Ε.Ε.: Έγκριση κοινοτικών μέσων επιδότησης για έργα ανανεώσιμης ενέργειας στη Δανία

Δανία-ΑΠΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τρία προγράμματα στήριξης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική και ηλιακή ενέργεια στη Δανία το 2018 και το 2019, βάσει των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Δανία έχει στόχο να λαμβάνει το 50% της ενέργειάς της από ανανεώσιμες πηγές έως το 2030, και να καταστεί ανεξάρτητη από τα ορυκτά καύσιμα έως το 2050. Σύμφωνα με το στόχο αυτό, οι αρχές της χώρας θα εφαρμόσουν τρία μέτρα για την υποστήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το πρώτο μέτρο είναι ένα πρόγραμμα επιδοτήσεων προσφορών για έργα ηλιακής και υπεράκτιας και χερσαίας αιολικής ενέργειας, με προϋπολογισμό 112 εκατομμύρια ευρώ. Οι δικαιούχοι της επιδότησης θα επιλεγούν μέσω δύο διαγωνισμών που θα διοργανωθούν το 2018 και το 2019, με τις διαφορετικές τεχνολογίες να ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Τα επιλεγμένα έργα θα προσφέρουν την ηλεκτρική τους ενέργεια στην αγορά και θα λάβουν στήριξη υπό μορφή πριμοδότησης πάνω από την τιμή αγοράς.

Το δεύτερο μέτρο είναι ένα πρόγραμμα ενισχύσεων για αιολική ενέργεια στην ξηρά για έργα δοκιμών και επίδειξης, εκτός των δύο εθνικών κέντρων δοκιμών για μεγάλες ανεμογεννήτριες, με αναμενόμενο προϋπολογισμό 27 εκατομμύρια ευρώ.

Το τρίτο μέτρο είναι ένα μεταβατικό πρόγραμμα ενισχύσεων για αιολική ενέργεια στην ξηρά, με προϋπολογισμό 5 εκατομμύρια ευρώ.

Η ενίσχυση για τα τρία μέτρα θα χορηγηθεί για περίοδο 20 ετών από τη στιγμή της σύνδεσης με το δίκτυο. Τα προγράμματα στήριξης από ανανεώσιμες πηγές χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η Επιτροπή αξιολόγησε και τα τρία προγράμματα βάσει των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων της Ε.Ε., και ιδίως τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής του 2014, σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια. Τα τρία προγράμματα κρίθηκε ότι θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη αιολικών και ηλιακών τεχνολογιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κοινοτικών οδηγιών.

Βάσει αυτών, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα θα βοηθήσουν τη Δανία να αυξήσει το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς στόχους της Ε.Ε., ενώ ελαχιστοποιείται οποιαδήποτε στρέβλωση του ανταγωνισμού που προκαλείται από την κρατική στήριξη.

Πηγή: naftemporiki.gr

Απάντηση