Στα 2 εκατ. ευρώ τα κέρδη της Viohalco στο Α’ εξάμηνο

Η Viohalco ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά της αποτελέσματα για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2016. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 1.519 εκατ. ευρώ.

Χρηματοοικονομικά

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 1.519 εκατ. ευρώ, για το πρώτο εξάμηνο του 2016, καταγράφοντας πτώση 12%, σε ετήσια βάση αφενός μεν, λόγω των χαμηλότερων τιμών χάλυβα αφετέρου δε, λόγω των χαμηλότερων τιμών χαλκού και αλουμινίου στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME), καθώς και των premiums τους.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), αυξήθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση, στα 124 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT), αυξήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2016 κατά 5%, σε ετήσια βάση, στα 63 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος αυξήθηκαν σε 11,5 εκατ. ευρώ έναντι 7,6 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2015, κυρίως, λόγω των βελτιωμένων αποτελεσμάτων των κλάδων χάλυβα και χαλκού.

Τα κέρδη της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 2 εκατ. ευρώ έναντι 10 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2015.

Καθαρός δανεισμός: 1.599 εκατ. ευρώ έναντι 1.499 εκατ. ευρώ, στις 31 Δεκεμβρίου 2015, κυρίως, εξαιτίας χαμηλότερων ταμειακών διαθεσίμων και υψηλότερων αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, λόγω της εκτέλεσης νέων έργων καλωδίων και σωλήνων.

Οικονομική ανασκόπηση

Κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2016, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το επιχειρησιακό περιβάλλον της Viohalco επηρεάστηκε αρνητικά από το συνεχιζόμενο μέτριο παγκόσμιο ρυθμό ανάπτυξης, τις αρνητικές τάσεις στη βιομηχανία χάλυβα, τις χαμηλότερες τιμές χάλυβα, χαλκού και αλουμινίου, καθώς και από τις περαιτέρω καθυστερήσεις στα έργα σωλήνων χάλυβα ανά την υφήλιο.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η κερδοφορία των εταιρειών της Viohalco υποστηρίχτηκε από το βελτιωμένο προϊοντικό μείγμα που αποδίδεται στα πρόσφατα επενδυτικά προγράμματα, αποτέλεσμα των οποίων ήταν η σημαντική αναβάθμιση των παραγωγικών εγκαταστάσεων και η ικανότητα των εταιρειών να προσφέρουν εξατομικευμένες, καινοτόμες λύσεις στους πελάτες τους σε όλο τον κόσμο. Το χαμηλότερο κόστος πρώτων υλών έδωσε μεγαλύτερη ώθηση στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2016, ενώ η ευνοϊκή ισοτιμία του ευρώ σε σχέση με το δολάριο ΗΠΑ είχε θετική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της Viohalco.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, για το πρώτο εξάμηνο του 2016 ανήλθε σε 1.519 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 12%, έναντι 1.721 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2015, λόγω της προαναφερόμενης πτώσης των τιμών των μετάλλων.

Το μικτό κέρδος μειώθηκε κατά 12%, σε 161 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2016, από 183 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2015. Ωστόσο, το περιθώριο μικτού κέρδους παρέμεινε σταθερό έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2015. Ταυτόχρονα, τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 11,5 εκατ. ευρώ έναντι 7,6 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2015, ενώ τα κέρδη της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 2 εκατ. ευρώ έναντι 10 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2015, λόγω των σημαντικών θετικών αναβαλλόμενων φορολογικών διαφορών.

Το σύνολο ενεργητικού της Viohalco αυξήθηκε κατά 5% και διαμορφώθηκε σε 3.667 εκατ. ευρώ, στις 30 Ιουνίου 2016, έναντι 3.506 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Η αύξηση αυτή προήλθε από την αύξηση κατά 95 εκατ. ευρώ των αποθεμάτων, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αυξημένη προμήθεια πρώτων υλών για τα νέα έργα σωλήνων και καλωδίων, καθώς και από την αύξηση κατά 113 εκατ. ευρώ των απαιτήσεων από πελάτες και λοιπών απαιτήσεων, η οποία πάλι σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με νέα έργα.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες μειώθηκαν από 69 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2015, σε 55 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2016, ενώ οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες, κατά την διάρκεια της περιόδου, διαμορφώθηκαν σε 42 εκατ. ευρώ έναντι 68 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2015.

Το επενδυτικό πρόγραμμα της περιόδου διαμορφώθηκε σε 54 εκατ. ευρώ, με τις ακόλουθες κύριες επενδύσεις:

– Το ποσό των 29 εκατ. ευρώ διατέθηκε στον κλάδο αλουμινίου για την εγκατάσταση νέων γραμμών παραγωγής.

– Το ποσό των 9 εκατ. ευρώ διατέθηκε στον κλάδο χάλυβα, κυρίως για την εγκατάσταση επαγωγικού φούρνου στο εργοστάσιο της Σιδενόρ και τη νέας παραγωγικής γραμμής μορφοσιδήρου στην Dojran Steel.

– Το ποσό των 5 εκατ. ευρώ διατέθηκε στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα για την ολοκλήρωση της νέας μονάδας παραγωγής σωλήνων της Σωληνουργεία Κορίνθου για την κατασκευή σωλήνων μεγάλης διαμέτρου και μεγάλου πάχους τύπου LSAW/JCOE.

– Το ποσό των 4 εκατ. ευρώ διατέθηκε στον κλάδο χαλκού για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων παραγωγής, την βελτίωση της παραγωγικότητας και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, και το ποσό των 4 εκατ. ευρώ διατέθηκε στον κλάδο καλωδίων, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και της παραγωγικότητας στα εργοστάσια της Ελληνικά Καλώδια και της Fulgor.

Τέλος, οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες για την περίοδο μειώθηκαν αισθητά, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2016, από 152 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2015, σε 73 εκατ. ευρώ, λόγω των αποπληρωμών δανείων.

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 114 εκατ. ευρώ, από 1.186 εκατ. ευρώ, στις 31 Δεκεμβρίου 2015, σε 1.300 εκατ. ευρώ, στις 30 Ιουνίου 2016. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αυτή η άνοδος οφείλεται στην αύξηση, ύψους 104 εκατ. ευρώ, των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και στα νέα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια, ύψους 12 εκατ. ευρώ, που ελήφθησαν, κατά την διάρκεια της περιόδου.

Απάντηση