Φωτοβολταϊκά-Αιολικά: Πού κάθεται η «μπίλια» για τις αποζημιώσεις των ΑΠΕ

Συνεχίζεται η κατάρτιση ενός νέου σχεδίου για τις αποζημιώσεις των παραγωγών ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελλάδα από την Ομάδα Εργασίας που έχει συστήσει ειδικά για αυτό το σκοπό το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η οκταμελής ομάδα εργάζεται εδώ και αρκετό καιρό, ωστόσο μόλις χθες παρουσιάστηκε από το υπουργείο.
—Τα επικρατέστερα σενάρια
Όπως έχει μεταδώσει το energypress οι λύσεις που προκρίνει η ομάδα των τεχνοκρατών του ΥΠΕΝ είναι απολύτως συμβατές με τις κατευθυντήριες Οδηγίες της ΕΕ, αλλά και τις μνημονιακές δεσμεύσεις της Ελλάδας και συνοψίζονται ως εξής:
* Για έργα ισχύος μέχρι 500 kW ή έργα επίδειξης εκτός της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από αιολική ενέργεια για την οποία ισχύει όριο εγκατεστημένης δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής 3 MW ή 3 μονάδων παραγωγής, μπορεί να εφαρμόζεται ο υποστηρικτικός μηχανισμός των σταθερών εγγυημένων τιμών πώλησης ρεύματος (feed-in-tariffs).
* Από 1-1-2016 και για έργα ισχύος 500 kW έως 1 MW, ή έργα επίδειξης εκτός της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από αιολική ενέργεια για την οποία ισχύει όριο εγκατεστημένης δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής από 3 έως 6 MW ή 6 μονάδων παραγωγής, οι ενισχύσεις χορηγούνται ως προσαύξηση, επιπλέον της αγοραίας τιμής με την οποία οι παραγωγοί πωλούν την ηλεκτρική ενέργεια απευθείας στην αγορά, ισχύει δηλαδή ο υποστηρικτικός μηχανισμός των εγγυημένων διαφορικών τιμών (feed-in-premium).
* Από 1-1-2017 και για έργα ισχύος άνω του 1 MW, εκτός της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από αιολική ενέργεια για την οποία ισχύει όριο εγκατεστημένης δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής άνω των 6 MW ή 6 μονάδων παραγωγής, oι ενισχύσεις θα χορηγούνται στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας. Κατά το μεταβατικό στάδιο που καλύπτει την περίοδο 2015-2016, ενισχύσεις για τουλάχιστον 5% της σχεδιαζόμενης νέας δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα πρέπει να χορηγούνται στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας.
Στόχος είναι να προστατευτούν τα μικρά φωτοβολταϊκά ισχύος μέχρι 500 Κιλοβάτ, το σύστημα feed-in-premium για τα αιολικά και τα μεγάλα φωτοβολταϊκά να ταιριάζει στα σημερινά δεδομένα της ελληνικής οικονομίας και να οδηγεί σε ένα εύλογο ρίσκο για τους επενδυτές και οι συνολικές λύσεις να συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές Οδηγίες.
Υπενθυμίζεται ότι η ψήφιση ενός νέου σχεδίου υποστήριξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συμβατό με τις κοινοτικές Οδηγίες αποτελεί μνημονιακή δέσμευση της Ελλάδας με προθεσμία ψήφισης το τέλος του 2015 (κατόπιν εξάμηνης παράτασης) και έναρξη ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2016.
Η ελληνική κυβέρνηση αναμένεται να «χάσει» και αυτή την προθεσμία, ωστόσο θέλει να έχει παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ως τα τέλη του έτους στους δανειστές.
Στο πλαίσιο θέσπισης των νέων αποζημιώσεων αναμένεται να επανεξεταστεί ο στόχος για 40% ΑΠΕ το 2020, η συμμετοχή κάθε τεχνολογίας και να διαμορφωθεί η μορφή του premium (σταθερό, κυμαινόμενο, συνδυαζόμενο με τη χονδρική αγορά κ.λπ.) και ο τρόπος διεξαγωγής των διαγωνισμών.
Σε κάθε περίπτωση το σχέδιο θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν, διότι χωρίς αυτό τίθεται εν αμφιβόλω η νομιμότητα επιβολής του ΕΤΜΕΑΡ (που ενισχύει τον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ) από 1η Ιανουαρίου και οι αποζημιώσεις με εγγυημένες τιμές, που μπορεί να θεωρηθούν ως παράνομες ενισχύσεις από την Κομισιόν.
Η Ομάδα Εργασίας
Για την εκπόνηση του νέου μοντέλου εργάζονται ταυτόχρονα τα αρμόδια στελέχη του ΥΠΕΝ, η ΡΑΕ, το ΚΑΠΕ και η γερμανική συμβουλευτική GIZ ως εμπειρογνώμονας.
Τα μέλη της ομάδας εργασίας που όρισε χθες, επισήμως, το ΥΠΕΝ είναι τα εξής:
1. Μιχάλης Βερροιόπουλος, Γενικός Γραµµατέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, ως Πρόεδρος, µε αναπληρωτές τους α) Αλίκη Σκλήρη Γεν ∆/ντρια Ενέργειας και β) Γρηγόριο Οικονοµίδη Ειδικό Συνεργάτη Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Αικατερίνη Παπαδογιάννη, ∆/ντρια ΑΠΕ & Ηλετρικής Ενέργειας, ως µέλος, µε αναπληρωτή την Γεωργία Γαβρίδου Προϊσταµένη Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και Ενηµέρωσης Επενδυτών.
3. ∆ηµήτριος Αλεξόπουλος, Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού και Εποπτείας ΑΠΕ ως µέλος, µε αναπληρωτή τον Πέτρο Καρατζιά εισηγητή στο Τµήµα Σχεδιασµού και Εποπτείας ΑΠΕ.
4. Σοφία Πολιτοπούλου, εκπρόσωπος της ∆ιαχειριστής Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., ως µέλος.
5. Αναστάσιος Γκαρής, εκπρόσωπος της Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., ως µέλος, µε αναπληρωτή τον Μιχαήλ Φιλίππου.
6. Ιωάννης Καµπούρης, εκπρόσωπος της Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., ως µέλος, µε αναπληρωτή τον Νικόλαο Ζούρο.
7. Βασίλης Κίλιας, εκπρόσωπος του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας, ως µέλος, µε αναπληρωτή τον Χρήστο Τουρκολιά.
8. Ανθή Ζαµπέλη, εκπρόσωπος της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας, ως µέλος, µε αναπληρωτές τους Γεωργία Γληνού και ∆ιονύσιο Παπαχρήστου.
Έργο της Οµάδας Εργασίας είναι:
α) Η αξιολόγηση διαφόρων εναλλακτικών για το σχεδιασµό του µηχανισµού εγγυηµένων διαφορικών τιµών (Feed-In-Premium, FIP).
β) Η υποβολή εισήγησης για τα στοιχεία και τον τρόπο υπολογισµού των FIP στη χώρα.
γ) Η υποβολή εισήγησης για τις κατηγορίες των έργων ΑΠΕ που θα συνεχίσουν να δέχονται εγγυηµένη τιµή (Feed-In-Tariff, FIT).
δ) Η αξιολόγηση χρηµατοδοτικών εργαλείων επενδυτικών ενισχύσεων έργων ΑΠΕ. ε) Η κατάρτιση αρχικών κειµένων (νοµοθετικών αλλά και κανονιστικών) για το νέο πλαίσιο στήριξης των µονάδων ΑΠΕ και την αντίστοιχη επικαιροποίηση των κωδίκων ηλεκτρικής ενέργειας και δικτύων.
στ) Σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης προτεινόμενου σχήματος για την κοινοποίηση του μηχανισμού στη Γ. Δ. Ανταγωνισμού της Ε.Ε.
ζ) Εισαγωγή πιλοτικών δημοπρασιών για την ενίσχυση μέρους της σχεδιαζόμενης νέας δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στη βάση της περίπτωσης (126) της παραγράφου 3.3.2.1 των κατευθυντήριων γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις στους τοµείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020).

Απάντηση