ΟΑΕΕ: Ανατροπή για δόσεις

Εγκύκλιο εξέδωσε μετά το ΙΚΑ και ο ΟΑΕΕ, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του thetoc.gr, μέσω της οποίας κοινοποιεί και αυτός την ανατροπή από την 1η Νοεμβρίου στις δόσεις για χρέη, καθώς ισχύει πλέον επιτόκιο 5,05%:
Οπως επισημαίνεται, της νέας επιβάρυνσης μπορούν να εξαιρεθούν οφειλέτες με κύρια οφειλή έως 5.000 ευρώ, που έχουν ενταχθεί στην ρύθμιση Ν.4321/2015 (100 δόσεις) εφόσον πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
– Η οφειλή τους, που έχει ενταχθεί στη ρύθμιση, υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ατομικού εισοδήματος
– Η ακίνητη περιουσία τους, όπως προκύπτει από την δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9), είναι αντικειμενικής αξίας έως 150.000€.
Οφειλέτες που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να προσκομίσουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ, έως 14.10.15, τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

-Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος Οικ. Έτους 2015 (χρήση 2014)
-Αντίγραφο Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9)
-Αντίγραφο Πράξης Προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 2014 (ΕΝΦΙΑ).
H εγκύκλιος
Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ10/116/1620687/12.10.2015
Τροποποίηση ρυθμίσεων Ν.4152/2013 (Πάγια ρύθμιση), Ν.4305/2014 και Ν.4321/2015
ΑΘΗΝΑ, 12 /10/2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/116/1620687

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18
104 32 ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΟΦ : Ε .ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ
ΤΗΛ. : 210 5285617
Fax : 210 5285599
e-mail : esoda@oaee.gr

Θέμα: Τροποποίηση ρυθμίσεων Ν.4152/2013 (Πάγια ρύθμιση), Ν.4305/2014 και Ν.4321/2015.

Σχετ.: – Παρ.Ε υποπ.Ε1 άρθρο 2 Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94Α/14-8-2015).
– Οι αρ. 33/2013, 27/2014 και 5/2015 εγκύκλιες οδηγίες της Διεύθυνσης Εσόδων

Με τις πιο πάνω σχετικές εγκύκλιες της Υπηρεσίας μας έχουν δοθεί οδηγίες για τους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες ένταξης στις ρυθμίσεις των νόμων Ν.4152/2013 (Πάγια ρύθμιση), Ν.4305/2014 και Ν.4321/2015.

Με τη νέα διάταξη της παρ. Ε υποπ.Ε1 άρθρο 2 του Ν.4336/2015 σχετικά με «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», επέρχονται τροποποιήσεις στις ρυθμίσεις αυτές ως προς το επιτόκιο επιβάρυνσης μετά την ένταξη στη ρύθμιση και τη δυνατότητα αυτεπάγγελτης μείωσης του αριθμού των δόσεων της ρύθμισης.

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις αλλαγές που επέρχονται.

Συγκεκριμένα:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
(’ρθρο 1 παρ. ΙΑ υποπαρ.ΙΑ1 Ν.4152/2013 – ΦΕΚ107Α/9-5-2013)

Η παρ.7 του άρθρ.1 αναριθμείται σε 9 και προστέθηκαν παράγραφοι 7 και 8.

Με τη διάταξη της παρ. 8 το επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνονται οι οφειλές από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση υπολογίζεται πλέον με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (0,05%) προσαυξημένο κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες (5%) ετησίως υπολογισμένο.

Το νέο επιτόκιο διαμορφώνεται συνολικά σε 5,05%.

Για την εφαρμογή της διάταξης:
– Ληξιπρόθεσμες οφειλές που εντάσσονται στη ρύθμιση, επιβαρύνονται ήδη με το νέο επιτόκιο αποπληρωμής.
– Ανεξόφλητες δόσεις ενεργών ρυθμίσεων θα επιβαρυνθούν με το νέο επιτόκιο.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ν.4305/2014
(’ρθρο 54 Ν.4305/2014 – ΦΕΚ 237Α/31-10-2014)

Στο άρθρο 54 Ν.4305/2014, όπως ισχύει, προστέθηκαν παράγραφοι 20 και 21. Α. Με τη διάταξη της παρ.20 Ν.4336/2015, προβλέπεται ότι το επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνονται οι οφειλές από το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (0,05%) προσαυξημένο κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες (5%) ετησίως υπολογισμένο.

Το νέο επιτόκιο διαμορφώνεται συνολικά σε 5,05%.

Η διάταξη έχει εφαρμογή μετά την πάροδο διμήνου από τη δημοσίευσή της (14.10.2015) στις υπόλοιπες ανεξόφλητες δόσεις ενεργών ρυθμίσεων.

Β. Με τη διάταξη της παρ.21 παρέχεται στα αρμόδια, για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση, όργανα η δυνατότητα να προβαίνουν σε μείωση της διάρκειάς της εάν διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης μπορεί, σύμφωνα με τα οικονομικά του δεδομένα, να αποπληρώσει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και θα σας γνωστοποιηθούν με νεότερη ενημέρωση.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ν. 4321/2015
(’ρθρο 28 Ν.4321/2015 – ΦΕΚ 32Α /21-3-2015)

Η παρ.17 του άρθρου 28 Ν.4321/2015 αναριθμείται σε 19 και προστέθηκαν παράγραφοι 17 και 18.

Α. Με τη διάταξη της παρ.17 το επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνονται οι οφειλές από το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση, ανεξαρτήτως ύψους κύριας οφειλής (και κάτω των 5.000,00€), υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (0,05%) προσαυξημένο κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες (5%) ετησίως υπολογισμένο. Το νέο επιτόκιο διαμορφώνεται συνολικά σε 5,05%.

Η διάταξη έχει εφαρμογή μετά την πάροδο διμήνου από τη δημοσίευσή της (14.10.2015) στις υπόλοιπες ανεξόφλητες δόσεις ενεργών ρυθμίσεων.

Β. Κύρια οφειλή έως 5.000€ απαλλάσσεται της επιβάρυνσης εάν ο οφειλέτης, εντός διμήνου από τη δημοσίευση της διάταξης (έως 14.10.2015), προσκομίσει στοιχεία από τα οποία προκύπτει σωρευτικά ότι:
I. Είναι φυσικό πρόσωπο
II. Η κύρια οφειλή του υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου ατομικού εισοδήματός του και
III. Η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας του, όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9, δεν υπερβαίνει τα 150.000,00€.

Ως κύρια οφειλή, για την προϋπόθεση της περ. II, νοείται το ποσό της οφειλής κατά την ένταξη στη ρύθμιση.

Για την απόδειξη των ανωτέρω προϋποθέσεων θα πρέπει να υποβάλλονται:
• Εκκαθαριστικό σημείωμα Φόρου Εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 (χρήση 2014)
• Αντίγραφο εντύπου Ε9 – Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
• Αντίγραφο προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) έτους 2014. Στοιχεία οφειλετών που πληρούν τις προϋποθέσεις απαλλαγής από την επιβάρυνση, θα ζητηθούν από την Υπηρεσία μας μετά την 14.10.2015 προκειμένου να προωθηθούν στην ΗΔΙΚΑ.

Γ. Με τη διάταξη της παρ.18 παρέχεται στα αρμόδια, για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση, όργανα η δυνατότητα να προβαίνουν σε μείωση της διάρκειάς της εάν διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης μπορεί, σύμφωνα με τα οικονομικά του δεδομένα, να αποπληρώσει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ενημέρωση.

Η Υπηρεσία μας είναι σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ για την εφαρμογή του νέου επιτοκίου, κατά τα προαναφερόμενα, στις ανεξόφλητες δόσεις των ρυθμίσεων και θα ενημερωθείτε σχετικά.

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού θα πρέπει να εφαρμόσουν το νέο επιτόκιο στις εκτός Μηχανογραφικού Συστήματος ρυθμίσεις ώστε δόσεις, μετά την 14.10.2015, ημερομηνία συμπλήρωσης του διμήνου από τη δημοσίευση της διάταξης, να εισπραχθούν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Του παρόντος με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό των Υπηρεσιών.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ α.α.
ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΕΣΟΔΩΝ
Ι. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Απάντηση