Μυτιληναίος: Αύξηση 36,5% στα κέρδη α’ τριμήνου

Συγκεκριμένα, στο Α’ Τρίμηνο του 2014 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, παραμένοντας σε συγκρίσιμα επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, διαμορφώθηκε στα €343,3 εκατ., έναντι των € 358,0 εκατ. το προηγούμενο έτος. Αύξηση της τάξης του 28% σημείωσαν τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε €67,7 εκατ. από €52,9 εκατ. το Α’ Τρίμηνο του 2013, ενώ τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €15,2 εκατ., έναντι €11,1 εκατ. το προηγούμενο έτος παρουσιάζοντας αύξηση 36,5%.

Ο Όμιλος, στις αρχές του 2014, παρουσιάζει ισχυρά μεγέθη στηριζόμενος στις σταθερά θετικές επιδόσεις της ΜΕΤΚΑ, στον αυστηρό έλεγχο του κόστους στον Τομέα της Μεταλλουργίας, και στη συνεισφορά του Τομέα Ενέργειας. Παράλληλα, συνεχίζεται με ραγδαίο ρυθμό η αποκλιμάκωση του καθαρού δανεισμού που διαμορφώνεται πλέον σε €436,9 εκατ. από €724,8 εκατ. στο τέλος του 2012.

Η συνεχής μείωση του καθαρού δανεισμού, σε συνάρτηση με την αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, βελτιώνει ακόμα περισσότερο το πιστωτικό προφίλ του Ομίλου, γεγονός που αναμένεται να επιφέρει σημαντική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους το επόμενο διάστημα. Ο Τομέας Έργων EPC διατήρησε τη θετική του πορεία, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην οικονομική επίδοση του Ομίλου. Συγκεκριμένα, η ΜΕΤΚΑ κατέγραψε κύκλο εργασιών €189,1 εκατ. στο Α’ Τρίμηνο του 2014, έναντι €134,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σημειώνοντας αύξηση 41%. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 32,7 εκατ. από €22,9 εκατ. το Α’ Τρίμηνο του 2013. Η ΜΕΤΚΑ, το Α’ Τρίμηνο του 2014, κατέγραψε ισχυρά αποτελέσματα λόγω της επιτάχυνσης της εκτέλεσης των έργων στο εξωτερικό.

Το επόμενο διάστημα, η εταιρεία θα επιδιώξει την ανάληψη νέων έργων στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό πεδίο, αξιοποιώντας την εμπειρία και την υψηλή τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει τα προηγούμενα έτη σε διεθνές επίπεδο. Ο Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων του Ομίλου απορρόφησε τις ισχυρές πιέσεις που προκλήθηκαν από τις αδύναμες τιμές του Αλουμινίου στο LME, που κατέγραψαν πτώση 14,0% σε σχέση με το Ά Τρίμηνο του 2013, όσο και από το επιβαρυμένο κοστολογικό περιβάλλον, ιδιαίτερα σε θέματα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου.

Ο κύκλος εργασιών του Τομέα εμφανίζεται μειωμένος στα €96,3 εκατ., από €112,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρέμειναν σταθερά στα €8,8 εκατ., έναντι €8,7 εκατ. στο Α’ Τρίμηνο του 2013, με από την ολοκλήρωση του προγράμματος «ΜΕΛΛΟΝ», μέσω του οποίου επετεύχθη μια άνευ προηγουμένου μείωση κόστους για τα διεθνή δεδομένα. Ο Τομέας Ενέργειας συνέβαλε στον κύκλο εργασιών με €59,2 εκατ. στο Α’ Τρίμηνο του 2014, έναντι €113,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σημειώνοντας μείωση ως συνέπεια της μειωμένης ζήτησης και των αλλαγών στη λειτουργία της αγοράς.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €27,3 εκατ. έναντι €22,2 εκατ., σε σύγκριση με το Α’ Τρίμηνο του 2013. Ο Όμιλος έχοντας πλέον ολοκληρώσει το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα του ιδιωτικού τομέα στο χώρο της ενέργειας, ύψους €1δισ., έχει εξασφαλίσει σημαντικό μερίδιο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, η είσοδος της PROTERGIA στη λιανική αγορά θέτει τις βάσεις, ώστε ο Όμιλος να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο προσβλέποντας στην ολοκλήρωση της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρισμού. Για το επόμενο διάστημα, ο Όμιλος θα παραμείνει προσηλωμένος στη δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών και τον αυστηρό έλεγχο του κόστους, ενισχύοντας στρατηγικά την παρουσία του στις διεθνείς αγορές.

Print Friendly, PDF & Email

Απάντηση