Οικοδομικές άδειες & μελέτες: Ποια στοιχεία & δικαιολογητικά ελέγχονται από σήμερα

Δημοσιεύθηκε επίσημα σε ΦΕΚ η απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά στον καθορισμό του αντικειμένου ελέγχου των οικοδομικών αδειών και μελετών κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο αδειών, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 86 του ν. 4759/2020.


Διαβάστε παρακάτω το περιεχόμενο της απόφασης η οποία τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από σήμερα:

Άρθρο 1ο – Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός των στοιχείων που αποτελούν το αντικείμενο του ελέγχου κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο των οικοδομικών αδειών και των μελετών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4495/2017. Ειδικότερα καθορίζεται πώς και επί ποίων στοιχείων/δικαιολογητικών των οικοδομικών αδειών διενεργείται ο έλεγχος.

Άρθρο 2ο

Αντικείμενο ελέγχου αδειών κατηγορίας 3 με βεβαίωση όρων δόμησης

Η αρμόδια Υ.ΔΟΜ. διενεργεί υποχρεωτικά δειγματοληπτικό έλεγχο της νομιμότητας των υποβαλλόμενων μελετών και στοιχείων, σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί με βεβαίωση όρων δόμησης. Κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο ελέγχονται από εξουσιοδοτημένο μηχανικό:

  • αναλυτικά τα δικαιολογητικά και οι μελέτες που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4495/2017 για τη χορήγηση προέγκρισης. Ειδικότερα, το τοπογραφικό διάγραμμα ελέγχεται ως προς την τήρηση των γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων και προδιαγραφών, καθώς και ως προς τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σ’ αυτό. Το διάγραμμα κάλυψης, και το τυχόν απαιτούμενο έντυπο εισφοράς της εξαγοράς θέσεων στάθμευσης, ελέγχεται ως προς την τήρηση των γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων και προδιαγραφών των απαιτούμενων στοιχείων, που περιγράφονται στο άρθρο 39 του ν. 4495/2017, καθώς και ως προς τα αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας υφιστάμενων κτισμάτων στο οικόπεδο ή γήπεδο, τα οποία έχουν προσκομισθεί με ευθύνη του μελετητή μηχανικού. Ο τίτλος ιδιοκτησίας ελέγχεται για τη διαπίστωση της αρτιότητας, οικοδομησιμότητας και του χρόνου κατάτμησης/δημιουργίας του οικοπέδου ή γηπέδου. Τα αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας υφιστάμενων κτισμάτων στο οικόπεδο ή γήπεδο, ελέγχονται ως προς την ταυτοποίηση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις ήδη εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, καθώς και στις τυχόν δηλώσεις υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών. Ο έλεγχος περιορίζεται στην ορθή αντιστοίχιση των αναγραφόμενων μεγεθών που περιέχονται στα σχέδια των ήδη εκδοθεισών οικοδομικών αδειών και τα σχέδια που συνοδεύουν δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αυθαιρέτων, με αυτά που αποτυπώνονται στο διάγραμμα κάλυψης.
  • Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και μελέτες της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4495/2017, που απαιτούνται επιπλέον για την έκδοση Ο.Α., ελέγχονται μόνο ως προς την πληρότητά τους.

Άρθρο 3ο – Συμπλήρωση ελλείψεων

Σε περίπτωση εντοπισμού λαθών ή ελλείψεων κατά την διαδικασία του δειγματοληπτικού ελέγχου, ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης και ο εξουσιοδοτημένος μελετητής μηχανικός μέσω του πληροφοριακού συστήματος, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους εντός 15 ημερών και παράλληλα διακόπτονται οι εργασίες.

Εφόσον στη συνέχεια αρθούν οι ανωτέρω παρατηρήσεις με συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων ή με αναθεώρηση της οικοδομικής αδείας εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις και πρόστιμα κατά του μελετητή και του ιδιοκτήτη.

Άρθρο 4ο – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υφυπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ από εδώ

Πηγή: news.b2green.gr

Απάντηση