ΕΣΠΑ: Τροποποίηση πράξης του ΥΠΕΝ λόγω «Εξοικονομώ» & κτιρίων nZEB

ΕΣΠΑ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ υπέγραψε σήμερα την τροποποίηση της Πράξης «Μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες -Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπoυργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας» με Κωδικό ΟΠΣ 5000994 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».


Η τροποποίηση αφορά σε αύξηση του προϋπολογισμού της Πράξης, παράταση χρονοδιαγράμματος, αλλαγή Φυσικού Αντικειμένου του έργου και προσθήκης νέων Υποέργων, σύμφωνα με τις ανάγκες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας και της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση δράσεων που υλοποιούνται (π.χ. Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ) και να προετοιμαστεί το πλαίσιο για την υλοποίηση έργων/δράσεων στην νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. Επίσης επικαιροποιούνται τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου και Υπευθύνου πράξης.

Πλέον, μετά την τροποποίηση, η Πράξη περιλαμβάνει 4 Υποέργα:

  1. Αντικείμενο του 1ου Υποέργου είναι η εκπόνηση μελέτης με θέμα την εξέλιξη του κόστους ενέργειας και τιμών ενέργειας στην τελική κατανάλωση μέχρι το 2050 και την εξειδίκευση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανακαίνισης του εθνικού αποθέματος κτιρίων, δημόσιων και ιδιωτικών, που προορίζονται για κατοικίες ή για άλλες χρήσεις, και μετατροπής του σε υψηλής ενεργειακής απόδοσης και απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές κτιριακό απόθεμα έως το 2050, διευκολύνοντας την οικονομικά αποδοτική μετατροπή υφιστάμενων κτιρίων σε κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.
  2. Αντικείμενο του 2ου Υποέργου είναι η παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη και τις τροποποιήσεις/ βελτιώσεις του πληροφοριακού συστήματος (Α’ και Β’ κύκλου) του Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας, σχετικά με τη βελτίωση των λειτουργιών του πληροφοριακού συστήματος.
  3. Αντικείμενο του 3ου Υποέργου είναι η υποστήριξη και οι τροποποιήσεις/ βελτιώσεις του πληροφοριακού συστήματος (Α’ και Β’ κύκλου) του Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ, μέχρι τη σύναψη της σύμβασης του 2ου Υποέργου, καθώς και η ανάπτυξη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση ενός συστήματος διοικητικής πληροφόρησης για το πληροφοριακό σύστημα.
  4. Αντικείμενο του 4ου Υποέργου είναι η εκπόνηση μελετών – εμπειρογνωμοσυνών στο πλαίσιο του σχεδιασμού δράσεων συγχρηματοδοτούμενων από Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 στον τομέα της ενέργειας.

Το τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο υποβάλλεται αφού έχουν επικαιροποιηθεί και οριστικοποιηθεί οι ανάγκες της Υπηρεσίας και της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση δράσεων που υλοποιούνται (π.χ. Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ) και να προετοιμαστεί το πλαίσιο για την υλοποίηση έργων/δράσεων στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Δείτε επίσης: Νέο αίτημα αναστολής εφαρμογής της απαίτησης μελέτης κτηρίων ως nZEB.

Τα αντίστοιχα παραδοτέα της πράξης έχουν ως εξής:

  1. Μελέτη σχετικά με την εξέλιξη του κόστους ενέργειας και τιμών ενέργειας στην τελική κατανάλωση μέχρι το 2050 και την εξειδίκευση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανακαίνισης του εθνικού αποθέματος κτιρίων έως το 2050.
  2. Περιοδικές απολογιστικές εκθέσεις του Αναδόχου υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος του Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ, στις οποίες θα περιγράφονται οι υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί κατά τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα.
  3. Περιοδικές απολογιστικές εκθέσεις του Αναδόχου υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος του Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ και ανάπτυξης συστήματος διοικητικής πληροφόρησης, στις οποίες θα περιγράφονται οι υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί κατά τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα.
  4. Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες.

Σημειώνεται πως η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2023 ενώ η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 31/12/2020.

Δείτε το πλήρες κείμενο: εδώ

Πηγή: b2green.gr

Απάντηση