Στοιχεία και εκτιμήσεις Κεντρικού Συνδέσμου Γερμανικής Οικοδομικής Βιομηχανίας για τον κατασκευαστικό κλάδο

στοιχεία

Ο Κεντρικός Σύνδεσμος Γερμανικής Κατασκευαστικής/ Οικοδομικής Βιομηχανίας (Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.) δημοσιοποίησε πρόσφατα στοιχεία (Μάιος 2020) σχετικά με τον, ελληνικού εξαγωγικού ενδιαφέροντος, κατασκευαστικό κλάδο στη Γερμανία για το έτος 2019 καθώς και εκτιμήσεις για την πορεία του κλάδου κατά το έτος 2020.


Ειδικότερα τα πρόσφατα στοιχεία:

Α) Στοιχεία για το Έτος 2019

Σύμφωνα με τον ανωτέρω επιχειρηματικό/κλαδικό Σύνδεσμο, στο γερμανικό κατασκευαστικό κλάδο δραστηριοποιούνται (δεν συνυπολογίζονται οι εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες) 76.811 επιχειρήσεις (+2,6% έναντι 2018) οι οποίες απασχολούν 870.200 εργαζόμενους (+4,0% έναντι 2018). Η κατανομή των επιχειρήσεων με βάση τον αριθμό των εργαζομένων αποτυπώνεται στο ακόλουθο διάγραμμα.

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις πραγματοποίησαν για το 2019 κύκλο εργασιών ύψους €135 δις (+6,7% έναντι 2018, €81,9 δις το 2010, €74,3 δις το 2005 και €116,8 δις το 1995). Ο τομέας κατασκευής κατοικιών έρχεται 1ος ως προς τον κύκλο εργασιών (36,3%), ενώ ακολουθεί ο εμπορικός/βιομηχανικός (γραφεία, εργοστάσια, ξενοδοχεία, κ.λπ.) με 21,6% (Διάγραμμα 2). Οι επενδύσεις (σύνολο κατασκευαστικού τομέα, μεταποίηση, υπηρεσίες, λοιποί παραγωγοί) στον κατασκευαστικό κλάδο ανήλθαν σε € 373,3 δις (€ 1.711 δις ΕΕ-28, € 303 δις Γαλλία, € 244 δις Η.Β.) και αναλογούν στο 10,9% του ΑΕΠ Γερμανίας. Στον κλάδο απασχολείται περίπου το 5,6% του εργατικού δυναμικού.

στοιχεία-κατασκευαστικός-κλάδος

Β) Εκτιμήσεις για το έτος 2020

Η κατασκευαστική δραστηριότητα στη Γερμανία ξεκίνησε το έτος 2020 με τις θετικότερες προοπτικές. Εκτιμάται ωστόσο, λόγω των σημαντικότατων επιπτώσεων που έχει επισύρει η πανδημία Covid-19 σχεδόν στο σύνολο της γερμανικής οικονομίας, μείωση του κύκλου εργασιών στον κατασκευαστικό κλάδο κατά 3% έναντι 2018 (αντίστοιχα η αναμενόμενη πτώση του γερμανικού ΑΕΠ εκτιμάται στο 7-8%). Κατά την εκτίμηση του Συνδέσμου, ο κατασκευαστικός κλάδος δεν θα πληγεί στο ίδιο μέτρο συγκριτικά με άλλους κλάδους της γερμανικής οικονομίας, τόσο λόγω της χρονικής υστέρησης με την οποία παρουσιάζονται οι επιπτώσεις των μακροοικονομικών μεταβολών στον κλάδο, όσο και του γεγονότος ότι αυτός θα αποτελέσει, μετά την παρούσα κρίση, την «ατμομηχανή» της οικονομικής ανάκαμψης.

Τέλος, και δεδομένου του υψηλού πολλαπλασιαστή (εκτιμάται στο 2,44) των επενδυτικών δαπανών κατασκευαστικού κλάδου στο επίπεδο του συνολικού προϊόντος/εισοδήματος της γερμανικής οικονομίας, ο Σύνδεσμος θέτει, αναφορικά με τα μέτρα Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για την στήριξη/ανάκαμψη του κλάδου, τις εξής προτεραιότητες:

  1. Πλήρης υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος για συγκοινωνιακά έργα (€66 δις έως 2023).
  2. Χρηματοοικονομική στήριξη προϋπολογισμών ΟΤΑ.
  3. Εκσυγχρονισμός/ανακατασκευή δημόσιων υποδομών, έργα ενεργειακής αναβάθμισης.
  4. Υλοποίηση έργων ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης, μείωση γραφειοκρατίας.

Πηγή: agora.mfa.gr

Απάντηση