Οριακές μεταβολές στην οικοδομική δραστηριότητα το Μάιο

Οικοδομικής-Δραστηριότητας

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), κατά τον μήνα Μάιο 2020, στο σύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.339 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 279,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.219,2 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 8,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 4,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 5,4% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.


Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Μάιο 2020 ανήλθαν σε 1.322 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 275,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.204,6 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 4,4% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 5,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Μάιο 2020, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 17 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 4,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 14,7 χιλιάδες m όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Μάιο 2020, είναι 1,2%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Ιούνιο 2019 έως τον Μάιο 2020, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 18.232 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 4.052,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 17.718,8 χιλιάδες m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουνίου 2018 – Μαΐου 2019 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 18,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 20,5% στην επιφάνεια και κατά 19,0% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Ιουνίου 2019 – Μαΐου 2020, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 19,2% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 22,3% στην επιφάνεια και κατά 21,2% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουνίου 2018 – Μαΐου 2019. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,0%.

Το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2020, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 16,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 25,0% στην επιφάνεια και κατά 25,0% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο πεντάμηνο του έτους 2019 (Πίνακας 5). Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2020, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 15,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 24,6% στην επιφάνεια και κατά 24,6% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2019

Δείτε αναλυτικά εδώ

Πηγή: b2green.gr

Απάντηση