26,7 εκ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, υπέγραψε σήμερα την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), σχετικά με την «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».

Η δράση έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση. Επιπλέον σκοπός είναι η αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα, με τα κτίρια του δημόσιου τομέα να αποτελούν παράδειγμα για την κινητοποίηση όλης της οικονομίας. Επιλέξιμα προς χρηματοδότηση είναι όλα τα νομίμως υφιστάμενα δημόσια κτίρια τα οποία κατατάσσονται με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μικρότερης ή ίσης της Δ και η οικοδομική τους άδεια έχει εκδοθεί πριν το 2010.

Η δράση περιλαμβάνει τις παρακάτω ενδεικτικές κατηγορίες παρεμβάσεων:

 • Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης με ανακαίνιση των δημοσίων κτιρίων, εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού σε υφιστάμενα κτίρια, επεμβάσεις στο κέλυφος και στα λειτουργικά χαρακτηριστικά του κτιρίου (θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση συστημάτων ψύξης/θέρμανσης, κλπ), με προτεραιότητα σε μεγάλα ενεργοβόρα κτίρια.
 • Σύνθετες παρεμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης που προβλέπουν συνδυασμό πολλαπλών ειδών ενεργειακής αναβάθμισης.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της δράσης:

 • Η ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων, θα πρέπει να στοχεύει στην υλοποίηση παρεμβάσεων που ικανοποιούν ή/και ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης, δηλαδή την αναβάθμισή τους σε ενεργειακή κατηγορία Β, Β+, Α, Α+, ή σε σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Κτίρια. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα επίτευξης του ανωτέρω χαμηλότερου ορίου (π.χ. προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς), θα πρέπει να τηρηθούν τα σχετικά αναφερόμενα (εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης – ΜΕΑ, Απόφαση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής κλπ) στην υπ’ αριθ. ΔΕΠΕΑ/οικ178581/30-6-2017 Απόφαση, που αφορά την Έγκριση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ 2367Β/12-7-2017).
 • Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου θα διασφαλίζεται μέσω της διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή τόσο πριν, όσο και μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Η τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα υλοποίησης της Πράξης προκύπτει από το Π.Ε.Α. (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) του προτεινόμενου κτιρίου στην υφιστάμενη κατάσταση του, το οποίο θα κατατεθεί από τον Δυνητικό Δικαιούχο με την υποβολή της Πρότασης.

Το Π.Ε.Α. του προτεινόμενου κτιρίου στην υφιστάμενη κατάστασή του πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας ενημέρωσης του ειδικού λογισμικού ΤΕΕ.ΚΕΝΑΚ, ως προς τον ισχύοντα Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30-6-2017, ΦΕΚ 2367Β/12-7-17), ήτοι ημερομηνία μεταγενέστερη της 27/11/2017.

Η τελική επιλεξιμότητα των δαπανών από την υλοποίηση των ενταγμένων Πράξεων θα επιβεβαιωθεί με την έκδοση Π.Ε.Α. μετά το πέρας των επεμβάσεων και σε κάθε περίπτωση πριν την οριστική παραλαβή του έργου.

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοσίων κτιρίων και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές του δημόσιου τομέα, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω εφαρμογής τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.

Η δράση συμβάλλει σε μια από τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας μέσω αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, αξιοποίησης των ΑΠΕ και της ΣΗΘΥΑ και αξιοποίησης του ενεργειακού δυναμικού της περιοχής. Δεδομένου ότι το 78% των κτιρίων της Περιφέρειας είναι κατασκευασμένα προ του 1985, η ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων βοηθάει στην αντιμετώπιση του σημαντικού περιβαλλοντικού προβλήματος της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων για την θέρμανση κτιρίων.

Η συγχρηματοδοτούμενη (όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ) δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την  πρόσκληση ανέρχεται σε 26.700.000,00 €.

Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι επιλέξιμες:

 • Δράσεις Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) όπως ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) ή ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός (virtual net metering) που δεν αφορούν σε εκμετάλλευση παραγωγής ενέργειας, καθώς και αυτές που αφορούν σε κάλυψη θερμικών φορτίων.

Η χρηματοδότηση παρεμβάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, επιπλέον των ανωτέρω εργασιών (κτιριακό κέλυφος – ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις) προκειμένου για την περαιτέρω εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, είναι επιλέξιμες εφόσον:

 1. Η σκοπιμότητα τεκμηριώνεται επαρκώς από σχετική ανάλυση κόστους οφέλους
 2. Δεν προκύπτει οικονομική δραστηριότητα ( πώληση ηλεκτρικής ενέργειας)
 3. Βοηθούν στην επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας, σε συνδυασμό με τις λοιπές κτιριακές παρεμβάσεις

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης δεν αποτελούν επιλέξιμες δράσεις:

 • Οι παρεμβάσεις στον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου
 • Οι παρεμβάσεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις
 • Οι εργασίες συντήρησης
 • Η προμήθεια και τοποθέτηση κινητών στοιχείων, μη μόνιμου χαρακτήρα (πχ κουρτίνες, εσωτερικές περσίδες κλπ)
 • Η προμήθεια λοιπού εξοπλισμού που δεν συμβάλει στην ενεργειακή αναβάθμιση
 • Οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις των κτιρίων

Οι παρεμβάσεις πρέπει υποχρεωτικά να αναβαθμίζουν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου στην κατηγορία Β’ και άνω, σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα επίτευξης του ανωτέρω χαμηλότερου ορίου (π.χ. προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς), θα πρέπει να τηρηθούν τα σχετικά αναφερόμενα (εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης – ΜΕΑ, Απόφαση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής κλπ) στην υπ’ αριθ. ΔΕΠΕΑ/οικ178581/30-6-2017 Απόφαση, που αφορά την Έγκριση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ 2367Β/12-7-2017).

Η τελική επιλεξιμότητα των δαπανών από την υλοποίηση των ενταγμένων Πράξεων θα επιβεβαιωθεί με την έκδοση ΠΕΑ μετά το πέρας των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, και σε κάθε περίπτωση πριν την οριστική παραλαβή του έργου.Σε περιπτώσεις κτιρίων στους τομείς της Εκπαίδευσης ή της Υγείας, το πλαίσιο των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης των προτεινόμενων Πράξεων πρέπει να είναι τέτοιο έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η λειτουργία των κτιρίων.

Στην περίπτωση εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, ο μετρητής κατανάλωσης θα πρέπει να βρίσκεται εντός της προτεινόμενης υποδομής, η οποία δύναται να συγχρηματοδοτηθεί, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.Η προτεινόμενη Κτιριακή Μονάδα πρέπει να κατατάσσεται σύμφωνα με το ΠΕΑ της υφιστάμενης κατάστασής της σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης από Δ έως και Η [Δ, Ε, Ζ, Η], όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 10 του ισχύοντος ΚΕΝΑΚ Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων [ΔΕΠΕΑ/οικ178581/30-6-2017, (ΦΕΚ 2367Β/12-7-2017)].

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, εδώ.

Πηγή: b2green.gr

Απάντηση