Δέλτα Τεχνική: Ξεκίνησε η διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από το αιολικό πάρκο Αμυγδαλίτσας

Δέλτα Τεχνική

Η εταιρεία Δέλτα Τεχνική ενημερώνει ότι την 31η Μαΐου 2019 εγκρίθηκε η άδεια λειτουργίας της σύνδεσης του αιολικού πάρκου ισχύος 12 MW στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στη θέση Αμυγδαλίτσα της Δημοτικής Ενότητας Πύλου – Νέστορος της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και ξεκίνησε η διάθεση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προς τον “Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. ΑΕ”.


Η ως άνω επένδυση υλοποιήθηκε στο σύνολο της από την εταιρεία “Δέλτα Αιολικά Πάρκα Δυτικής Πελοποννήσου”, στην οποία η Δέλτα Τεχνική συμμετέχει με ποσοστό 96,70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής και μέρος αυτής, όπως είναι γνωστό, χρηματοδοτήθηκε από το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ύψους 6,5 εκατ. ευρώ, εκδόσεως της εταιρείας, το οποίο διαπραγματεύεται στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Παράλληλα, η εταιρεία ενημερώνει ότι την 17η.05.2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1743259 η με αριθμό 2549 (ΣΧ 1341/19)/09.05.2019 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, δυνάμει της οποίας παρασχέθηκε άδεια σύστασης στην εταιρεία “Δέλτα Τεχνική Ανανεώσιμες”, η οποία προήλθε από μετατροπή της Ομόρρυθμης Εταιρείας “GUIGAN AΠΕ Ο.Ε.”, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του κ.ν. 2190/1920 και εγκρίθηκε το Καταστατικό αυτής.

Η μετατροπή της ως άνω Ομόρρυθμης Εταιρείας, στην οποία η Δέλτα Τεχνική συμμετέχει με ποσοστό 97,50%, σε Ανώνυμη Εταιρεία κρίνεται ως ιδιαιτέρως επωφελής, καθόσον πρόκειται να συνεισφέρει θετικά στα οικονομικά αποτελέσματα και την οικονομική πορεία εν γένει του Ομίλου.

Επιπλέον, την 7η Ιουνίου 2019 η εταιρεία προέβη στην αγορά 2.940 κοινών ονομαστικών μετοχών της συνδεδεμένης Ανώνυμης Εταιρείας “ΟΠΟΥΝΤΙΑ Οικολογική Αιολική Α.Ε.”, οι οποίες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 49,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, αντί συνολικού τιμήματος 30.200,00 ευρώ, το οποίο (τίμημα) καταβλήθηκε στο σύνολό του κατά την ημερομηνία κατάρτισης της ως άνω συμβάσεως αγοραπωλησίας.

Η εταιρεία έχει λάβει άδεια για την εγκατάσταση αιολικού σταθμού ισχύος 3MW.

Μετά από την ως άνω αγορά το ποσοστό συμμετοχής της Δέλτα Τεχνική στην “ΟΠΟΥΝΤΙΑ Οικολογική Αιολική” ανέρχεται πλέον σε 80,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Τέλος, την 7η Ιουνίου 2019 η Δέλτα Τεχνική προέβη στην μεταβίβαση αιτία πωλήσεως 300 κοινών ονομαστικών μετοχών της συνδεδεμένης Ανώνυμης Εταιρείας “Κωπαϊδα Οικολογική Αιολική Α.Ε.”, οι οποίες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, αντί συνολικού τιμήματος 900,00 ευρώ, το οποίο (τίμημα) εισπράχθηκε στο σύνολό του κατά την ημερομηνία κατάρτισης της ως άνω συμβάσεως αγοραπωλησίας.

Η εταιρεία δεν κατείχε κάποια άδεια έργου Α.Π.Ε. και μέχρι την ημερομηνία της μεταβίβασης ήταν σε αδράνεια.

Μετά από την ως άνω μεταβίβαση η Δέλτα Τεχνική δεν έχει πλέον οιαδήποτε συμμετοχή στο ως άνω νομικό πρόσωπο, το οποίο συνακόλουθα δεν αποτελεί συνδεδεμένο μέρος αυτής.

Πηγή: capital.gr

Απάντηση