Σε ΦΕΚ η νέα τροποποίηση του Εξοικονομώ-Αυτονομώ

Διαθέσιμη σε όλους τους ενδιαφερόμενους από σήμερα η ιστοσελίδα του «Νέου Εξοικονομώ»

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του ΥΠΕΝ με την οποία δόθηκε μία ακόμα παράταση για την ολοκλήρωση των έργων του προγράμματος, “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΗ η 6η τροποποίηση του οδηγού, επισημοποιώντας τις νέες ημερομηνίες.


Συγκεκριμένα, στη νέα απόφαση τροποποίησης επισημαίνονται τα εξής:

Α. Η τρίτη παράγραφος της ενότητας 7.5.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Για αιτήσεις σε υπαγωγή, όπου η προθεσμία αποδοχής της απόφασης Υπαγωγής και υπογραφής της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται), λήγει εντός του διαστήματος από 30/04/2023 έως και 14/06/2023, παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 15/06/2023, ενώ όπου η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου λήγει εντός του διαστήματος από 15/07/2023 έως και 14/09/2023, παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 15/09/2023».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΕΣΠΑΕΝ/ 112232/ 1033/ 20.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 5229).

Μπορείτε να κατεβάσετε το νέο ΦΕΚ!

Απάντηση