων αλουμινίου για την αυτοκινητοβιομηχανία.

Διαθέτει το σύνολο της παραγωγής της στη μητρική της εταιρεία, εγκαταστάσεις της οποίας χρησιμοποιεί για την παραγωγική της δραστηριότητα, στη θέση Βατερή Θήβας του νομού Βοιωτίας, στο ύψος του 5ου χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θηβών – Χαλκίδας, σε οικόπεδο επιφάνειας 41.100 τ.μ., με εγκατεστημένα κτίρια επιφάνειας 15.615 τ.μ.

Αποτελεί συνέχεια της εταιρείας ΒΕΜΕΤ και έλαβε τη σημερινή νομική μορφή και ταυτότητά της τον Απρίλιο του 2015, μετά από απόσχιση και εισφορά του κλάδου βαφής αρχιτεκτονικών αλουμινίου της πρώην ΕΛΒΑΛ και νυν ElvalHalcor στη ΒΕΜΕΤ και μετονομασία της τελευταίας σε Vepal.

Εδρεύει στην Αθήνα και είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, τα έσοδα της Βεπάλ το 2017 ήταν ύψους 25,29 εκατ. ευρώ, αντί 24,73 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα έσοδα αυτά αντιστοιχούσαν στην πώληση 34.967 τόνων προϊόντων αλουμινίου, έναντι 33.262 τόνων προϊόντων αλουμινίου το 2016 (+5,1%).

Η επιχείρηση περιόρισε κατά 1,4 εκατοστιαίες μονάδες τον συντελεστή του μεικτού κέρδους της (στο 15,5% έναντι 16,9% το 2016).

Το γεγονός αυτό οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 3,92 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 6,4% (-0,27 εκατ. ευρώ).

Σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 4,35 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 17,2% των πωλήσεων (19,1% το 2016), μειωμένα κατά 7,8% (-0,37 εκατ. ευρώ).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,40 εκατ. ευρώ (1,40 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,02 εκατ. ευρώ (επίσης 0,02 εκατ. ευρώ το 2016).

Κατόπιν αυτών το 2017 κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους 2,94 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 1,74 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 11% (-0,36 εκατ. ευρώ) και 13,8% (-0,28 εκατ. ευρώ), αντιστοίχως.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 15,5%, ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 9,2%.

Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 11,6% και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 6,9%. Τα κέρδη της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 4,34 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 17%, έναντι 19,3% το 2016.

Τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Τα ίδια κεφάλαια της Vepal στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 18,915 εκατ. ευρώ (18,91 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 73,9% (77,2% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 25,60 εκατ. ευρώ (24,48 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Η επιχείρηση στο τέλος της χρήσης 2017 είχε μηδενικές τραπεζικές υποχρεώσεις. Εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (13,26 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 8,63 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (4,63 εκατ. ευρώ).

Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της διαμορφώθηκαν σε 6,69 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 20,1% (+1,12 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 0,23 εκατ. ευρώ (0,44 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Για αγορές παγίων το 2017 δαπάνησε 0,74 εκατ. ευρώ, έναντι 0,40 εκατ. ευρώ το 2016. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα αναπόσβεστα πάγιά της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 12,15 εκατ. ευρώ (12,83 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης 2016).

Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβάνονταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 1,25 εκατ. ευρώ, από επιχορηγήσεις που είχε λάβει για την πραγματοποίηση επενδύσεων.

Η Vepal έχει πρόεδρο τον Γ. Σ. Μοσχονά, αντιπρόεδρο τον Ν. Κ. Κουδούνη και οικονομικό διευθυντή τον Ευάγγ. Π. Μαστοράκο. Στις 31.12.2017 απασχολούσε 96 εργαζόμενους, έναντι 93 στα τέλη του 2016.

Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 4,36 εκατ. ευρώ, έναντι 4,33 εκατ. ευρώ το 2016.

Από τα κέρδη της χρήσης 2016 διέθεσε στη μητρική της εταιρεία μέρισμα 1,73 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με αμοιβές στελεχών της διοίκησής της 0,10 εκατ. ευρώ, ενώ από τα κέρδη της χρήσης 2017 διέθεσε στη μητρική της εταιρεία μέρισμα 1,37 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με αμοιβές στελεχών της διοίκησής της 0,105 εκατ. ευρώ.

Δηλώνει αισιοδοξία για τις προοπτικές της, κυρίως για τον λόγο ότι οι επενδυτικές παρεμβάσεις της στις γραμμές παραγωγής έχουν οδηγήσει σε αύξηση της ετήσιας παραγωγικής της δυναμικότητας κατά 8.000 τόνους.

Έχει επιτύχει συγχρόνως, όπως αναφέρει, καλύτερη διαχείριση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας της.

Πηγή: in.gr


Απάντηση