Φωτοβολταϊκά στο χωράφι: Η απόφαση ΥΠΕΝ με τις 3.162 επιλέξιμες αιτήσεις & τις 2.163 επιλαχούσες

Δημοσιεύθηκε η απόφαση της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων του ΥΠΕΝ που αφορά στην Έγκριση Προσωρινού Πίνακα Επιλέξιμων/Επιλαχουσών αιτήσεων σύμφωνα με τον διαθέσιμο Προϋπολογισμό του Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι».


Στην απόφαση στην οποία συμπεριλαμβάνονται 3.162 επιλέξιμες αιτήσεις και 2.163 επιλαχούσες, επισημαίνονται τα εξής:

  1. Εγκρίνουμε τον συνημμένο Προσωρινό Πίνακα Επιλέξιμων/Επιλαχουσών αιτήσεων του Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι» σύμφωνα με την υπ΄αρ. ΔΠΕΕΔ/209247/30.5.2024 (υπό στοιχείο 48) εισήγηση έγκρισης Προσωρινού Πίνακα Επιλέξιμων/Επιλαχουσών αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι» της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.
  2. Από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, υφίσταται δικαίωμα ένστασης για όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις (Επιλέξιμες/Επιλαχούσες) οι οποίες περιλαμβάνονται στον Προσωρινό Πίνακα Επιλέξιμων/Επιλαχουσών αιτήσεων. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και μόνο από τον αιτούντα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ΔΕΔΔΗΕ, συνοδευόμενη από την κατάλληλη τεκμηρίωση, ενώ δύναται να αναρτηθούν και υποστηρικτικά έγγραφα. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, ουδεμία ένσταση θα γίνει δεκτή.
  3. Ο Προσωρινός Πίνακας Επιλέξιμων/Επιλαχουσών αιτήσεων να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος (https://pvstegi.gov.gr/), με παράλληλη ανακοίνωση στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.ypen.gov.gr)και του ΔΕΔΔΗΕ (www.deddie.gr).
  4. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Μπορείτε να κατεβάσετε την απόφαση με τις 3.162 επιλέξιμες αιτήσεις & τις 2.163 επιλαχούσες από εδώ

Πηγή: news.b2green.gr

Απάντηση