Mytilineos: Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Εννεαμήνου 2020

Οικονομικά-Μεγέθη

Η MYTILINEOS Α.Ε. ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη για το Εννεάμηνο του 2020.


Καθώς οδεύουμε προς το τέλος μιας ιδιαίτερης χρονιάς που χαρακτηρίστηκε από πρωτόγνωρες προκλήσεις, η MYTILINEOS έχει κατορθώσει να παραμένει πλήρως λειτουργική σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητάς της και συνεχίζει να εκμεταλλεύεται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που κατά κύριο λόγο πηγάζουν από τη συμπληρωματικότητα και τις συνέργειες μεταξύ των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Τα παραπάνω αποτυπώνονται ξεκάθαρα στις ανθεκτικές οικονομικές επιδόσεις του Εννεάμηνου και υπογραμμίζουν τη δυνατότητα της MYTILINEOS να απορροφήσει αποτελεσματικά τις συνέπειες της πανδημίας, αλλά και να παραμείνει σταθερά προσανατολισμένη στην αναπτυξιακή της πορεία, η οποία αναμένεται να επιταχυνθεί τα επόμενα έτη.

Η Εταιρεία κατά το 3ο τρίμηνο του έτους συνέχισε την επαναγορά των μετοχών της. Το συνολικό ύψος ιδίων μετοχών την 30/9/20 ήταν 2,8 εκατ. (ποσοστό 1,94%) ενώ την 31/10/20 είχε φτάσει τα 4,0 εκατ. (ποσοστό 2,81%). Η πορεία των εργασιών της Εταιρείας, αλλά και οι εξαιρετικές προοπτικές για ακόμα καλύτερες επιδόσεις, δικαιώνουν απόλυτα την επιλογή της Γενικής Συνέλευσης της 4ης Ιουνίου 2020 για την επαναγορά αλλά και την υποστήριξη της απόφασης μέχρι πέρατος, της εντολής της Γ.Σ., σύμφωνα πάντα με τις συνθήκες της αγοράς.

Για το υπόλοιπο του 2020, παρά τις συνθήκες αβεβαιότητας λόγω της πανδημίας και τα νέα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται, η MYTILINEOS βοηθούμενη από τις σταθερά υψηλές επιδόσεις του Τομέα Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου, την ισχυρή ανάκαμψη των τιμών του Αλουμινίου αλλά και την επιτάχυνση εκτέλεσης των έργων EPC στους Τομείς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και Ολοκληρωμένων Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης έχει θέσει ισχυρές βάσεις για μια εξαιρετική επίδοση, ευθέως συγκρίσιμη με τα προ πανδημίας επίπεδα που καταγράφηκαν το 2019.

1. ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ


*Κέρδη ανά μετοχή τελευταίου δωδεκαμήνου

2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

  • Τομέας Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου

Στοιχεία Ελληνικής Αγοράς – 9Μ 2020

1.Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
2.Οριακή Τιμή Συστήματος

Ο Τομέας (ΤΕΔ) Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου συνέχισε να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις στο Εννεάμηνο του 2020, παρά τη μειωμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (-4,8%) λόγω της πανδημίας, αλλά και τις κατά 35% χαμηλότερες τιμές στη χονδρεμπορική αγορά (ΟΤΣ).

Αναφορικά με το μείγμα παραγωγής, το Φυσικό Αέριο έχει αναδειχθεί πλέον ως το βασικό καύσιμο, καθώς η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη ήταν μειωμένη κατά 50,6%. Σημαντικά ενισχυμένη είναι η συμμετοχή των ΑΠΕ που ανήλθε στο 27% της συνολικής παραγωγής.

Η MYTILINEOS πέτυχε να επωφεληθεί σημαντικά από τις παραπάνω συνθήκες και την αλλαγή του ενεργειακού μείγματος, στηριζόμενη κατά κύριο λόγο στο ανταγωνιστικό της χαρτοφυλάκιο Φυσικού Αερίου, τον υψηλό βαθμό απόδοσης, διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας των μονάδων της, αλλά και στην ηγετική θέση που κατέχει ανάμεσα στους ιδιώτες προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 664,6 εκατ. που αντιστοιχεί σε 49,6% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €700,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €122,3 εκατ. τους πρώτους εννέα μήνες του 2020, από €73,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση κατά 66,7%. Ιδιαίτερα, αναφορικά με το Γ’ Τρίμηνο η επίδοση του Τομέα αποτελεί νέο ιστορικό υψηλό με το EBITDA να διαμορφώνεται σε €51 εκατ. έναντι €23 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Συνολικά στο Εννεάμηνο του 2020, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θερμικών και ανανεώσιμων μονάδων της MYTILINEOS ανήλθε σε 3,6TWh, που αντιστοιχεί περίπου στο 9,4% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα, ποσοστό που ανέρχεται στο 11,8% λαμβάνοντας υπόψη και τη λειτουργία του Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας (ΣΗΘΥΑ) του Τομέα Μεταλλουργίας.

Η MYTILINEOS, αξιοποιώντας το προφίλ υψηλής ιδιοκατανάλωσης, τη μακροχρόνια εμπειρία της στην προμήθεια φυσικού αερίου και τη δυναμική παρουσία της στην χονδρεμπορική αγορά της Ελλάδας και των γειτονικών αγορών των Βαλκανίων, έχει πρόσβαση σε ανταγωνιστικές τιμές Φυσικού Αερίου. Το γεγονός αυτό, αλλά και οι τρέχουσες χαμηλές τιμές στη αγορά (Hubs και κυρίως TTF), οδήγησαν σε αύξηση του περιθωρίου κερδοφορίας (clean spark spread) για τις θερμικές μονάδες της κατά 55% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στο Εννεάμηνο του 2020, το μερίδιο της MYTILINEOS επί των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου στην Ελλάδα, ανήλθε σε 38% ενώ το αντίστοιχο μερίδιο επί των συνολικών εξαγωγών κυμαίνεται στα επίπεδα του 73%.

Σημαντικά αυξημένη ήταν τόσο η κερδοφορία, όσο και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς στο τρίτο τρίμηνο του 2020 τέθηκαν σε λειτουργία επιπλέον 11MW, αυξάνοντας τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ της MYTILINEOS στα 222MW, ενώ το ίδιο διάστημα ξεκίνησε η κατασκευή ενός νέου Αιολικού Πάρκου 43,2MW.

Αναφορικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, η Protergia συνεχίζει να ισχυροποιεί τη θέση της ως ο κορυφαίος ανεξάρτητος προμηθευτής, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς στο 8,5% στο τέλος του Εννεάμηνου από 5,51% στα τέλη του 2019, εκπροσωπώντας πλέον περισσότερους από 260.000 πελάτες στον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Target Model από την 1η Νοεμβρίου, η MYTILINEOS μέσω του νέου τμήματος Energy & Trading Management έχει θέσει τις βάσεις για τη μεγιστοποίηση του οφέλους από τη λειτουργία της νέας αγοράς αξιοποιώντας σε μέγιστο βαθμό το μέγεθος και την εμπειρία της στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Τέλος, συνεχίζεται κανονικά και σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα η κατασκευή του νέου σταθμού συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) 826 MW, και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το Δ’ τρίμηνο του 2021. Η νέα μονάδα αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη θέση της MYTILINEOS στην αγορά τόσο αναφορικά με την παραγωγή όσο και με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε επιχειρήσεις και ιδιώτες πελάτες, συμβάλλοντας παράλληλα αποφασιστικά στη στήριξη της μετάβασης της χώρας προς ένα ενεργειακό μίγμα με σημαντικά μειωμένο ανθρακικό αποτύπωμα.

  • Τομέας Μεταλλουργίας

Στο Εννεάμηνο του 2020 ο Τομέας Μεταλλουργίας κατέγραψε κύκλο εργασιών €365,0 εκατ., που αντιστοιχεί σε 27,2% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €440,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Το EBITDA στους εννέα πρώτους μήνες του 2020 διαμορφώθηκε σε €104,0 εκατ. έναντι €130,6 εκατ., την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τα εργοστάσια Αλουμίνας και Αλουμινίου παρέμειναν σε πλήρη λειτουργία και χωρίς προβλήματα εξαιτίας της πανδημίας, αναφορικά με τη ζήτηση των προϊόντων και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Η βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας διεθνώς κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του έτους οδήγησε σε αύξηση των τιμών της Αλουμίνας και του Αλουμινίου συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο του έτους, περιορίζοντας τις απώλειες σε επίπεδο Εννεαμήνου.

Συγκεκριμένα, η μέση τιμή Εννεαμήνου της Αλουμίνας (API) διαμορφώθηκε στα $267 ανά τόνο, παραμένοντας 23,5% χαμηλότερη σε σχέση με το Εννεάμηνο του 2019, ενώ η μέση τιμή του Αλουμινίου (LME 3m) διαμορφώθηκε στα $1.660, 9% χαμηλότερα έναντι του περσινού Εννεαμήνου. Αναφορικά με τα πριμ για τα προϊόντα αλουμινίου, η μέση τιμή τους διαμορφώθηκε 33% χαμηλότερα.

Ωστόσο, οι μειωμένες τιμές των πρώτων υλών και του Φυσικού Αερίου στο Εννεάμηνο του έτους έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, αντιστάθμισαν εν μέρει την επίδραση στα αποτελέσματα από τις μειωμένες τιμές πώλησης, βελτιώνοντας το κόστος παραγωγής κατά περίπου 25% στην Αλουμίνα και στο πρωτόχυτο Αλουμίνιο, με αποτέλεσμα να διατηρηθεί το λειτουργικό περιθώριο (EBITDA/sales) σε υψηλά επίπεδα κοντά στο 30%, αντίστοιχα με τη συγκρινόμενη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Το νέο πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας για τη Μεταλλουργία με την ονομασία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τις έως τώρα εξοικονομήσεις να ανέρχονται σε €18εκατ.. Το πρόγραμμα αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2021, με τον συνολικό στόχο να ανέρχεται σε €62 εκατ., εκ των οποίων €35 εκατ. αφορούν σε βελτίωση του EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση και τα υπόλοιπα αφορούν σε εφάπαξ (one-off) βελτιώσεις.

  • Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας

Στο Εννεάμηνο του 2020, ο νέος Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών €209,7 εκατ., που αντιστοιχεί σε 15,6% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι 194,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Το EBITDA στο Εννεάμηνο του 2020 διαμορφώθηκε σε €11,5 εκατ. έναντι €11,7 εκατ., την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

H επίδοση του τομέα ήταν ανάλογη με αυτή του Εννεάμηνου του 2019, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι συνέπειες της πανδημίας μετακύλησαν χρονικά τη συμβασιοποίηση και την υλοποίηση νέων έργων στο τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, γεγονός το οποίο ήδη διαφαίνεται στο Draft Budget του Ομίλου για το 2021.

Κατά τη διάρκεια του Εννεάμηνου του 2020, αναφορικά με τα έργα EPC, ολοκληρώθηκε η κατασκευή δύο μεγάλων έργων στην Ισπανία και τη Χιλή, 300MW και 170 MW αντίστοιχα.

To έργο «Talasol» στην Ισπανία ήταν ένα από τα μεγαλύτερα που κατασκευάστηκαν στην Ευρώπη τον τελευταίο χρόνο, ενώ το «Atacama Solar Project» στη Χιλή είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στη χώρα.

Παράλληλα, έγινε ανάληψη νέων έργων στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ σε προχωρημένο στάδιο συμβασιοποίησης βρίσκονται νέα έργα στο Καζακστάν.

Αναφορικά με τα έργα Build, Own & Transfer (BOT), ολοκληρώθηκε η πρώτη πώληση ενός χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών πάρκων στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, συνολικής ισχύος 47MW, ενώ συνεχίστηκε η ανάπτυξη έργων σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Χιλή, το Μεξικό, η Νότιος Κορέα, η Ταιβάν και η Αυστραλία. Η συνολική ισχύς του BOT χαρτοφυλακίου πλησιάζει τα 4,3 GW και αφορά έργα που βρίσκονται σε διάφορα στάδια: από τα πρώιμα στάδια ανάπτυξης, έως και έργα που είναι έτοιμα για κατασκευή.

Ο Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας συνεχίζει να επικεντρώνεται στην έγκαιρη εκτέλεση των υφιστάμενων συμβάσεων και στην ανάληψη νέων έργων και επενδύσεων σε στοχευμένες αγορές με αυξημένες ανάγκες «πράσινης» ενέργειας. Καθώς η εγκατεστημένη ισχύς από φωτοβολταϊκά έργα παγκοσμίως αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια, η MYTILINEOS προσφέρει αξιόπιστες λύσεις καλύπτοντας όλες τις φάσεις ανάπτυξης των συγκεκριμένων έργων.

  • Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης  

Στο Εννεάμηνο του 2020, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €101,6 εκατ., που αντιστοιχεί σε 7,6% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €212,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Ο Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης σημείωσε χαμηλή απόδοση στο Εννεάμηνο του 2020, που οφείλεται κατά κύριο λόγο στις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 και στη χρονική μετατόπιση τόσο στην υλοποίηση, όσο και στη συμβασιοποίηση νέων έργων.

Το 2020 αποτελεί σημείο καμπής, καθώς ο πρώην Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών μετασχηματίζεται, με καινούρια οργανωτική δομή και εστιάζει πλέον σε έργα που προωθούν τους στόχους της Ενεργειακής Μετάβασης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο ανάκαμψης αναμένεται να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για την ελληνική οικονομία και ιδιαίτερα για τις εταιρείες που διαθέτουν τη δυνατότητα και τη τεχνογνωσία να συμμετέχουν σε έργα που προωθούν ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης (πχ. έργα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, υβριδικά και off-grid ενεργειακά έργα, έργα ενεργειακής αναβάθμισης και εκτέλεση καινοτόμων first-of-kind ενεργειακών έργων).

Ο ανανεωμένος Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών Βιώσιμης Ανάπτυξης αναμένεται να αρχίσει άμεσα να αποδίδει θετικά αποτελέσματα από το 4ο τρίμηνο του 2020, με αφετηρία την αύξηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου εντός του 2020, την εκτέλεση των υφιστάμενων συμβάσεων, αλλά και την ανάληψη νέων έργων, ενόψει και των προτάσεων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Συμπερασματικά:

  • O Κύκλος Εργασιών και το EBITDA ανήλθαν σε €1.341 εκατ. και €235 εκατ. αντίστοιχα για το Εννεάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο τους προηγούμενου έτους.
  • Τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €102 εκατ., με το δείκτη των κερδών ανά μετοχή σε ετήσια βάση (annualized EPS) να παραμένει σε επίπεδα που πλησιάζουν το 1.
  • Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα €562 εκατ., με το δείκτη Μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA) να παραμένει κάτω από το 2 και συγκεκριμένα στο 1,87 με βάση τους τελευταίους δώδεκα μήνες, παρά τις σημαντικές επενδύσεις που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Η Εταιρεία διατηρεί σήμερα συνολική ρευστότητα σε μετρητά και εγκεκριμένες γραμμές χρηματοδότησης που ξεπερνά τα €1,2 δισ.

Απάντηση