Εξοικονομώ II: Τροποποιήθηκε και ο β’ κύκλος – Το ΦΕΚ με τις προθεσμίες

ΦΕΚ

Σε συνέχεια της τελευταίας τροποποίησης της ΚΥΑ που αφορά στον Α’ κύκλο του Εξοικονομώ II, τροποποιήθηκε και η κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: Προκήρυξη Β΄ κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.


Συγκεκριμένα, με νέα απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και υπεγράφη από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Τσακίρη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Χατζηδάκη, τροποποιείται η υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 57409/458/27.6.2019 (Β΄ 2583) κοινή απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: Προκήρυξη Β΄ κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014- 2020, ως κατωτέρω:

Οι πόροι του Ταμείου Χαρτοφυλακίου «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» (σχετικό υπ. αρ. 18), προέρχονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το εικοστό πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Β΄ Κύκλου του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Για τις οριστικά υποβληθείσες αιτήσεις που βρίσκονται σε διαδικασία προέγκρισης Δανείου και η άνω προθεσμία λήγει εντός του διαστήματος από 11.3.2020 ως και 31.8.2020, η προθεσμία παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 15.9.2020.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 57409/458/27.6.2019 κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β΄ 2583), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό νέο ΦΕΚ από: εδώ

Πηγή: b2green.gr

Απάντηση