ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Διαγωνισμός για αιολικό 10 MW στην Κεφαλονιά

ΔΕΗ-Ανανεώσιμες-αιολικό

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες προχώρησε σε διαγωνισμό για τη «Μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Αιολικού Πάρκου συνολικής ισχύος 10 MW στη θέση Ξερακιάς Διλινάτων του Δήμου Κεφαλονιάς Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» ενδεικτικού Προϋπολογισμού 9,4 εκατ. ευρώ.

Στο Έργο περιλαμβάνονται και υπηρεσίες Λειτουργίας και Συντήρησης του Αιολικού Πάρκου επί 14 έτη (συμπεριλαμβανομένου των αντίστοιχων υπηρεσιών για το εσωτερικό δίκτυο διασύνδεσης των Α/Γ).

Ο συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός των παραπάνω υπηρεσιών – μη περιλαμβανόμενος στον προαναφερόμενο Προϋπολογισμό του Έργου και υπολογιζόμενος επί πλέον αυτού – ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (3.475.500,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες εννέα χιλιάδες εξακόσια είκοσι ευρώ (4.309.620,00€) περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανερχομένου σήμερα σε 24%.

Πηγή: energypress.gr

Απάντηση