Κερδοφόρο το 2015 για τη μεταλλευτική εταιρεία Ευρωπαϊκοί Βωξίτες

Αύξηση πωλήσεων και κέρδη κατέγραψε το 2015 η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία εξόρυξης βωξίτη. Η εταιρεία Ευρωπαϊκοί Βωξίτες, που ανήκε στον όμιλο S&B Βιομηχανικά Ορυκτά και από τις αρχές του 2015 περιήλθε στον γαλλικό όμιλο Kerneos, πραγματοποίησε πωλήσεις αξίας 42,1 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε σύγκριση με εκείνες του 2014 (36 εκατ. ευρώ) κατά 16,9%.

Επίσης, κατέγραψε κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ύψους 4 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμα της χρήσης προ φόρων ήταν κέρδη 3,16 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 27,57 εκατ. ευρώ που είχαν προκύψει το 2014, λόγω απομείωσης στοιχείων του ενεργητικού, σύμφωνα με τα αναμορφωμένα αποτελέσματα που παρουσίασε η εταιρεία για το 2014 (ζημιές 1,02 εκατ. ευρώ βάσει του προηγούμενου ισολογισμού). Τέλος, μετά την πρόβλεψη για φόρους προέκυψαν τη χρήση 2015 κέρδη ύψους 2,52 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 27,70 εκατ. ευρώ (ζημιές 0,76 εκατ. ευρώ βάσει του προηγούμενου ισολογισμού).

Στις 31.12.2015 η εταιρεία απασχολούσε 282 εργαζομένους έναντι 215 στις 31.12.2014.

Την ίδια ημερομηνία απασχολούσε συνολικά κεφάλαια ύψους 57,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 34,5 εκατ. ευρώ ήταν ίδια κεφάλαια.

Η επιχείρηση αναμένεται να συγχωνευθεί με την ομοειδή εταιρεία ELMIN Ελληνικές Μεταλλευτικές Επιχειρήσεις, η οποία από το 2012 ελέγχεται κατά πλειοψηφία από τη γαλλική Kerneos. Η ELMIN το 2015 κατέγραψε πωλήσεις 12,6 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 2,1% έναντι εκείνων του 2014. Η οικονομική χρήση 2015 έκλεισε για την εταιρεία με ζημιές 2,75 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,615 εκατ. ευρώ το 2014.

Oι ισολογισμοί των εταιρειών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ και ELMIN έχουν καταχωρηθεί στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

 

Απάντηση