«Αλουμίνιον της Ελλάδος»: Αίτηση στη ΡΑΕ για 20ετή Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Αίτηση για χορήγηση άδειας προμήθειας φυσικού αερίου υπέβαλε στη ΡΑΕ η«Αλουμίνιον της Ελλάδος».
Η εν λόγω άδεια θα ισχύσει για 20έτη με δυνατότητα παράτασης, όπως ορίζει ο ισχύων Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’464/19.04.2010).
«Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από της δημοσιεύσεως του παρόντος, να υποβάλλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση της Αρχής.

Απάντηση