ΠΟΒΑΣ: Πως να επιλέξετε τη θέση της νέας σας Βιοτεχνίας Κατασκευών Αλουμινίου – Σιδήρου

Αλουμινίου-Σιδήρου

Οι προϋποθέσεις για την επιλογή της θέσης μιας νέας μονάδας κατασκευών Αλουμινίου – Σιδήρου αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την σωστή λειτουργία της.


Αν η νέα μονάδα κατασκευών Αλουμινίου – Σιδήρου δεν τοποθετηθεί (χωροθετηθεί) σωστά θα είναι αναγκασμένη να λειτουργεί για πάντα στη σκιά, μακριά από επιδοτήσεις και άλλα αναπτυξιακά κίνητρα, αλλά κυρίως θα είναι στο «έλεος» κάθε «κακού» γείτονα ή ανταγωνιστή.

Είναι επίσης σημαντικό για τις μονάδες, που ήδη λειτουργούν, να γνωρίζουν τι θα πρέπει να προσέχουν, αν δεν έχουν ήδη νομιμοποιηθεί ή αν θέλουν να επεκταθούν ή να μετεγκατασταθούν.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΣΙΔΗΡΟΥ

Πριν προχωρήσουμε, είναι αναγκαίο να αναφέρουμε τις κατηγορίες των μονάδων κατασκευών αλουμινίου-σιδήρου, σύμφωνα με το νόμο και ανάλογα του μεγέθους τους. Η δραστηριότητές μας κατατάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), Βλ. ΦΕΚ 2149/τ.’Β/16-10-2008:

Κυρίως:

25.12 «Κατασκευή Μεταλλικών Πορτών και Παραθύρων».  

Σε αυτόν τον ΚΑΔ κατατάσσονται η κατασκευή μεταλλικών θυρών, παραθύρων και των πλαισίων τους, παραθυρόφυλλων και αυλόθυρων καθώς και η κατασκευή μεταλλικών διαχωριστικών για αίθουσες (μεσότοιχοι) που προσαρτώνται σε δάπεδα.

Κατά περίπτωση:

  1.  25.11 «Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών».

Στον ΚΑΔ αυτόν κατατάσσονται μεταξύ άλλων η κατασκευή προκατασκευασμένων κτηρίων από μεταλλικά, κυρίως, στοιχεία, όπως καταλύματα (υπόστεγα στέγασης) εργοταξίων, κινητά στοιχεία εκθέσεων (μετατρεπόμενα, σπονδυλωτά στοιχεία) κλπ. και η κατασκευή μεταλλικών πλαισίων ή σκελετών για τις κατασκευές, καθώς και των τμημάτων τους (πύργοι, θωράκια, υποστηρίγματα, γέφυρες κλπ.).   

  1. 25.99  «Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων που δεν καταχωρούνται αλλού (π.δ.κ.α.)».

Στον ΚΑΔ αυτόν π.χ. καταχωρείται η κατασκευή θυρών ασφαλείας.

  1. 25.62. «Μεταλλοτεχνία».

Στον ΚΑΔ αυτόν, που αφορά κυρίως μηχανουργεία, σωληνουργεία, ελασματουργεία, κατατάσσεται επίσης η γραφή ή απόσβεση εγγραφών επί μετάλλων, μέσω ακτίνων λέιζερ.

Στην έναρξη της δραστηριότητας του νομικού προσώπου στην Εφορία μπορούν να δηλωθούν περισσότεροι του ενός ΚΑΔ. Επίσης κατά τη διαδικασία νομιμοποίησης δραστηριότητας σύμφωνα με τη βιομηχανική νομοθεσία μπορούν να δηλωθούν περισσότεροι του ενός ΚΑΔ, αλλά μεταξύ αυτών, που δηλώθηκαν στην Εφορία. Στην τελευταία αυτή περίπτωση όμως, η προσθήκη περισσοτέρων των αναγκαίων ΚΑΔ, μπορεί να σημαίνει αυστηρότερους περιβαλλοντικούς και χωροταξικούς περιορισμούς.

Τα επόμενα αναφέρονται, για την οικονομία του κειμένου, μόνο στους ΚΑΔ 25.11 και 25.12, οι οποίοι μάλιστα μεταξύ τους έχουν τους ίδιους περιορισμούς, από την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία.  

Κατά τη Νομοθεσία οι μονάδες κατασκευών αλουμινίου-σιδήρου των ΚΑΔ 25.11 και 25.12 κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:

  1. Επαγγελματικά Εργαστήρια: Μονάδες με εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ μέχρι 37 Kw και θερμική μέχρι 70 Kw (Βλ. Άρθρο 43 του Ν. 4155/2013, ΦΕΚ 120/τ.Β’/22-5-2013). Ο ορισμός είναι γενικός και αφορά κάθε μεταποιητική δραστηριότητα χαμηλής όχλησης.
  2. Βιοτεχνίες Χαμηλής Όχλησης: Μονάδες με συνολική ισχύ (κινητήρια και θερμική) μικρότερη ή ίση των 250 Kw (Βλ. ΦΕΚ 1048/τ.Β’/4-4-2012, Α/α 169 και 170).
  3. Βιοτεχνίες Μέσης Όχλησης: Μονάδες με συνολική ισχύ (κινητήρια και θερμική) μεγαλύτερη των 250 Kw (Βλ. ΦΕΚ 1048/τ.Β’/4-4-2012, Α/α 169 και 170).

Καμία μονάδα κατασκευών αλουμινίου-σιδήρου των ΚΑΔ 25.11 και 25.12 δεν κατατάσσεται στην Υψηλή Όχληση, όσο μεγάλη και αν είναι.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ

Η χρήση γης αποτελεί την βασικότερη προϋπόθεση για την ίδρυση-χωροθέτηση μιας οποιασδήποτε δραστηριότητας. Πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε διαδικασία, ζητάμε μια βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία).

Οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες για κάθε περίπτωση χρήσης γης ορίζονται από το παλαιότερο Πολεοδομικό Διάταγμα στο ΦΕΚ 166/τ.’Δ/6-3-1987 και το νεότερο Προεδρικό Διάταγμα Αριθμ. 59 στο ΦΕΚ 114/τ.Α’/29-6-2018. Συνηθέστερη περίπτωση είναι η εφαρμογή του παλαιοτέρου διατάγματος εκτός των περιπτώσεων τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) μετά την έκδοση του νεότερου Διατάγματος.

Χρήσεις Γης

Αμιγής κατοικία: Δεν επιτρέπεται η ίδρυση μονάδας. Δεν προχωράμε σε οποιαδήποτε διαδικασία.

Γενική Κατοικία ή Πολεοδομικό Κέντρο: Επιτρέπεται μόνο η ίδρυση Επαγγελματικών Εργαστηρίων. Για μικρές μονάδες κατασκευών αλουμινίου-σιδήρου τα όρια εγκατεστημένης ισχύος των Επαγγελματικών Εργαστηρίων γενικά υπερεπαρκούν.

Περιοχές με χρήση γης μη Οχλούσας Βιομηχανίας – Βιοτεχνίας  ή Επιχειρηματικού Πάρκου Β’ ή Γ’ Τύπου ή (Νέα Νομοθεσία) Παραγωγικές Δραστηριότητες Χαμηλής και Μέσης Όχλησης: Σε Επιχειρηματικά Πάρκα Γ΄* Τύπου επιτρέπεται η ίδρυση μονάδων χαμηλής όχλησης, δηλαδή εγκατεστημένης συνολικής ισχύος  μικρότερης ή ίσης των 250 Kw. Σε όλες τις άλλες παραπάνω περιπτώσεις – εκτός Αττικής – επιτρέπεται η ίδρυση Βιομηχανίας , Βιοτεχνίας κατασκευών αλουμινίου-σιδήρου χωρίς περιορισμό συνολικής εγκατεστημένης ισχύος.  

Στην Αττική ισχύουν πρόσθετοι περιορισμοί: Επιτρέπεται μόνο η ίδρυση μονάδων χαμηλής όχλησης. Με τελευταία νομική ρύθμιση επιτρέπεται η ίδρυση μεταξύ άλλων Βιομηχανίας – Βιοτεχνίας Αλουμινίου-Σιδήρου χωρίς περιορισμό Ισχύος μόνο σε Οργανωμένα Επιχειρηματικά Πάρκα Β΄* Τύπου (Βλ. άρθρο 17 του Ν. 3325/2005 στο ΦΕΚ 68/τ.Α’/11-3-2005).

*Επιχειρηματικά Πάρκα Γ’ , Β’ , Α’ Τύπου : Οργανωμένα Επιχειρηματικά Πάρκα στα οποία επιτρέπεται η εγκατάσταση μεταποιητικών μονάδων Χαμηλής Όχλησης (Γ’), Χαμηλής και Μέσης Όχλησης (Β΄) και κάθε βαθμού Όχλησης (Α’) αντίστοιχα (Βλ. άρθρο 41 του Ν. 3982/2011, ΦΕΚ 143/τ.Α’/17-6-2011).

Περιοχές με χρήση γης Οχλούσας Βιομηχανίας Βιοτεχνίας ή Επιχειρηματικού Πάρκου Α΄ Τύπου: Επιτρέπεται η ίδρυση μονάδων χωρίς περιορισμό της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος. Ειδικά για την Αττική επιτρέπεται η ίδρυση μονάδων κατασκευών αλουμινίου σιδήρου ανεξαρτήτως εγκατεστημένης ισχύος, σε Οργανωμένα Επιχειρηματικά Πάρκα Α΄* Τύπου.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

Η εγκατάσταση μονάδων κατασκευών αλουμινίου-σιδήρου επιτρέπονται μόνο σε κυρίας χρήσης χώρους κτιρίων. Σε βοηθητικούς χώρους (υπόγεια) επιτρέπεται μόνο η αποθήκευση προϊόντων και πρώτων υλών, όχι η εγκατάσταση παραγωγικών μηχανημάτων. Επομένως πριν την επιλογή χώρου εγκατάστασης μονάδος σε κτίριο ερευνούμε τη χρήση του χώρου στην οικοδομική άδεια του κτιρίου. Χώροι για τους οποίους κατεβαίνουμε μερικά σκαλοπάτια από το επίπεδο του εδάφους είναι κατά κανόνα βοηθητικοί χώροι. Πολύ σπάνια θα συναντήσουμε τέτοιους χώρους με κύρια χρήση, δηλαδή χώρους που έχουν μέρος του συντελεστή δόμησης και έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες φορολογικές υποχρεώσεις. (Βλ. άρθρο 20, παράγραφος 3,  του Ν. 3982/2011, ΦΕΚ 143/τ.Α’/17-6-2011).

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Ο κανονισμός πολυωρόφου κτιρίου, όπου προγραμματίζεται η εγκατάσταση μονάδος, κατά κανόνα επαγγελματικού εργαστηρίου, θα πρέπει να μην αποκλείει την εγκατάσταση μεταποιητικών μονάδων, πάσης φύσεως. Εάν δεν ορίζεται ρητά στον Κανονισμό του κτιρίου, ότι δεν επιτρέπεται η ίδρυση, δεν υφίσταται κώλυμα, ωστόσο είναι σκόπιμο να ζητείται η έγγραφη συγκατάθεση των συνιδιοκτητών ή του διαχειριστή για την περίπτωση πολυκατοικίας (Βλ. άρθρο 20, παράγραφος 4,  του Ν. 3982/2011, ΦΕΚ 143/τ.Α’/17-6-2011).

ΕΠΙΛΟΓΟΣ   

Τα ανωτέρω σκοπό έχουν να υπογραμμίσουν την ανάγκη ελέγχου συγκεκριμένων παραμέτρων χρήσεων γης ή χώρου, πριν την ίδρυση μονάδος κατασκευών αλουμινίου-σιδήρου ή ακόμα και άλλων μεταλλικών κατασκευών με ΚΑΔ 25.11 και 25.12, ώστε η μονάδα αυτή να εκκινεί τη λειτουργία της χωρίς εκ γενετής προβλήματα. Δεν εξαντλούνται τα τυχόν επί μέρους ζητήματα κάθε ειδικής περιπτώσεως. Επίσης, αποτελεί άλλο πεδίο παρουσίασης η αναφορά στη διαδικασία νομιμοποίησης υφιστάμενης ή νέας μονάδας.

*Συντάκτης:
Ρουσέτος Λειβαδάρος,

Δρ. Μηχανικός Ε.Μ.Π., Τεχνικός Σύμβουλος Π.Ο.Β.Α.Σ.
Τηλ.:
6944-410331, E-mail: [email protected]

Απάντηση