Ελληνική Ένωση Αλουμινίου ΑΜΚΕ: Διευκρινιστική ανακοίνωση για τις εταιρείες με πιστοποιητικά ποιότητας

Η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου ΑΜΚΕ είναι ο επίσημα Εξουσιοδοτημένος Φορέας για τα διεθνή σήματα ποιότητας Qualicoat, Qualanod, Qualideco και Qualisteelcoat που απονέμονται μετά από επιθεωρήσεις και έλεγχο σε μονάδες με παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα και σε ορισμένες χώρες του εξωτερικού.


Στο πλαίσιο αυτό, η ανακοίνωση της EEA ΑΜΚΕ η οποία δημοσιεύτηκε στον κλαδικό τύπο αφορά αποκλειστικά εταιρείες στις οποίες έχουν απονεμηθεί σήματα ποιότητας κατά το 2019 και ευνόητο είναι ότι δεν περιλαμβάνει εταιρείες κατόχους των σημάτων αυτών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έχουν έδρα σε άλλες χώρες.

Απάντηση