ΣΒΕ: Όλες οι σχετικές πληροφορίες για τα επιδοτούμενα προγράμματα τηλεκατάρτισης

ΣΒΕ

Η πράξη αφορά επιδοτούμενες δράσεις κατάρτισης και ακολούθως πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρησή τους.


Συγκεκριμένα, ο ΣΒΕ έχει αναλάβει, ως δικαιούχος, από το Υπουργείο Ανάπτυξης την υλοποίηση της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο της μεταποίησης του αλουμινίου». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.

Στο πλαίσιο της πράξης θα υλοποιηθούν 2 διαφορετικά προγράμματα κατάρτισης και συγκεκριμένα τα εξής:

 • «Προώθηση προϊόντων αλουμινίου στη διεθνή αγορά»: Σεμινάριο κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων για στελέχη εξαγωγικού εμπορίου για τον κλάδο του αλουμινίου (80 ώρες).
 • «Κατάρτιση Αλουμινοκατασκευαστών»: Σεμινάριο κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων αλουμινοκατασκευαστών (70 ώρες).

Το πρόγραμμα είναι πανελλαδικής εμβέλειας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι €5 ανά ώρα κατάρτισης και είναι μικτό ποσό.

Ειδικότερα:

 • Το πρόγραμμα «Προώθηση προϊόντων αλουμινίου στη διεθνή αγορά» επιδοτείται με 400 ευρώ (5 ευρώ/ώρα x 80 ώρες).
 • Το πρόγραμμα «Κατάρτιση Αλουμινοκατασκευαστών» επιδοτείται με 350 ευρώ (5 ευρώ/ώρα x 70 ώρες).

ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ;

Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής έχουν:

 1. Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως του κλάδου ή του είδους της επιχείρησης όπου απασχολούνται, οι οποίοι είναι:
  1. Ή πλήρους απασχόλησης
  2. Ή εποχικά εργαζόμενοι
  3. Ή μερικής απασχόλησης
  4. Αυτοαπασχολούμενοι
 2. Ωφελούμενοι είναι 1.250 εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα διαφόρων κλάδων.

ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ;

Με 3 εναλλακτικούς τρόπους:

 • Με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης, συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης.
 • Με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση).
 • Με τη μέθοδο της συμβατικής διά ζώσης κατάρτισης στην τάξη.

Πότε θα γίνεται η εκπαίδευση;

Σε προκαθορισμένες ημέρες, μετά το πέρας του ωραρίου εργασίας των εκπαιδευομένων.

Επιτρέπονται οι απουσίες;

Ναι, αλλά μέχρι ποσοστού 10%.

Αν υπερβώ το όριο απουσιών, τι θα συμβεί;

Δεν έχω δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεν δικαιούμαι εκπαιδευτικό επίδομα, δεν μου χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ;

 • Να είμαι εργαζόμενος σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα
 • Όσον καιρό διαρκεί το πρόγραμμα, να εργάζομαι – διαφορετικά χάνω το επίδομα και το δικαίωμά μου στις εξετάσεις πιστοποίησης
 • Αν θέλω να παρακολουθήσω το πρόγραμμα: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ», πρέπει να έχω τελειώσει το Λύκειο
 • Αν θέλω να παρακολουθήσω το πρόγραμμα: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ», πρέπει να έχω τελειώσει το Γυμνάσιο ή το Δημοτικό.

ΠΩΣ ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

Συμπληρώνω και υποβάλλω την αίτηση ηλεκτρονικά: εδώ

Η προθεσμία για τις αιτήσεις λήγει στις 10 Μαΐου 2020.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να αποσταλούν στον ΣΒΕ (Πλατεία Μοριχόβου 1, 7ος όροφος, ΤΚ 546 25 Θεσσαλονίκη) τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τέλος, θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα ης αξιολόγησής τους.

ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΩ ΣΤΟΝ ΣΒΕ;

 1. Αίτηση Συμμετοχής (εκτυπωμένη από το katartisialuminio.gr)
 2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας
 3. Αντίγραφο των αντιστοίχων τίτλων σπουδών, Απολυτήριου Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑΛ, κ.λπ., Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ, Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 4. Αντίγραφο επαγγελματικών πιστοποιήσεων από εθνικούς η διεθνείς φορείς
 5. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης με ή και χωρίς πιστοποίηση
 6. Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα απευθύνεται στον ΣΒΕ και στην οποία θα δηλώνεται ότι:
  • Ο υποψήφιος ΔΕΝ συμμετέχει σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται από Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης, που έχουν προκηρυχθεί
  • Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων
 7. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας – Βεβαιώσεις ασφαλιστικών οργανισμών, βεβαιώσεις εργοδοτών για το είδος της απασχόλησής μου.

ΠΩΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥ; ΠΟΣΑ ΜΟΡΙΑ ΠΑΙΡΝΩ ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ;

ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ;

Ο ΣΒΕ θα ακολουθήσει τα εξής βήματα:

Βήμα 1: Συλλογή των αιτήσεων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΣΒΕ.
Βήμα 2: Επεξεργασία – Ταξινόμηση Αιτήσεων ανά περιφερειακή ενότητα.
Βήμα 3: Ανακοίνωση του προσωρινού πίνακα επιλογής ωφελουμένων στο website του έργου katartisialuminio.gr.
Βήμα 4: Έναρξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεων από την επομένη ημέρα της ανακοίνωσης.
Βήμα 5: Εξέταση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών των ενστάσεων και διαμόρφωση του οριστικού πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων ανά Περιφερειακή Ενότητα.
Βήμα 6: Συλλογή και Έλεγχος Δικαιολογητικών.
Βήμα 7: Αναπροσαρμογή της συνολικής βαθμολογίας, εάν διαπιστωθεί ανακρίβεια και οριστικοποίηση του πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων ανά ΠΕ.
Βήμα 8: Ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων της επιλογής στο website του έργου katartisialuminio.gr – Δημιουργία οριστικού «Μητρώου Ωφελουμένων».

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΝΣΤΑΣΗ;

Βεβαίως. Ο καθένας που έκανε αίτηση μπορεί να υποβάλει ένσταση, ακολουθώντας τις εξής οδηγίες:

Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση του Μητρώου Ωφελουμένων στην ειδική ιστοσελίδα του έργου: katartisialuminio.gr
Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται εγγράφως, (ΣΒΕ, Πλατεία Μοριχόβου 1, ΤΚ 546 25 Θεσσαλονίκη, Υπόψη: Επιτροπής Ενστάσεων του έργου «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» ή/και ηλεκτρονικά στον ΣΒΕ στο seminar@sbe.org.gr
Η Επιτροπή Ενστάσεων θα αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την άσκησή τους, άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη των αντιρρήσεων.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ»

ΣΒΕ-πρόγραμμα-τηλεκατάρτισης

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ»

ΣΒΕ-πρόγραμμα-τηλεκατάρτισης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2310 539817 (Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10.00 έως 16.00).

Απάντηση