Ελευθέριος Λοπαρνάκης – ΕΝΚΑΣ: Αναγκαία η ενίσχυση και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για τον Κλάδο, με άξονα την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τις νόμιμες επιχειρήσεις

Ελευθέριος Λοπαρνάκης

Σε μία επίκαιρη συνέντευξη μέσα από τις σελίδες του περιοδικού Profil, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιστορικότερου Σωματείου της Ένωσης Νίκαιας στον Κλάδο του Αλουμινίου δίνουν τις απαντήσεις σε καίρια θέματα, που απασχολούν τους Κατασκευαστές και γενικότερα των Μεταλλικών Κατασκευών.


Ο κ. Ελευθέριος Λοπαρνάκης, Μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου της Ένωσης Νίκαιας απαντά:

Kύριε Λοπαρνάκη είσαστε από τα νέα και δυναμικά μέλη του Δ.Σ. της ΕΝΚΑΣ. Αθέμιτος ανταγωνισμός, αδήλωτη επιχειρηματική δραστηριότητα, αδήλωτη εργασία, υπερ – φορολόγηση των επιχειρήσεων, αδυναμία χρηματοδότησης, έλλειψη ρευστότητας πιέζουν σήμερα τους επαγγελματίες. Όλα αυτά πώς θα ξεπεραστούν σήμερα, για να μπορεί μία επιχείρηση να επιβιώσει και να αναπτυχθεί;

Η επιβίωση, καθώς και η ανάπτυξη και εύρυθμη λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, αποτελούν απαιτητικό εγχείρημα, με πολύπλευρες πτυχές που χρήζουν αξιολόγησης και κρατικής παρέμβασης.

Σε πρώτο στάδιο, αξίζει να σημειωθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός, ο οποίος είναι απόλυτα συνυφασμένος και άρρηκτα συνδεδεμένος με την αδήλωτη επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως επίσης και με την αδήλωτη εργασία στην Ελλάδα.

Η απουσία νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας δρα καταλυτικά στην αύξηση τέτοιου είδους φαινομένων, δημιουργώντας συνθήκες ακραίου και πολλές φορές αθέμιτου ανταγωνισμού.

Κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για τον Κλάδο, με άξονα την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τις νόμιμες επιχειρήσεις, αλλά και ελεγκτικών μηχανισμών για την εξάλειψη τέτοιου είδους φαινομένων.

Η ευθύνη βαραίνει και τους καταναλωτές, οι οποίοι οφείλουν να επαγρυπνούν, να είναι πλήρως ενήμεροι και ευαισθητοποιημένοι, προς αποφυγήν ενίσχυσης της παραοικονομίας.

Πιο συγκεκριμένα, καθοριστικής σημασίας είναι το ζήτημα της πιστοποίησης τόσο των προϊόντων, όσο και της αποδεδειγμένης επάρκειας των κατασκευαστών κουφωμάτων αλουμινίου.

Οι επαγγελματίες διαθέτουν τεχνογνωσία και διασφαλίζουν το αποτέλεσμα με την εφαρμογή Συστημάτων Ελέγχου Παραγωγής (FPC) ή ISO, που τους επιτρέπουν να εναποθέτουν και την απαραίτητη σήμανση CE.

Παράλληλα, κρίνεται αναγκαίο να υπογραμμιστεί ως ανασταλτικός παράγοντας στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, η υπέρ – φορολόγηση.

Η αύξηση της φορολογίας και η προσπάθεια για εμπρόθεσμη καταβολή οφειλών, όπως η απόδοση ΦΠΑ, αποτελούν διαρκή αγώνα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γεγονός το οποίο ενδεχομένως να αποτελεί και αρνητική εξέλιξη στην ομαλότητα της οικονομίας και να οδηγεί σε συνθήκες αποπληθωρισμού.

Επιπλέον, δύο εκ των κυριότερων εμποδίων για την οικονομική ανάπτυξη, παράλληλα με το φαινόμενο της υπέρ – φορολόγησης, αποτελούν και η έλλειψη ρευστότητας και η αδυναμία χρηματοδότησης.

Το επιχειρηματικό πλάνο ενδεχομένως υφίσταται, αλλά παραμένει ανενεργό, όσον αφορά την ανάπτυξη, επέκταση της επιχείρησης και του συνόλου εν τέλει του επιχειρηματικού ορίζοντα.

Η οικονομική πολιτική οφείλει να στρέψει το ενδιαφέρον της στην εκπόνηση σχεδίου δράσης με μοναδικό στόχο την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, την ανάπτυξη και απασχόληση των μεταποιητικών επιχειρήσεων.

Συμπερασματικά, στόχος ατομικός και συλλογικός, μέσω του Σωματείου μας, αποτελεί η ενίσχυση των πιστοποιημένων συναδέλφων κατασκευαστών Αλουμινίου και Σιδήρου, με όλα τα απαραίτητα εφόδια, όπως η εξειδίκευση, η ενημέρωση και η συνεχής εκπαίδευση, για να παραμένουν πλήρως συντονισμένοι με τις εξελίξεις.

Απάντηση