ΠΟΒΑΣ: Νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»

πρόγραμμα-Εξοικονομώ

Στις 16 Νοεμβρίου δημοσιεύτηκε ο οδηγός για το πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ.


Σύμφωνα με τον έως τώρα προγραμματισμό του ΥΠΕΝ, οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» πρόκειται να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

 • έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.
 • πληρούν τα σχετικά εισοδηματικά κριτήρια.

Για κάθε φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντα) είναι δυνατή η υποβολή περισσότερων της μίας (1) αίτησης, για διαφορετικές επιλέξιμες κατοικίες.

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από το Ε1.
 • Υφίσταται νόμιμα (max 7m2 διαφορά) & δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Στα πλαίσια του Προγράμματος υπάρχουν τρεις (3) διακριτοί τύποι αιτήσεων, μία (1) για μεμονωμένα διαμερίσματα ή μονοκατοικίες και δύο (2) για πολυκατοικίες.

 • Αίτηση Μεμονωμένου διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας,
 • Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Α,
 • Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Β.

Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:

πρόγραμμα-Εξοικονομώ

Για αιτήσεις πολυκατοικίας, το ποσοστό επιχορήγησης είναι ανεξάρτητο από το εισόδημα των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, και ορίζεται ως εξής:

πρόγραμμα-Εξοικονομώ

Ο ωφελούμενος μπορεί να καλύψει τη συμμετοχή του με ίδια κεφάλαια ή με τραπεζικό δανεισμό, όπως και στο προηγούμενο πρόγραμμα.

Ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος που πρέπει να επιτευχθεί είναι:

 • Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ.
 • Για αιτήσεις πολυκατοικιών τύπου Α, αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ.
 • Για αιτήσεις πολυκατοικιών τύπου Β, δεν τίθεται ελάχιστος ενεργειακός στόχος.

Οι βασικές κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων είναι:

 1. Κουφώματα / Συστήματα Σκίασης / Αερισμός
 2. Θερμομόνωση
 3. Συστήματα Θέρμανσης / Ψύξης
 4. Συστήματα παροχής Ζεστού Νερού Χρήσης
 5. Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης – Αυτονόμησης

Τα ανώτατα όρια των επιλέξιμων δαπανών για την αντικατάσταση κουφωμάτων παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

πρόγραμμα-Εξοικονομώ

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει:

 • τα 50.000€ για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα / διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία τύπου Α,
 • τα 80.000€ για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β.

Περιορισμός: Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση Ωφελούμενου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το γινόμενο του 1,2€ επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α΄ ΠΕΑ.

Τα σημαντικότερα σημεία που αφορούν τον κλάδο, καθώς εκεί εντοπίζονται και οι βασικότερες αλλαγές σε σχέση με το πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ, είναι τα παρακάτω:

 • Για τη μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη, ανά επιφάνεια κουφώματος, δε λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη νυχτερινής μόνωσης, δηλ. ρολού-εξώφυλλου, ή επικαθήμενου κουτιού.
 • Στην περίπτωση που επιλέγεται επικαθήμενο σύστημα κουτί-ρολό, αυτό θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά θερμοδιακοπτόμενο.
 • Η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών προσαρμογής του πλαισίου) είναι επιλέξιμη μόνο όταν δεν μπορεί να αλλάξει όλο το κούφωμα (π.χ. διατηρητέα και εντός παραδοσιακών οικισμών κτήρια).
 • Είναι υποχρεωτική η εναλλακτική διαχείριση (ανακύκλωση) -συλλογή και παράδοση- των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.) (π.χ. κουφώματα, λέβητες, υαλοπίνακες κ.α.) σε νομίμως αποδεκτούς χώρους παράδοσης Α.Ε.Κ.Κ. από τους διαχειριστές (ανάδοχοι ή ο κύριος του έργου) Α.Ε.Κ.Κ.
 • Δεν επιτρέπεται να εκτελέσει ο ίδιος ενεργειακός επιθεωρητής και τις δύο επιθεωρήσεις (Α΄ και Β΄).
 • Οι παρεμβάσεις που γίνονται θα πρέπει να τεκμηριώνονται με φωτογραφικό υλικό. Έτσι χρειάζεται φωτογραφικό υλικό πριν την Α΄ Ενεργειακή Επιθεώρηση και στη συνέχεια μετά τη Β΄ Ενεργειακή Επιθεώρηση (δηλαδή μετά τις παρεμβάσεις).

Τέλος θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μετά από αίτημα της Ομοσπονδίας (ΠΟΒΑΣ), κατά την αντικατάσταση χωνευτών κουφωμάτων δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει μόνωση τοιχοποιίας στο εσωτερικό του κτιρίου (όπως είχε καταγραφεί στην προδημοσίευση του οδηγού), αλλά μπορεί να γίνει και εξωτερικά.

Απάντηση