Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Ισχυρές αντιστάσεις απέναντι σε αρνητικό εγχώριο και διεθνές περιβάλλον

Στο Εννεάμηνο του 2015, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εξακολουθεί να καταγράφει ικανοποιητικά μεγέθη, παρά την πίεση που ασκούντο αδύναμο εγχώριο οικονομικό περιβάλλον, οι αρνητικές εξελίξεις στις διεθνείς αγορές των εμπορευμάτων (commodities)και οι καθυστερήσεις επενδύσεων σε νέα ενεργειακά έργα λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων σε διάφορες αγορές. Αναγνωρίζοντας τις παραπάνω προκλήσεις, ο Όμιλος έχει έγκαιρα προσαρμόσει τη στρατηγική του και εστιάζει στον αυστηρό έλεγχο του κόστους, στη διασφάλιση αυξημένης ρευστότητας, στη δραστική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τομέων Μεταλλουργίας και Ενέργειας, όπως και στην περαιτέρω διείσδυση της ΜΕΤΚΑ σε νέες διεθνείς αγορές με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, στο Εννεάμηνο του 2015,ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, διαμορφώθηκε στα €884,4εκατ., έναντι των €927,6εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014 (μείωση 4,7%). Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)διαμορφώθηκαν σε €150,3 εκατ. από €184,1 εκατ. το Εννεάμηνο του 2014 (μείωση 18,3%), ενώ τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε €34,9 εκατ., έναντι €44,9 εκατ. Το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας μείωση22,4%.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2015 επιβαρύνει μια σειρά εξωγενών παραγόντων που επέδρασαν αρνητικά στους τρεις τομείς δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα, ο χρονισμός εκτέλεσης συμβάσεων επηρέασε συγκυριακά την επίδοση της ΜΕΤΚΑ στο Γ’ τρίμηνο, η έντονη πτώση στις τιμές των commoditiesκαι ειδικά των βασικών μετάλλων, μετά το Α’ τρίμηνο του έτους, επιδρά αρνητικά στον τομέα της Μεταλλουργίας, ενώ οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της εγχώριας ενεργειακής πολιτικής που αναμενόταν τους προηγούμενους μήνες λειτούργησαν ανασταλτικά στη δυναμική ανάπτυξης του Τομέα Ενέργειας. Ιδιαίτερα, η καθυστέρηση στην θέσπιση νέου μηχανισμού διασφάλισης ισχύος, είχε ως συνέπεια τη μη καταβολή της αμοιβής για τα Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) αξίας €44,6 εκ. για το σύνολο του έτους. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου ο μηχανισμός αποζημίωσης των ΑΔΙ επανέρχεται σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2016.

Αναλυτικά, σχετικά με τις επιμέρους επιδόσεις των τομέων δραστηριότητας, ο Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων, παρά τη μειωμένη επίδοση στο Γ΄ Τρίμηνο, παρουσίασε ισχυρότερη επίδοση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, ο Τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών €421,0 εκατ., έναντι €344,0 εκατ. το 2014, σημειώνοντας αύξηση 22%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €85,9 εκατ., έναντι €55,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Η επίδοση αυτή κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική δεδομένου ότι πραγματοποιείται σε μία συγκυρία ιδιαίτερα χαμηλών τιμών Αλουμινίου, καθώς οι εξελίξεις στις αναδυόμενες οικονομίες και ιδιαίτερα στην Κίνα επηρεάζουν αρνητικά τις αγορές των μετάλλων. Ειδικότερα, στο Γ’ Τρίμηνο του έτους καταγράφηκε μείωση 20% των “all-in”τιμών του Αλουμινίου σε σχέση με το πρώτο Εξάμηνο του έτους με αποτέλεσμα οι τιμές να υποχωρήσουν πλέον σε νέα χαμηλά επίπεδα εξαετίας. Στον αντίποδα, η αποκλιμάκωση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά κυρίως η ενίσχυση της ισοτιμίας ΔΟΛ. ΗΠΑ / ΕΥΡΩ επιδρούν ενισχυτικά στα αποτελέσματα, ιδιαίτερα για τους πλήρως καθετοποιημένους παραγωγούς, όπως η Αλουμίνιον της Ελλάδος. Εν όψει των ασφυκτικών αυτών εξελίξεων στις διεθνείς αγορές, ο Όμιλος συνεχίζει την προσπάθεια για νέα, δραστική περικοπή της δομής κόστους υπό την ονομασία Excellence (είχε προηγηθεί το ΜΕΛΛΟΝ τη περίοδο 2013-2014). Εφόσον το Excellenceολοκληρωθεί, όπως έχει προγραμματιστεί, μέχρι το τέλος του 2016, η ΑτΕ, τόσο στην Αλουμίνα όσο και στο Αλουμίνιο, θα επιτύχει επίπεδα κόστους ευθέως ανταγωνιστικά των φθηνότερων εργοστασίων παγκοσμίως δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την αποφυγή αναταράξεων στη σημερινή μεγάλη κρίση και θέτοντας τις βάσεις για μακροχρόνια ανάπτυξη στο μέλλον.

Ο Τομέας Έργων EPC παρουσία σε μειωμένη επίδοση με τη ΜΕΤΚΑ να καταγράφει κύκλο εργασιών €338,3εκατ.στο Εννεάμηνο του 2015, έναντι €468,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)διαμορφώθηκαν σε€52,2εκατ.από €78,3εκατ.το Εννεάμηνο του 2014.Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €30,5 εκατ. έναντι €67,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014.Η υποχώρηση των μεγεθών της ΜΕΤΚΑ κρίνεται συγκυριακή. Η συνεχής ανάπτυξη της εταιρίας σε νέα προϊόντα, με πρόσφατο παράδειγμα τη σύσταση της ΜΕΤΚΑ-EGN,που δραστηριοποιείται στην αναπτυσσόμενη αγορά ηλιακής ενέργειαςδιεθνώς, και η διείσδυση σε νέες γεωγραφικές περιοχές με μεγάλο ενδιαφέρον, όπως η Υποσαχάρια Αφρική, προβλέπεται να αρχίσει να αποδίδει άμεσα, αρχής γενομένης από το Δ’ τρίμηνο του 2015.

Ο Τομέας Ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών€130,5εκατ.στοΕννεάμηνο του 2015,έναντι €121,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκανσε €13,3εκατ. έναντι€57,8 εκατ., σε σύγκριση με τοΕννεάμηνο του 2014,μείωση που οφείλεται αποκλειστικά σχεδόν στη μη θέσπιση του νέου μηχανισμού διασφάλισης ισχύος ο οποίος αναμενόταν το 2015, και, συνεπώς, στημη είσπραξη αμοιβής για την ισχύ που προσέφεραν οι μονάδες στο σύστημα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Στον αντίποδα ημείωση των τιμών Φυσικού αερίου σε συνδυασμό με την υψηλή αποδοτικότητα και τη δυνατότητα προμήθειας φυσικού αερίου από την αγορά LNGσυνετέλεσε στην αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειαςτων μονάδων του Ομίλου κατά 14% στο Εννεάμηνο του 2015. Η αναμενόμενη περαιτέρω υποχώρηση των τιμών του φυσικού αερίου το επόμενο διάστημα,όπωςκαι η οριστικοποίηση του πλαισίου λειτουργίας της αγοράς ενισχύουν τις προοπτικές για ταχύτερη αύξηση του μεριδίου που κατέχει σήμερα ο Όμιλος, τόσο στη χονδρική, όσο και στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αποτελεί και βασικό στρατηγικό στόχο της Protergia.

Παρά τις εξωγενείς επιδράσεις και την απουσία ολοκληρωμένης ενεργειακής και βιομηχανικής πολιτικής, οι οικονομικές επιδόσειςστο Εννεάμηνο του 2015 πιστοποιούν ότι η στρατηγική διαφοροποίησης σε επίπεδο δραστηριοτήτων και αγορών εξακολουθεί να λειτουργεί προστατευτικάαπέναντι στις προκλήσεις που θέτει το αντίξοο εγχώριο και διεθνές περιβάλλον. Παράλληλα, η ικανότητα του Ομίλου να απορροφά με επιτυχία την πίεση που επιφέρει η τρέχουσα συγκυρία είναι ενδεικτική της δυναμικής που έχει αναπτύξει και αποτελεί τη βάση για βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων το αμέσως επόμενο διάστημα.

Απάντηση