Το έργο Enerj για την εξοικονόμηση ενέργειας

Enerj

Το έργο Enerj είναι ένα έργο της Πρωτοβουλίας Διαπεριφερειακής Συνεργασίας για τη Μεσόγειο (Interreg MED) που επιδιώκει την ενίσχυση και βελτίωση του συντονισμού και της απόδοσης των ΣΔΑΕ και άλλων συναφών Σχεδίων Ενεργειακής Απόδοσης, προκειμένου να επιτευχθεί η Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΕ) και οι εθνικοί στόχοι για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημόσια κτίρια.

Με αυτή την έννοια, το έργο θα αναπτύξει και θα δοκιμάσει μια τεχνολογικά προσανατολισμένη μεθοδολογία που επιδιώκει να αυξήσει τη συνεργασία μεταξύ των δημόσιων αρχών μέσω κοινών δράσεων (Joint Actions).

Στόχοι

Το έργο ENERJ στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μέσων πολιτικής και των σχεδίων εξοικονόμησης ενέργειας (εθνικά/ περιφερειακά σχέδια ενέργειας και ΣΔΑΕ) με τη μελέτη και την προώθηση νέων χρηματοδοτικών μηχανισμών (Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης, πράσινη φορολογία, δημόσιες-ιδιωτικές κοινοπραξίες, κ.λπ.) για τη λήψη μέτρων Εξοικονόμησης Ενέργειας και πολιτικές σχετικά με τα δημόσια/δημοτικά κτήρια.

Το έργο ENERJ θα προωθήσει στρατηγικές για την υποστήριξη των ΟΤΑ στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας σχεδιασμού των βιώσιμων ενεργειακών μέτρων με μια πιο αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων δυνατοτήτων χρηματοδότησης αυτών των μέτρων.

Δραστηριότητες του έργου

Η μεθοδολογία του έργου βασίζεται σε μια τοπική και διακρατική συνεργατική προσέγγιση, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα να σχεδιασθούν Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα μέσω κοινών δράσεων.

Για να γίνει αυτό, οι εταίροι θα συνεργαστούν με τις αρχές σε τοπικό ή/και περιφερειακό επίπεδο. Ο συντονιστής θα είναι ο υπεύθυνος του σχεδιασμού των υπερδημοτικών παρεμβάσεων, θα χειριστεί αίτημα προς τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα προκαλέσει την εμπλοκή των ΕΕΥ (ESCOs ) και άλλων ιδιωτικών φορέων.

Μέσα από τη δημιουργία μιας πλατφόρμας on-line, το έργο θα ενισχύσει τη συνεργασία για την επίτευξη των κοινών και ειδικών δράσεων ΣΔΑΕ.

Η πλατφόρμα on-line θα χρησιμοποιηθεί ως βάση δεδομένων για την αναζήτηση και τη συλλογή στοιχείων σχετικά με το ΣΔΑΕ, τα ενεργειακά σχέδια και τα μέτρα ΕΕ που έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του χώρου MED.

Η πλατφόρμα έχει ως στόχο να γεφυρώσει τις δραστηριότητες των εταίρων με αυτές των Δήμων, διευκολύνοντας την οργάνωση των πληροφοριών σχετικά με τις υπάρχουσες ΣΔΑΕ και πρωτοβουλίες σχετικές με τους ενεργειακούς στόχους.

Κύρια Παραδοτέα

1. ENERJ Web Platform
2. Συλλογή στοιχείων απο τις περιοχές-στόχους για την από κοινού υλοποίηση δράσεων
3. Στρατηγική Κοινών Δράσεων
4. Εκπαίδευση δημοτικών υπαλλήλων και διαχειριστών ενέργειας
5. Τοπικές ημερίδες
6. Σύγκριση Πιλοτικών Δράσεων και Εμπειριών

Εταιρικό σχήμα

11 εταίροι από 8 χώρες:

 • ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε (Ελλάδα) (Επικεφαλής εταίρος)
 • Ένωση Πόλεων και Επαρχιών της Ανδαλουσίας (Ισπανία)
 • Περιφερειακό Ενεργειακό Γραφείο της Ίστρια (Κροατία)
 • Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου (Κύπρος)
 • Αναπτυξιακή Εταιρεία Gozo – Περιφερειακή Επιτροπή Gozo (Μάλτα)
 • Μητροπολιτικός Δήμος της Ρώμης (Ιταλία)
 • Τοπικό Ενεργειακό Γραφείο της Goriška, Nova Gorica (Σλοβενία)
 • Υπουργείο Ενέργειας και Βιομηχανίας (Αλβανία)
 • Περιφερειακό Γραφείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος του Βόρειου Alentejo (Πορτογαλία)
 • Συμμαχία για το Κλίμα στην Ιταλία (Ιταλία)
 • Διαδημοτική κοινότητα του Άνω Alentejo (Πορτογαλία)

Πηγή: michanikos-online.gr

Απάντηση