Construction 2050: Χτίζοντας σήμερα την Ευρώπη του αύριο

Construction

Σε συμμαχία Construction 2050, εξελίχθηκε η πρωτοβουλία Construction 2020, με το moto «Building tomorrow’s Europe today». Η διαδρομή, οι στόχοι, η εκπροσώπηση μιας πρωτοβουλίας που θέλει να ενώσει έναν από τους ισχυρότερους παραγωγικούς τομείς, την Κατασκευαστική Βιομηχανία σε μία ισχυρή συμμαχία.


Πίσω από την πρωτοβουλία Construction 2020 αυτή βρίσκεται ένας Έλληνας, ο κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης, Πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ (Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) & Αντιπρόεδρος της FIEC (Federation de l’ Industrie Europeenne de la Construction) και της EDA (European Demolition Association).

Ο Κατασκευαστικός κλάδος αποτελεί για την Ευρώπη αλλά και για την Ελλάδα φυσικά, έναν τομέα αιχμής με εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα το κατασκευαστικό οικοσύστημα αποτελεί το 20% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ με περισσότερους από 16 εκατ. εργαζόμενους και οικονομικό πολλαπλασιαστή (economic multiplier effect) που κυμαίνεται μεταξύ 2 και 2,9, δημιουργώντας άμεσες θέσεις απασχόλησης.

Επιπλέον δημιουργεί νέες έμμεσες θέσεις εργασίας, οδηγεί στην οικονομική ανάπτυξη και δίνει λύσεις σε κοινωνικές, κλιματολογικές και ενεργειακές προκλήσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα η DG GROW (Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης) αποφάσισε το 2012 να σχεδιάσει μία στρατηγική που ονόμασε «Construction 2020» για να βοηθήσει τον Κατασκευαστικό κλάδο να γίνει πιο ανταγωνιστικός, πιο αποτελεσματικός και αειφόρος.

Η πρωτοβουλία αυτή θα συγκέντρωνε όλους τους εμπλεκόμενους παραγωγικούς κλάδους της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας και θα κινούνταν στους εξής άξονες δράσης:

  1. Στην τόνωση επενδυτικών δράσεων
  2. Στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων
  3. Στην αειφόρο χρήση φυσικών πόρων
  4. Στην ανάπτυξη των εσωτερικών αγορών των κρατών μελών &
  5. Στην ανάπτυξη του διεθνούς ανταγωνισμού

Η ανταπόκριση όλων ήταν άμεση, καθώς επρόκειτο για την πρώτη και μοναδική κοινοτική δράση που είχε στόχο αποκλειστικά και μόνο τον Κατασκευαστικό κλάδο και τους μετόχους του (stakeholders) με μία ολιστική προσέγγιση.

Το βασικό πλαίσιο της πρωτοβουλίας

Κοιτάζοντας το μέλλον και προσπαθώντας να επιτύχουμε μία προβολή του κατασκευαστικού κλάδου το 2050, οι βασικοί μέτοχοι (stakeholders) της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας οδηγήθηκαν στην διαπίστωση ότι τότε περίπου το 75% του πληθυσμού της Ευρώπης θα ζει σε αστικές περιοχές, σε έξυπνες πόλεις σε κτήρια ενεργειακά αναβαθμισμένα. Με την χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας θα μπορούσε λοιπόν να εφαρμοστεί πιο εύκολα η αρχή της κυκλικής οικονομίας, επιτυγχάνοντας ένα ουδέτερο σε άνθρακα περιβάλλον, προσφέροντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και αναβαθμίζοντας αισθητά τη ζωή των πολιτών.

Οι προκλήσεις που έρχεται να αντιμετωπίσει η συμμαχία Construction 2050 σχετίζονται με:

Την κλιματική αλλαγή

Καθώς τα κτήρια είναι υπεύθυνα για το 40% της ενεργειακής κατανάλωσης και το 36% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρώπη, προσφέρεται μία μεγάλη ευκαιρία ενεργειακής αναβάθμισής τους και μείωσης ρύπων. Η ανακαίνιση των υφιστάμενων κτηρίων με μία ολιστική προσέγγιση θα επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα βελτιώνοντας το υπάρχον κτηριακό απόθεμα σε όλη την Ευρώπη.

Την κυκλική οικονομία

Η Κατασκευαστική Βιομηχανία που προκαλεί το 25-30% των αποβλήτων που παράγονται στην Ευρώπη είναι ο κλάδος που προσφέρει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για έξυπνα συστήματα που θα συνεισφέρουν σε μία μελλοντική χαμηλού άνθρακα οικονομία.

Την ψηφιακή μεταρρύθμιση

Η ψηφιοποίηση του κατασκευαστικού κλάδου θα αυξήσει την παραγωγικότητα, θα μειώσει τα κόστη, θα διευκολύνει την ανακαίνιση και συντήρηση του κτηριακού όγκου της Ευρώπης, μέσω καλύτερης συλλογής πληροφοριών και αναλύσεων, θα αυξήσει την ανίχνευση υλικών για μελλοντική επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.

Την Εργασία

Με όραμα περισσότερες, καλύτερες και πιο ασφαλείς δουλειές δίνεται έμφαση στην δια βίου μάθηση με διαρκή κατάρτιση και εκπαίδευση, σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον με σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι συμμετέχοντες (key players)

Το Κατασκευαστικό οικοσύστημα περιλαμβάνει όλους τους εμπλεκόμενους της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας που υπογράφουν την πρωτοβουλία Construction 2050 καθώς μόνο συλλογικά θα μπορέσουν να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν οριοθετηθεί.

Στην ελληνική πραγματικότητα η ΠΕΔΜΕΔΕ, δια του Προέδρου της κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη, έχει την ευκαιρία αλλά και την ευθύνη να επικοινωνήσει τις θέσεις και τους στόχους της πρωτοβουλίας Construction 2050 και να φέρει την Πολιτεία αντιμέτωπη με την πρόκληση αυτή.

Πηγή: ypodomes.com

Απάντηση