ΥΠΕΝ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για 11 Αιολικά Πάρκα στη Νότια Εύβοια

Στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και περιορισµών για 11 αιολικά πάρκα, στον Δήμο Καρύστου, στη νότια Εύβοια, προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα αιολικά πάρκα βρίσκονται στις θέσεις Κορακόβραχος (21MW), Kορακόβραχος II (6ΜW), Καλαµάκι (12MW), Καλαµάκι ΙΙ (18MW), Πράρο (39MW), Μίλζα (18MW), Οµαλιές (30MW), Οµαλιές ΙΙ (15MW), Μολιζέζα Ι (24MW), ∆εξαµενές ΙΙ (18MW) και Μεγάλη Πέτρα (24MW).
Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία 11 αιολικών πάρκων που θα εγκατασταθούν στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Καρύστου Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
Συγκεκριµένα:
1. Α/Π Κορακόβραχος ισχύος 21 MW (7 A/Γ)
2. Α/Π Οµαλιές ισχύος 30 MW (10 A/Γ)
3. Α/Π Μίλζα ισχύος 18 MW (6 A/Γ)
4. Α/Π Πράρο ισχύος 39 MW (13 A/Γ)
5. Α/Π Καλαµάκι ισχύος 12 MW (4 A/Γ)
6. Α/Π Κορακόβραχος ΙΙ ισχύος 6 MW (2 A/Γ)
7. Α/Π ∆εξαµενές ΙΙ ισχύος 18 MW (6 A/Γ)
8. Α/Π Οµαλιές ΙΙ ισχύος 15 MW (5 A/Γ)
9. Α/Π Μολιζέζα Ι ισχύος 24 MW (8 A/Γ)
10. Α/Π Καλαµάκι ΙΙ ισχύος 18 MW (6 A/Γ)
11. Α/Π Μεγάλη Πέτρα ισχύος 24 MW (8A/Γ)

Το σύνολο των Α/Γ που περιλαµβάνονται στα ως άνω αιολικά πάρκα είναι 75 και η συνολική παραγόµενη ισχύς 225MW. Ο τύπος της Α/Γ που θα χρησιµοποιηθεί στα αιολικά πάρκα είναι η Vestas V-90/3MW.
Για τις ανάγκες πρόσβασης στις θέσεις των αιολικών πάρκων έχει σχεδιαστεί νέα οδοποιία, το συνολικό µήκος της οποίας είναι 39,4 χλµ. Ο δρόµος θα είναι χωµάτινος και θα επιστρωθεί µε κατάλληλο θραυστό υλικό ενώ θα ακολουθήσει τις προδιαγραφές των δασικών δρόµων Γ΄κατηγορίας.
Για τη µεταφορά της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται η κατασκευή:
1. Υπόγειου δικτύου µέσης τάσης 20 ή 33 kV επί οδοποιίας µήκους 68 χλµ περίπου, εναέριου δικτύου µέσης τάσης 20 ή 33 kV µήκους 700 µ περίπου,
2. Πέντε (5) υποσταθµών ανύψωσης τάσης 20 ή 33/150 kV (Υ/Σ 1 «Σχίζαλη», Υ/Σ 2 «Αραµπάκουι», Υ/Σ 3 «Οµαλιές» , Υ/Σ 4 «Σταυρός» , Υ/Σ 5 «Ευαγγελισµός»)
3. Υπόγειου δικτύου εναλλασσοµένου ρεύµατος υψηλής τάσης 150 kV επί οδοποιίας µήκους 13,7 χλµ περίπου
4. Εναερίου δικτύου εναλλασσοµένου ρεύµατος υψηλής τάσης 150 kV µήκους 5,9 χλµ περίπου
5. Υπόγειου δικτύου συνεχούς ρεύµατος υψηλής τάσης επί οδοποιίας στην πλευρά της Εύβοιας µήκους 1,7 χλµ περίπου
6. Υποθαλάσσιου δικτύου συνεχούς ρεύµατος υψηλής τάσης µήκους 59,5 χλµ περίπου, από το σηµείο προσαιγιάλωσης Π1 στη θέση Ευαγγελισµός-Κόµητο έως το σηµείο προσαιγιάλωσης Α1 στην περιοχή της Κακιάς Θάλασσας
7. Υπόγειου δικτύου συνεχούς ρεύµατος υψηλής τάσης επί οδοποιίας στην πλευρά της Αττικής µήκους 18,8 χλµ περίπου
8. Νέου Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) στην περιοχή των Μεσογείων
9. Ενός (1) σταθµού µετατροπής AC/DC εντός του γηπέδου του Υ/Σ 5 «Ευαγγελισµός»
10. Ενός (1) σταθµού µετατροπής DC/ AC εντός του γηπέδου του νέου ΚΥΤ Μεσογείων

Απάντηση