Λύσεις για τη σειρά εξέτασης των αιτήσεων για κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων

για

Απάντηση στην ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας Διονύσης Σταμενίτης αναφορικά με τη σειρά εξέτασης των αιτήσεων για κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων, έδωσε ο Υφυπουργός ΥΠΕΝ κ. Θωμάς.


Διαβάστε παρακάτω την απάντηση που έδωσε ο Υφυπουργός αναφορικά με τη σειρά εξέτασης των αιτήσεων για κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων:

Σε απάντηση της (α) σχετικής Αναφοράς που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Σταµενίτη ∆ιονύση, σας γνωστοποιούµε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας στο πλαίσιο των προβλέψεων του νέου Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίµα (ΕΣΕΚ) στο οποίο εµπεριέχονται φιλόδοξοι στόχοι σε σχέση µε την ανάπτυξη των ΑΠΕ, θα αναλάβει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Ήδη θεσπίστηκε ο ν. 4643 (ΦΕΚ 193Α/3-12-2019) και θα ακολουθήσουν και άλλες νοµοθετικές πρωτοβουλίες για την ορθολογική προώθηση των ΑΠΕ. Ως προς τα ειδικότερα ζητήµατα που τίθενται στις επιστολές του Επιµελητηρίου Πέλλας σας γνωστοποιούµε ότι:

  • Στην κατεύθυνση της προσπάθειας συνολικής διευθέτησης του ζητήµατος της προτεραιότητας εξέτασης των αιτηµάτων των σταθµών ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α., προστέθηκε µε το άρθρο 44 του ν. 4643/2019 (ΦΕΚ Α’ 193): «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισµός της ∆ΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ∆ΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις.», το άρθρο 8β στον ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α’ 129) όπως ισχύει, υπογράφηκε και έχει αποσταλεί προς έκδοση σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση, η οποία καθορίζει ειδικό πλαίσιο προτεραιότητας στη χορήγηση οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου.
  • Όσον αφορά στα έργα ΑΠΕ τα οποία εντάσσονται στις κατηγορίες 29 και 30 του Πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149), όπως προστέθηκαν µε την παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4602/2019 (ΦΕΚ Α’ 45) [Κατηγ. 29: Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται µε φωτοβολταϊκούς σταθµούς µε εγκατεστηµένη ισχύ
  • Όσον αφορά στη δυνατότητα του ∆ιαχειριστή να επεκτείνει τους υφιστάµενους σταθµούς ή να δώσει κίνητρα για τη δηµιουργία νέων υποσταθµών, το ΥΠΕΝ σε συνεννόηση µε τους ∆ιαχειριστές (∆Ε∆∆ΗΕ/Α∆ΜΗΕ), προωθεί την υλοποίηση Υποσταθµών ΥΤ/ΜΤ από σταθµούς που απαλλάσσονται από την έκδοση άδειας παραγωγής κατ’ εφαρµογή της απόφασης ΡΑΕ 787/2012. Οι σταθµοί αυτοί, θα µπορούν να υποβάλλουν κοινό αίτηµα για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης στον ∆Ε∆∆ΗΕ, που αφορά σε περισσότερους σταθµούς, εφόσον η σύνδεση γίνεται σε νέο υποσταθµό ΥΤ/ΜΤ του Ε∆∆ΗΕ κατά την κατά την έννοια της υπ’ αριθµ.787/2010 απόφασης ΡΑΕ σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 3.1. της απόφασης αυτής. Όσον αφορά στα ζητήµατα της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας βρίσκεται σε συνεργασία µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε σκοπό την ολοκλήρωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που προβλέπεται στο άρθρο 24 του ν. 4643/2019 (ΦΕΚ Α’ 193), σχετικά µε το ειδικό πλαίσιο εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθµών σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας.

Τέλος, σύµφωνα µε την ενηµέρωση την οποία λάβαµε από τον ∆Ε∆∆ΗΕ, προκειµένου να δοθεί δυνατότητα απορρόφησης νέας ισχύος από σταθµούς ΑΠΕ, ιδιαίτερα στην περιοχή της Αριδαίας, εγκρίθηκε και συµπεριελήφθη στο Σχέδιο Ανάπτυξης ∆ικτύου (ΣΑ∆) περιόδου 2019-2023, η ανακατασκευή του υποσταθµού (Υ/Σ) εντός του ΥΗΣ Εδεσσαίου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ

Πηγή: b2green.gr

Απάντηση