Χρηματοδοτικά εργαλεία για την Ενεργειακή Απόδοση στην Ελλάδα και την Κύπρο

ενεργειακή-απόδοση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Πρωτοβουλία Χρηματοδότησης για το Περιβάλλον του ΟΗΕ διοργανώνει Hμερίδα για την Προώθηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων για την Ενεργειακή Απόδοση στην Ελλάδα και στην Κύπρο, η οποία θα λάβει χώρα στην Αθήνα στις 31 Μαΐου 2018, από τις 9:00 έως τις 17:00 (Τοποθεσία: Royal Olympic Hotel Athens).

Η Στρατηγική – πλαίσιο για την Ενεργειακή Ένωση θέτει την ενεργειακή απόδοση ως μία από τις πέντε διαστάσεις της και δηλώνει ότι αυτή πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αυτούσια πηγή ενέργειας. Η φιλόδοξη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της ενεργειακής απόδοσης. Οι επενδύσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης έχουν αναγνωριστεί ως ένας από τους πλέον οικονομικούς τρόπους για τη στήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η ενεργειακή απόδοση, όχι μόνο βοηθά την ΕΕ να μετατρέψει τις φιλοδοξίες της για το κλίμα σε δράσεις, αλλά επιφέρει επίσης σημαντικά οφέλη για τους Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις όσον αφορά στο περιβάλλον, στην υγεία, στην ασφάλεια του εφοδιασμού, στη μείωση του ενεργειακού κόστους, στις θέσεις εργασίας και στην αειφόρο ανάπτυξη.

Για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες της ενεργειακής απόδοσης, τα δημόσια κονδύλια δεν επαρκούν, καθώς χρειάζεται επίσης μεγάλης κλίμακας ιδιωτική χρηματοδότηση. Στο πλαίσιο αυτό, η ενεργειακή πολιτική θα πρέπει να δημιουργήσει ευνοϊκότερες επενδυτικές συνθήκες, να ενθαρρύνει τη ζήτηση για ενεργειακή απόδοση και να βοηθήσει τους καταναλωτές να αναλάβουν ευκολότερα επενδυτική δράση στον τομέα αυτό.

Η εκδήλωση στοχεύει στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών από την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και από άλλες χώρες σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης. Αυτές περιλαμβάνουν τη χρήση ιδιωτικών κονδυλίων και καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων, ιδίως στους τομείς των κτιρίων και της βιομηχανίας. Οι ομιλητές θα εστιάσουν στην πρακτική εμπειρία σχετικά με την ανάπτυξη και διαμόρφωση επενδυτικών προγραμμάτων, ενώ παράλληλα θα αφιερωθεί χρόνος για ερωτήσεις και συζήτηση.

Οι παρουσιάσεις θα είναι στα Ελληνικά και στα Αγγλικά και θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση.

Η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) στο πλαίσιο της σύμβασης Sustainable Energy Investment Forums, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Horizon 2020» της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Print Friendly, PDF & Email

Απάντηση