ΚΑΠΕ: Αύξηση των επενδύσεων σε ενεργειακές υπηρεσίες – πιλοτικά έργα από το ευρωπαικό πρόγραμμα QualitΕΕ

ΚΑΠΕ

Στην αύξηση των επενδύσεων σε ενεργειακές υπηρεσίες εντός της ΕΕ και στη βελτίωση της εμπιστοσύνης στους παρόχους αυτών των υπηρεσιών στοχεύει το Ευρωπαϊκό έργο QualitEE (www.qualitee.eu), στο οποίο συμμετέχει το ΚΑΠΕ.

Το έργο, που ξεκίνησε το Μάρτιο 2017, έχει τριετή διάρκεια και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το QualitEE αποτελεί συνέχεια του Ευρωπαϊκού έργου Transparense, το οποίο το 2014 καθιέρωσε τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Συμπεριφοράς (European Code of Conduct) για τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).

Υπογράφηκε από περισσότερους από 200 παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, ορίζει τις βασικές αξίες και αρχές που θεωρούνται θεμελιώδεις για τις ΣΕΑ και  ντιπροσωπεύει ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την αύξηση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης σε αυτές τις υπηρεσίες.

Ωστόσο, ο Kώδικας δεν παρέχει τα κριτήρια αξιολόγησης ή τις διαδικασίες επαλήθευσης που απαιτούνται για την επιβολή της ποιότητας μιας ενεργειακής υπηρεσίας με ΣΕΑ.

Το πρόγραμμα QualitEE θέλει να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα, διευρύνοντας παράλληλα το πεδίο εφαρμογής του ώστε να συμπεριλάβει ένα ευρύτερο φάσμα ενεργειακών υπηρεσιών.

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι

  • Η σύνταξη και δημοσίευση τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης ποιότητας και διαδικασιών αξιολόγησης των ενεργειακών υπηρεσιών – εναρμονισμένα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με εθνικές προσαρμογές
  • Η εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας για τις ενεργειακές υπηρεσίες
  • Η δημιουργία βιώσιμων επιχειρηματικών περιπτώσεων εφαρμογής ώστε να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη υιοθέτησή τους πέραν του τέλους του έργου το 2020

Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η υλοποίηση δυο πιλοτικών έργων στην Ελλάδα, όπου θα εφαρμοστούν και θα αξιολογηθούν τα κριτήρια ποιότητας.

Τα έργα αυτά θα προβληθούν σε εθνικό αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω των δράσεων διάδοσης και ενημέρωσης του έργου QualitEE.

Για έργα που μπορούν λειτουργήσουν πιλοτικά εντασσόμενα στο QualitEE, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αν απευθύνονται στο ΚΑΠΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο του έργου, κ. Αριστοτέλη Μπότζιο-Βαλασκάκη (abotzios@cres.gr).

Απάντηση