Ανάθεση από το ΥΠΕΝ της υποστήριξης λειτουργίας της πλατφόρμας του «Εξοικονομώ II»

ανάθεση

Στην ανάθεση της υποστήριξης λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ ́Οίκον ΙΙ, προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με χθεσινή απόφαση του υπουργού ΠΕΝ, Κωστή Χατζηδάκη.


Σύμφωνα με την απόφαση, ανάδοχος είναι η εταιρεία Γνώμων Πληροφορικής, με τη σχετική δαπάνη να ανέρχεται σε 49.600 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Με την εταιρεία θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση έργου η χρονική διάρκεια της οποίας θα είναι τέσσερις μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η αμοιβή θα καταβληθεί σε 2 δόσεις, με την υποβολή και οριστική παραλαβή εκάστου των παραδοτέων, όπως αναφέρονται στην πρόσκληση. Με την παραλαβή του πρώτου Παραδοτέου ο Ανάδοχος θα πληρωθεί για το 60% της συμβατικής αμοιβής όπως θα ορίζεται στη σύμβαση, ενώ με την παραλαβή του δευτέρου παραδοτέου θα πληρωθεί το υπόλοιπο 40%.

Υποδοχή και διαχείριση των αιτήσεων του προγράμματος

Στο πλαίσιο του έργου, ο Ανάδοχος θα παρέχει την εξειδικευμένη υποστήριξή του στην ανάπτυξη, λειτουργία και εποπτεία του Πληροφοριακού Συστήματος του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ ́Οίκον ΙΙ». Έργο του Αναδόχου θα είναι η υλοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών και βελτιώσεων, ώστε το πληροφοριακό σύστημα να είναι λειτουργικό προκειμένου να δεχθεί και να διαχειρισθεί τις αιτήσεις του Προγράμματος.

Επίσης, θα αναλάβει την υποστήριξη και τήρηση εγγυημένου επιπέδου υπηρεσιών υποστήριξης (SLA) των ενεργών κύκλων ηλεκτρονικής υποβολής και παρακολούθησης αίτησης του προγράμματος, από την έναρξη της σύμβασης και για 4 μήνες.

Έτσι το πρώτο παραδοτέο του έργου θα είναι Έκθεση-αναφορά του Αναδόχου που θα αντιστοιχεί στο διάστημα για τους πρώτους 2 μήνες από την έναρξη της σύμβασης, στην οποία θα περιγράφεται διακριτά για κάθε ενεργό κύκλο του Προγράμματος η συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος καθώς και όλες οι ενέργειες τροποποίησης και υποστήριξης που θα έχουν παρασχεθεί.

Ο ανάδοχος θα υποβάλει και δεύτερη Έκθεση-αναφορά, που θα αντιστοιχεί στο υπόλοιπο διάστημα και μέχρι την λήξη της σύμβασης, στην οποία και πάλι θα περιγράφεται διακριτά για κάθε ενεργό κύκλο του Προγράμματος η συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος καθώς και όλες οι ενέργειες τροποποίησης και υποστήριξης που θα έχουν παρασχεθεί.

Πηγή: worldenergynews.gr

Απάντηση