Απόφαση τροποποίησης για το Νέο «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II»

τροποποίηση «Εξοικονόμηση κατ' οίκον II»

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β’756/02.03.2018) κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II“, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Σύμφωνα με το τελικό κείμενο, αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/2018 (Β’756/02.03.2018) κοινής απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως κατωτέρω:

Α. Το εδάφιο 23 της παραγράφου 1.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

«Η υποβολή αιτήσεων ορίζεται όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5.2.».

Β. Η υποσημείωση (1) στον πίνακα της παραγράφου 1.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

«Βάσει των αντίστοιχων προσκλήσεων των Διαχειριστικών Αρχών/ εντάξεων στα οικεία Επιχειρησιακά Προγράμματα»

Γ. Το εδάφιο 27 του κεφαλαίου 3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

«Επιπρόσθετα, τα υλικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.».

Δ. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος προστίθεται το εξής εδάφιο:

«Ειδικά για την κατηγορία 7, όπου είναι υποχρεωτική η αίτηση για λήψη δανείου, το αιτούμενο ποσό δανείου δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.».

Ε. Μετά τον πίνακα της παραγράφου 5.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος προστίθενται τα εξής:

«Η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων παρέχεται μέχρι την κάλυψη του μέγιστου προϋπολογισμού του κατωτέρω πίνακα για το Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης. Για τις αιτήσεις αυτές παρέχεται η δυνατότητα επεξεργασίας ή ακύρωσης και επανακαταχώρησής τους έως 30/06/2018, υπό την προϋπόθεση μη υπέρβασης των ορίων του κατωτέρω πίνακα, για τις περιπτώσεις αύξησης του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που επιλεγεί η λήψη δανείου, η ακύρωση υποβληθείσας αίτησης στο πρόγραμμα και επανακαταχώρηση κατά τα ανωτέρω είναι δυνατή κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την υποβολή της αίτησης για προέγκριση δανείου.

Περιφέρεια

Μέγιστος Προϋπολογισμός (εκ. €)

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

36,6

Κεντρικής Μακεδονίας

101,6

Ηπείρου

40,1

Θεσσαλίας

66,0

Δυτικής Ελλάδας

43,4

Αττικής

102,6

Νοτίου Αιγαίου

10,9

Στερεάς Ελλάδας

29,2

Δυτικής Μακεδονίας

20,7

Πελοποννήσου

26,8

Ιονίων Νήσων

9,6

Βορείου Αιγαίου

16,2

Κρήτης

28,4

Το ωράριο και οι ημέρες λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος καθορίζονται με σχετικές ανακοινώσεις, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του συστήματος (φόρτος, ανάγκες αναβάθμισης και συντήρησης, διαχειριστικοί λόγοι, κ.λπ.).». ΣΤ. Τα εδάφια 5 έως 13 της παραγράφου 5.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται ως εξής:

«Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, όπως περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο. Αιτήσεις που υποβάλλονται πέραν του προϋπολογισμού του πίνακα της παραγράφου 1.3 για το Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης λαμβάνουν αριθμό ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου υποβολής και τίθενται σε σειρά προτεραιότητας. Ποσά που θα προκύψουν από τυχόν μη υλοποίηση ή μερική υλοποίηση αιτήσεων για τις οποίες είχαν δεσμευτεί πόροι, καθώς και τυχόν πρόσθετοι πόροι του προγράμματος διατίθενται σε αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα με βάση τον αριθμό ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου υποβολής. Για την ικανοποίηση των ανωτέρω αιτήσεων ο Δικαιούχος αποδεσμεύει σε τακτά χρονικά διαστήματα τα σχετικά ποσά.

Για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η αίτηση θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί όλα τα σχετικά πεδία και να αναρτηθούν ηλεκτρονικά όλα τα δικαιολογητικά. Με την οριστική υποβολή της αίτησης αποδίδεται εξαψήφιος αριθμός ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, δεσμεύεται το σχετικό ποσό για την επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης και ο αιτών ενημερώνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Το διάστημα δέσμευσης του ποσού επιχορήγησης ανέρχεται σε εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης του σταδίου επιλογής χρηματοδοτικού οχήματος για την οικεία περιφέρεια. Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται οριστικά μετά την ημερομηνία έναρξης του σταδίου επιλογής χρηματοδοτικού οχήματος για την οικεία περιφέρεια και έως τις 30/06/2018, ημερομηνία έναρξης του ανωτέρω διαστήματος δέσμευσης είναι η ημερομηνία οριστικής υποβολής. Για τις αιτήσεις που εντάσσονται σε “ειδική περίπτωση” ημερομηνία έναρξης του ανωτέρω διαστήματος δέσμευσης είναι η ημερομηνία ηλεκτρονικής ενημέρωσης του ωφελουμένου για την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων. Εντός του ανωτέρω διαστήματος των 75 ημερών θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τυχόν διαδικασίες για την έγκριση του δανείου ή ο αιτών θα πρέπει να αποφασίσει να “θέσει” την αίτηση σε κατάσταση “προς υπαγωγή” χωρίς τη λήψη δανείου (βλ. Παράρτημα XII). Εάν απορριφθεί η αίτηση του δανείου και ο ενδιαφερόμενος υποβάλει εκ νέου αίτηση σε άλλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό, το διάστημα δέσμευσης του ποσού επιχορήγησης παρατείνεται και ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες. Σε περίπτωση αιτήσεων για διαμερίσματα ως μέρος αίτησης πολυκατοικίας, δεδομένου του περιορισμού ότι όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να συνεργαστούν με τον ίδιο χρηματοπιστωτικό οργανισμό, εάν απορριφθεί η αίτηση δανείου δεν παρέχεται η ανωτέρω δυνατότητα για υποβολή εκ νέου αίτησης.». Ζ. Μετά το εδάφιο 20 της παραγράφου 5.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για τις αιτήσεις που ανήκουν στις ειδικές περιπτώσεις, εκτός των περιπτώσεων Α) και Ε), ο Δικαιούχος πραγματοποιεί στη φάση αυτή έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6.1.».

Η. Τα εδάφια 24 έως 26 της παραγράφου 5.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται ως εξής:

«Επιτρέπεται η ακύρωση υποβληθείσας αίτησης από τον υποψήφιο, οποιαδήποτε στιγμή πριν εκδοθεί η απόφαση υπαγωγής. Η επιλογή ακύρωσης υποβληθείσας αίτησης οδηγεί αυτόματα στην παραίτηση των ενδιαφερομένων από την υποβληθείσα αίτηση τους και παρέχει τη δυνατότητα της επανυποβολής νέας αίτησης (δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη ύπαρξη δύο αιτήσεων στο Πρόγραμμα για το ίδιο φυσικό πρόσωπο, εκτός και αν αφορά αίτηση ως μέρος αίτησης πολυκατοικίας). Η ακύρωση πραγματοποιείται από τους υποψήφιους αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος υποβολής.».

Θ. Το εδάφιο 29 της παραγράφου 5.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο Ωφελούμενος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση e-mail που έχει δηλώσει στο πληροφοριακό σύστημα επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των εννόμων συνεπειών και προθεσμιών, όπως τίθενται στα κοινοποιούμενα με τα εν λόγω μηνύματα έγγραφα και στοιχεία.».

Ι. Τα εδάφια 33 έως 37 της παραγράφου 5.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται ως εξής:

«Ο ενδιαφερόμενος μετά την οριστικοποίηση υποβολής της αίτησης και τη λήψη του εξαψήφιου ηλεκτρονικού αριθμού πρωτοκόλλου, διαμορφώνει το τμήμα της αίτησής του που αφορά στο χρηματοδοτικό σχήμα. Στο πλαίσιο αυτό, καθιστά με επιλογή του στο πληροφοριακό σύστημα την αίτηση του“επιλέξιμη προς υπαγωγή” χωρίς λήψη δανείου ή “ενεργή για λήψη δανείου”, παρέχοντας τα στοιχεία που ζητούνται μεταξύ των οποίων και τυχόν στοιχεία εγγυητή. Στο σημείο αυτό ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει και το ποσό που επιθυμεί για δάνειο.
Σε περίπτωση που απορριφθεί το αίτημα του ενδιαφερόμενου για λήψη δανείου, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα (με εξαίρεση την περίπτωση πολυκατοικίας) να υποβάλει για δεύτερη φορά αίτημα δανείου. Σε περίπτωση που εγκριθεί από τον Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό ποσό μικρότερο από το ποσό που έχει αιτηθεί ο ενδιαφερόμενος, τότε ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να καλύψει το υπολειπόμενο ποσό της ιδιωτικής συμμετοχής με ίδια κεφάλαια. Τέλος, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα σε κάθε χρονικό σημείο μέχρι την έγκριση του αιτήματος δανείου να κάνει αμετάκλητη δήλωση για μη λήψη δανείου και να προχωρήσει την αίτηση του σε κατάσταση “προς υπαγωγή”.».

ΙΑ. Μετά το εδάφιο 37 της παραγράφου 5.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος προστίθεται εδάφιο και πίνακας ως εξής:

Για την αποφυγή φόρτου στο πληροφοριακό σύστημα, η έναρξη της επιλογής χρηματοδοτικού οχήματος ορίζεται διαδοχική ως εξής:

Περιφέρεια

 Έναρξη σταδίου χρηματοδοτικού σχήματος επιλογής

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
Κεντρικής Μακεδονίας,
Ηπείρου,
Θεσσαλίας,
Δυτικής Ελλάδας

 Από 21.05.2018

Δυτικής Μακεδονίας,
Ιονίων Νήσων,
Στερεάς Ελλάδας,
Πελοποννήσου,
Βορείου Αιγαίου,
Κρήτης

 Από 29.05.2018

Αττικής,
Νοτίου Αιγαίου

 Από 04.06.2018

IB. Το εδάφιο 39 της παραγράφου 5.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οφείλουν να ολοκληρώσουν τον πιστοληπτικό έλεγχο εντός τριάντα (30) ημερών από τη χρονική στιγμή που ο ενδιαφερόμενος έχει καταστήσει με επιλογή του στο πληροφοριακό σύστημα την αίτηση του «ενεργή για λήψη δανείου» και έχει προσκομίσει το σύνολο των απαιτούμενων για τη λήψη του δανείου δικαιολογητικών.».

ΙΓ. Το τέταρτο εδάφιο μετά τον υπέρτιτλο «Ειδικότερη διαδικασία υποβολής αίτησης για πολυκατοικία» της παραγράφου 5.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

«Μετά την ολοκλήρωση του πιστοληπτικού ελέγχου από το χρηματοπιστωτικό οργανισμό ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων καθώς και ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας μέσω του πληροφοριακού συστήματος για το σχετικό αποτέλεσμα.».

ΙΔ. Τα εδάφια 3 έως 5 μετά τον υπέρτιτλο «Ε) Υποβολή από ανήλικο ή ενήλικο που δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα» της παραγράφου 5.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται ως εξής:

«Επισημαίνεται ότι για τις ανωτέρω περιπτώσεις Β) έως Δ), ο Δικαιούχος πραγματοποιεί έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και στοιχείων για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής. Αντίστοιχο έλεγχο πραγματοποιεί ο Δικαιούχος και για κάθε άλλον πολίτη για τον οποίο δεν είναι δυνατή η διασταύρωση στοιχείων εισοδήματος και στοιχείων ακινήτων με τα στοιχεία που τηρούνται από τη φορολογική αρχή. Ο εξαψήφιος αριθμός ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου αποδίδεται με την οριστική υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο και δεσμεύεται το σχετικό ποσό για την επιχορήγηση από το πρόγραμμα άμεσης ενίσχυσης, πριν την έναρξη των παραπάνω ελέγχων από το Δικαιούχο.».

ΙΕ. Τα εδάφια 8 και 9 της παραγράφου 5.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται ως εξής:

«Σε περίπτωση αλλαγής της πρότασης των παρεμβάσεων ο Ενεργειακός Επιθεωρητής είτε ανακαλεί το ΠΕΑ και εκδίδει νέο, είτε καταχωρεί τη νέα πρόταση στο buildingcert, και αντίστοιχα επικαιροποιείται το“Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων”του Παραρτήματος III και επισυνάπτεται στο πληροφοριακό σύστημα (στην περίπτωση που η αίτηση έχει ήδη οριστικοποιηθεί, το Παράρτημα επισυνάπτεται κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης).

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής στην περιγραφή των επιμέρους παρεμβάσεων θα πρέπει να αναφέρει τις προδιαγραφές και τα τεχνικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά των υλικών και των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων που απαιτούνται για τον υπολογισμό του ενεργειακού αποτελέσματος και τον έλεγχο της ικανοποίησης των απαιτήσεων του Προγράμματος, του κεφαλαίου 3, τον ενεργειακό στόχο που θα επιτευχθεί μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων και λοιπά στοιχεία του Παραρτήματος III».

ΙΣΤ. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6.1 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται και προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Για τις Ειδικές Περιπτώσεις της παραγράφου 5.2, πλην των περιπτώσεων Α) και Ε), ο Δικαιούχος διενεργεί, πριν την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και δηλούμενων στοιχείων για τη συμβατότητα τους με τους όρους του Προγράμματος. Για την αξιολόγηση των ειδικών περιπτώσεων, ο Δικαιούχος δύναται να αναζητά συμπληρωματικά και διευκρινιστικά στοιχεία από τους αιτούντες, που σχετίζονται με τον χαρακτηρισμό της αίτησης ως «ειδικής περίπτωσης» και τα οποία οι αιτούντες θα πρέπει να επισυνάψουν στην αίτηση τους.».

ΙΖ. Το δέκατο εδάφιο της παραγράφου 6.1 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

«Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί ο Δικαιούχος είναι δυνατό να ζητηθούν διευκρινίσεις επί των προσκομιζομένων δικαιολογητικών καθώς και πρόσθετα δικαιολογητικά διευκρινιστικού/ συμπληρωματικού χαρακτήρα, όπου απαιτείται για τον έλεγχο των κριτηρίων υπαγωγής.».

ΙΗ. Το δέκατο εδάφιο της παραγράφου 7.4 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

«Διευκρινίζονται τα εξής σύμφωνα και με την παρ. 1.2:

• Η υποβολή αιτήσεων ορίζεται όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5.2.».

ΙΘ. Το τρίτο εδάφιο μετά τον υπέρτιτλο «Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση (έκδοση Α’ ΠΕΑ)» του κεφαλαίου 9 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

«Επίσης, στην πρόταση παρεμβάσεων, ο επιθεωρητής θα πρέπει να αναφέρει τις προδιαγραφές και τα τεχνικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά των υλικών και των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων που απαιτούνται για τον υπολογισμό του ενεργειακού αποτελέσματος και τον έλεγχο της ικανοποίησης των απαιτήσεων του Προγράμματος.».

Κ. Η παράγραφος 10.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

«10.2 Υποχρεώσεις Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οφείλουν να κάνουν χρήση του λογότυπου του Προγράμματος, να τηρούν τους όρους δημοσιότητας και να παραπέμπουν στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος σε κάθε σχετική με τη δράση διαφήμιση. Σε κάθε περίπτωση, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του Κανονισμού 1303/2013 περί ενημέρωσης και δημοσιότητας για οποιοδήποτε είδος διαφήμισης (π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο υλικό, ειδική προωθητική ενέργεια) που αναφέρεται στο Πρόγραμμα“Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον II”. Για ειδικότερα θέματα δημοσιότητας οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί μπορούν να επικοινωνούν με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας.».

ΚΑ. Μετά το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του Παραρτήματος Ι-Α του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Εάν, τόσο για μεμονωμένο διαμέρισμα όσο και για μονοκατοικία, δηλωθεί ότι η θερμαινόμενη επιφάνεια (ωφέλιμη επιφάνεια βάσει ΠΕΑ) δεν συμφωνεί με την επιφάνεια κύριας χρήσης που δηλώνεται στο Ε9 (η οποία ωστόσο έχει δηλωθεί ορθά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις), τότε πριν την Υπαγωγή στο πρόγραμμα θα προηγηθεί σχετικός έλεγχος από τον Δικαιούχο του προγράμματος ότι τα ανωτέρω στοιχεία (οικοδομική άδεια ή/και άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, Ε9, ΠΕΑ) συνάδουν μεταξύ τους.».

KB. Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του Παραρτήματος Ι-Α του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη του ανωτέρω εδαφίου και των ειδικών περιπτώσεων που αναφέρονται στον Οδηγό Εφαρμογής, σχετική διασταύρωση ότι τα ανωτέρω στοιχεία (οικοδομική άδεια ή/και άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, Ε9, ΠΕΑ) συνάδουν μεταξύ τους, τόσο στην περίπτωση της μονοκατοικίας, όσο και του διαμερίσματος, γίνεται κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών που προηγείται της τελικής εκταμίευσης.».

ΚΓ. Τα εδάφια 6 έως 8 του βήματος υλοποίησης με Α/Α 4 της περίπτωσης «ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Ή ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ» του Παραρτήματος XII του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται ως εξής:

«Το ποσό της επιχορήγησης δεσμεύεται με την υποβολή της αίτησης για χρονικό διάστημα 75 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του σταδίου επιλογής χρηματοδοτικού σχήματος για την οικεία Περιφέρεια, εντός του οποίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του δανείου ή ο αιτών θα πρέπει να αποφασίσει να “θέσει” την αίτηση σε κατάσταση “προς υπαγωγή” χωρίς τη λήψη δανείου. Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται οριστικά μετά την ημερομηνία έναρξης του σταδίου επιλογής χρηματοδοτικού σχήματος για την οικεία Περιφέρεια και έως τις 30/06/2018, ημερομηνία έναρξης του ανωτέρω διαστήματος δέσμευσης είναι η ημερομηνία οριστικής υποβολής. Για τις αιτήσεις που εντάσσονται σε “ειδική περίπτωση” το ποσό παραμένει δεσμευμένο μέχρι και εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής ενημέρωσης του ωφελουμένου για την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων. Το διάστημα των 75 ημερών παρατείνεται κατά 45 ημέρες στην περίπτωση που δεν έχει εγκριθεί δάνειο και ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλει αίτηση σε δεύτερο χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

Επισημαίνεται ότι για τις ειδικές περιπτώσεις ενοικιαζόμενης κατοικίας, πρόσφατης απόκτησης ακινήτου, μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, ενδιαφερόμενου ή συζύγου που είναι κάτοικος εξωτερικού, καθώς και άλλων πολιτών για τους οποίους δεν είναι δυνατή η διασταύρωση στοιχείων εισοδήματος και στοιχείων ακινήτων με τα στοιχεία που τηρούνται από τη φορολογική αρχή, πραγματοποιείται έλεγχος των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και στοιχείων από το Δικαιούχο.».

ΚΔ. Τα εδάφια 3 έως 6 του βήματος υλοποίησης με Α/Α 5 της περίπτωσης «ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Ή ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ» του Παραρτήματος XII του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται ως εξής:

«Οι συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οφείλουν να ολοκληρώσουν τον πιστοληπτικό έλεγχο εντός τριάντα (30) ημερών από τη χρονική στιγμή που ο ενδιαφερόμενος έχει καταστήσει με επιλογή του στο πληροφοριακό σύστημα την αίτηση του “ενεργή για λήψη δανείου” και έχει προσκομίσει το σύνολο των απαιτούμενων για τη λήψη του δανείου δικαιολογητικών. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για την έκβαση του ελέγχου μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Σε περίπτωση απόρριψης, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε άλλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό ή να προχωρήσει προς υπαγωγή χωρίς δάνειο. Σημειώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα σε κάθε χρονικό σημείο μέχρι την έγκριση της αίτησης δανείου να κάνει αμετάκλητη δήλωση για μη λήψη δανείου και να προχωρήσει την αίτηση του σε κατάσταση “προς υπαγωγή”.».

ΚΕ. Τα εδάφια 7 έως 9 του βήματος υλοποίησης με Α/Α 4 της περίπτωσης «ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» του Παραρτήματος XII του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται ως εξής:

«Το ποσό της επιχορήγησης δεσμεύεται με την υποβολή της αίτησης για χρονικό διάστημα 75 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του σταδίου επιλογής χρηματοδοτικού οχήματος για την οικεία Περιφέρεια, εντός του οποίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του δανείου ή ο αιτών θα πρέπει να αποφασίσει να “θέσει” την αίτηση σε κατάσταση “προς υπαγωγή” χωρίς τη λήψη δανείου. Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται οριστικά μετά την ημερομηνία έναρξης του σταδίου επιλογής χρηματοδοτικού οχήματος για την οικεία Περιφέρεια και έως τις 30/06/2018, ημερομηνία έναρξης του ανωτέρω διαστήματος δέσμευσης είναι η ημερομηνία οριστικής υποβολής. Για τις αιτήσεις που εντάσσονται σε “ειδική περίπτωση” το ποσό παραμένει δεσμευμένο μέχρι και εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής ενημέρωσης του ωφελουμένου για την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων. Επισημαίνεται ότι για τις ειδικές περιπτώσεις ενοικιαζόμενης κατοικίας, πρόσφατης απόκτησης ακινήτου, μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, ενδιαφερόμενου ή συζύγου που είναι κάτοικος εξωτερικού, καθώς και άλλων πολιτών για τους οποίους δεν είναι δυνατή η διασταύρωση στοιχείων εισοδήματος και στοιχείων ακινήτων με τα στοιχεία που τηρούνται από τη φορολογική αρχή, πραγματοποιείται έλεγχος των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και στοιχείων από το Δικαιούχο.».

ΚΣΤ. Τα εδάφια 2 έως 5 του βήματος υλοποίησης με Α/Α 5 της περίπτωσης «ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» του Παραρτήματος XII του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται ως εξής:

«Οι συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οφείλουν να ολοκληρώσουν τον πιστοληπτικό έλεγχο εντός τριάντα (30) ημερών από τη χρονική στιγμή που ο ενδιαφερόμενος έχει καταστήσει με επιλογή του στο πληροφοριακό σύστημα την αίτηση του “ενεργή για λήψη δανείου” και έχει προσκομίσει το σύνολο των απαιτούμενων για τη λήψη του δανείου δικαιολογητικών. Οι ενδιαφερόμενοι καθώς και ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας ενημερώνονται για την έκβαση του ελέγχου μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Σε περίπτωση απόρριψης, ο ενδιαφερόμενος δεν έχει τη δυνατότητα υποβολής εκ νέου αίτησης σε άλλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

Σημειώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα σε κάθε χρονικό σημείο μέχρι την έγκριση της αίτησης δανείου να κάνει αμετάκλητη δήλωση για μη λήψη δανείου και να προχωρήσει την αίτηση του σε κατάσταση “προς υπαγωγή”.».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β’ 756/02.03.2018) κοινή απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος“Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ από τη σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, εδώ.

Πηγή: b2green.gr

Απάντηση