Τα 18 αρχεία με τα Παραρτήματα του «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»

παραρτήματα

Σε συνέχεια των προχθεσινών ανακοινώσεων του ΥΠΕΝ για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», αναφορικά με το νέο χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων και την έκδοση του οδηγού του προγράμματος, αναρτούμε τα 18 Παραρτήματα του νέου οδηγού σε αυτόνομα αρχεία, για τη διευκόλυνση όλων των ενδιαφερόμενων.


Δείτε παρακάτω τα Παραρτήματα αναλυτικά:

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων βάσει της 1ης Ενεργειακής Επιθεώρησης

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Έντυπο επιμερισμού προϋπολογισμού πολυκατοικίας Tύπου Α

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-Α
Δήλωση Ωφελούμενου Υποβολής Αίτησης

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-Β
Δήλωση εκπροσώπου πολυκατοικίας Υποβολής Αίτησης

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-Γ
Δήλωση Ωφελούμενου αποδοχής απόφασης υπαγωγής

8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης Έργου βάσει της 2ης Ενεργειακής Επιθεώρησης

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
Έντυπο Επιμερισμού κόστους βάσει παραστατικών δαπανών ανά ιδιοκτησία (αίτηση πολυκατοικίας τύπου Α)

10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ-Α
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Αναδόχου του έργου

11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ-Β
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Προμηθευτή Υλικών

12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ-Γ
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Προμηθευτή Υλικών & Αναδόχου του Έργου (εφόσον είναι το ίδιο πρόσωπο)

13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 Χρήση Ακινήτου

14. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X
Δήλωση Πιστοποίησης & δικαιολογητικά για την Ολοκλήρωση του Έργου (Ωφελούμενου/ Εκπρόσωπου Πολυκατοικίας)

15. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧI
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 για ενισχύσεις βάσει καθεστώτος De Minimis

16. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ
Διαδικασία διαχείρισης αίτησης

17. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙII
Συμμετέχοντες Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί

18. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙV
Δικτυακοί Τόποι Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Πηγή: b2green.gr

Απάντηση