«Μπόνους» δόμησης έως 10% για τη δημιουργία κτιρίων ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης

δόμησης

Κίνητρα για τη δημιουργία κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας δίνονται μέσω των νέων ρυθμίσεων που προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).


Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το νομοσχέδιο που αυτές τις ημέρες συζητείται στη Βουλή και αναμένεται να έχει ψηφιστεί έως αύριο Παρασκευή, εάν το κτίριο κατατάσσεται, σύμφωνα με την Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ), στην ανώτερη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), ο συντελεστής δόμησης αυξάνεται κατά 5 %.

Σε κτίρια κατοικίας, με κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας μικρότερης του 16% του Κτιρίου Αναφοράς του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), σύμφωνα με την Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ), ο συντελεστής δόμησης αυξάνεται κατά 10%.

Αντίστοιχα, σε άλλα κτίρια (πλην της κατοικίας), με κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας μικρότερη του 16% του Κτιρίου Αναφοράς, που παρουσιάζουν ταυτόχρονα εξαιρετική περιβαλλοντική απόδοση, ο συντελεστής δόμησης αυξάνεται επίσης κατά 10%. Η περιβαλλοντική τους απόδοση θα πρέπει να τεκμηριώνεται με χρήση διεθνώς αναγνωρισμένων πρωτοκόλλων περιβαλλοντικής αξιολόγησης όπως LEED, BREAM και DGNB. Με έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα μπορούν να επικαιροποιηθούν τα αποδεκτά διεθνώς αναγνωρισμένα πρωτόκολλα περιβαλλοντικής αξιολόγησης, καθώς και η ελάχιστη απαιτητή βαθμολογία για τον χαρακτηρισμό «εξαιρετική περιβαλλοντική απόδοση».

Ειδικότερα, για κτίρια μικτής χρήσης (κατοικίας και άλλων χρήσεων), η αύξηση του συντελεστή δόμησης εφαρμόζεται κατά τα ισχύοντα για τα ακίνητα με χρήση κατοικίας όταν οι λοιπές χρήσεις περιορίζονται στο ισόγειο και τον ημιώροφο και η δόμηση των λοιπών χρήσεων είναι κατά μέγιστο το 50% της δόμησης κατοικιών. Στην περίπτωση χρήσης του αυξημένου συντελεστή δόμησης σε κτίριο κατοικίας που στη συνέχεια αλλάζει χρήση, για τη διατήρηση της επιπλέον δόμησης θα πρέπει να προσκομίζεται στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) πιστοποιητικό εξαιρετικής περιβαλλοντικής απόδοσης.

Κατά τη φάση της υποβολής των δικαιολογητικών της άδειας στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ), θα πρέπει να κατατίθεται πλήρης φάκελος που θα περιλαμβάνει τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ), η οποία αποδεικνύει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου καθώς και τον λόγο κατανάλωσης ενέργειας του υπό μελέτη κτιρίου προς την κατανάλωση ενέργειας του Κτιρίου Αναφοράς του.

Για τα κτίρια εκτός κατοικίας στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) θα κατατίθενται επιπλέον της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης και η πλήρης ανάλυση των περιβαλλοντικών μέτρων που θα υιοθετηθούν, ώστε να αποδεικνύεται ότι θα επιτευχθεί η ελάχιστη απαιτούμενη περιβαλλοντική απόδοση.

Αφού η κατασκευή ολοκληρωθεί, θα συμπληρώνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ταυτότητας Κτιρίου και θα προσκομίζονται στην Υπηρεσία Δόμησης που εξέδωσε την άδεια τα εξής έγγραφα:

  1. Υπεύθυνη δήλωση του εποπτεύοντος μηχανικού ότι το κτίριο κατασκευάστηκε τηρώντας τον ενεργειακό σχεδιασμό και τις ελάχιστες προδιαγραφές της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης.
  2. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, που αποδεικνύει την επίτευξη του ενεργειακού στόχου της ΜΕΑ.
  3. Για τις περιπτώσεις κτιρίων (πλην της κατοικίας), πλέον των δύο προηγούμενων εγγράφων θα πρέπει να συμπληρώνεται και να προσκομίζεται πιστοποιητικό περιβαλλοντικής αξιολόγησης που έχει απονεμηθεί στο κτίριο από πιστοποιημένο και εξουσιοδοτημένο για τη σχετική πράξη πρόσωπο.

Όσον αφορά στον τρόπο άσκησης και στην περιοδικότητα των ελέγχων τήρησης των νέων διατάξεων, στο ύψος των προστίμων υπέρ του Πράσινου Ταμείου σε περίπτωση μη υλοποίησης της μελέτης, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα, θα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πηγή: energia.gr

Απάντηση