Ευρωπαϊκή Ένωση Αλουμινίου: Η πρωτογενής παραγωγή παρέμεινε σταθερή το 2019

Τα δεδομένα του 2019 δείχνουν ότι η πρωτογενής παραγωγή στην Ευρώπη είναι επίπεδη, παρά την αυξανόμενη ζήτηση προϊόντων αλουμινίου σε μια σειρά στρατηγικών εφαρμογών.


Αυτό οφείλεται στις εντάσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού αλουμινίου που οφείλονται σε εμπορικά ζητήματα σε παγκόσμιο επίπεδο και σε υψηλές τιμές ενέργειας στην Ευρώπη.

Η σοβαρή πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στις παγκόσμιες αγορές, οι αυστηροί κανονισμοί της ΕΕ και οι προκλήσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε θραύσματα αλουμινίου ασκούν πρόσθετες πιέσεις στη βιομηχανία. Όσον αφορά τα ημικατεργασμένα προϊόντα, ο ρυθμός αύξησης της ευρωπαϊκής ζήτησης πλατέων προϊόντων έλασης επιβραδύνθηκε και παρατηρήθηκε μείωση της ζήτησης προϊόντων εξώθησης.

Ιστορικό παραγωγής πρωτογενούς αλουμινίου

Η πρωτογενής παραγωγή στην Ευρώπη παρέμεινε σταθερή το 2019

Το 2019, η παραγωγή πρωτογενούς αλουμινίου στην Ευρώπη παρέμεινε σταθερή μετά από ένα ελαφρώς αρνητικό έτος το 2018. Αυτή η επίπεδη παραγωγή συνδέεται με τη συνεχιζόμενη πίεση που ασκείται στην αλυσίδα εφοδιασμού αλουμινίου λόγω παγκόσμιων εμπορικών θεμάτων και υψηλών τιμών ενέργειας στην Ευρώπη, την παραγωγή αλουμίνας και την πρωτογενή παραγωγή τήξης.

Κατά συνέπεια, οι μεταλλουργικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στις χώρες της ΕΕ-28 επηρεάστηκαν από μείωση της παραγωγής. Η έλλειψη προσιτών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσε επίσης να θέσει ορισμένα χυτήρια σε περαιτέρω κίνδυνο να κλείσουν στο εγγύς μέλλον. Για παράδειγμα, το 2019, δύο χυτήρια που βρίσκονται σε χώρες της EU28 έχουν αδρανοποιηθεί.

παραγωγή-αλουμινίου

Πηγή: european-aluminium.eu

Απάντηση