ΕΛΣΤΑΤ: Έρευνα για τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα

Στοιχεία έρευνας για τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα ξεκινά να δημοσιεύει ετησίως η Ελληνική Στατιστική Αρχή, με πρώτο έτος αναφοράς το έτος 2014, παρουσιάζοντάς το σε σχέση με το 2013.
Όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ σε σχετική ανακοίνωση, τα στοιχεία που συγκεντρώνονται αφορούν στα απορρίμματα χυτοσιδήρου και χάλυβα, την κατανάλωση καυσίμων και ενέργειας, ανά είδος μονάδας παραγωγής, τις δαπάνες για επενδύσεις, καθώς και στη Μέγιστη Δυνατή Παραγωγή στη Βιομηχανία Σιδήρου και Χάλυβα.

Ισοζύγιο απορριμάτων χυτοσιδήρου και χάλυβα
Το σύνολο των απορριμμάτων χυτοσιδήρου και χάλυβα προκύπτει από το άθροισμα των αποθεμάτων έναρξης, των απορριμμάτων που δημιουργούνται μέσα στο εργοστάσιο, κατά το έτος αναφοράς και των απορριμμάτων που παραλαμβάνονται μέσω των εμπόρων, οι οποίοι ενεργούν ως μεσάζοντες.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας για το έτος 2014, το σύνολο των απορριμμάτων ανήλθε σε 1.445.289 τόνους, ποσότητα η οποία παρουσιάζει μείωση 1,7%, σε σχέση με την αντίστοιχη ποσότητα για το έτος 2013.
Τα απορρίματα τα οποία παραλαμβάνονται μέσω εμπόρων ταξινομούνται με βάση την προέλευση τους, στις κατηγορίες: εγχώριες πηγές, κοινοτικές χώρες και τρίτες χώρες.
Στις παραλαβές παλιοσιδήρων από εγχώριες πηγές περιλαμβάνονται οι παραλαβές από άλλα εργοστάσια χάλυβα ή μονάδες της ίδιας επιχείρησης στη Χώρα, καθώς και οι παραλαβές απορριμμάτων από άλλες εγκαταστάσεις, εκτός, δηλαδή, από εκείνες που παράγουν χάλυβα, π.χ. ορυχεία, οικοδομικές εταιρείες, ναυπηγεία, σιδηροδρομικές εταιρείες, βιομηχανίες μηχανολογικών και μεταλλικών κατασκευών κλπ.

Στο γράφημα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή της προέλευσης των απορριμμάτων, για το έτος 2014.
Η συνολική ποσότητα παλιοσιδήρων που καταναλώνονται για την παρασκευή χυτοσιδήρου σε υψικαμίνους, ηλεκτρικές καμίνους, καθώς και σε εγκαταστάσεις συσσωμάτωσης ανέρχεται σε 1.199.362 τόνους. Η εν λόγω ποσότητα παρουσιάζει μείωση 1,02% σε σχέση με την αντίστοιχη ποσότητα, όπως αυτή καταμετρήθηκε για το έτος 2013.

Κατανάλωση καυσίμων
Τα καύσιμα τα οποία καταναλώνονται, διακρίνονται σύμφωνα με τη φυσική κατάσταση που έχουν κατά την παραλαβή τους, σε στερεά, υγρά και αέρια.
Στη Χώρα μας, σαν στερεά καύσιμα χρησιμοποιούνται, κυρίως, ο λιθάνθρακας, τα συσσωματώματα λιθάνθρακα, ο λιγνίτης και οι μπρικέτες. Τα στερεά καύσιμα, για το έτος 2014, ανήλθαν σε 17.035 τόνους, έναντι 16.199 τόνων το έτος 2013.
Υγρά καύσιμα δε χρησιμοποιήθηκαν το έτος 2014.
Η κατανάλωση καυσίμων αερίων μετριέται σε GigaJoule και είναι η καθαρή κατανάλωση χωρίς απώλειες και χωρίς το αποβαλλόμενο αέριο που καίγεται. Κατά τη διάρκεια του έτους 2014, καταναλώθηκαν 1.557.267 GigaJoule αερίων καυσίμων, έναντι 1.716.277 GigaJoule που καταναλώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2013.
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα ανήλθε για το έτος 2014 σε 764.142 MWH, ποσότητα αυξημένη κατά 0,03% σε σχέση με την ποσότητα που καταναλώθηκε το έτος 2013.

Στο γράφημα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η κατανομή της κατανάλωσης αυτής στα διάφορα τμήματα των εργοστασίων:
Δαπάνες για επενδύσεις στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα
Οι δαπάνες για επενδύσεις αναφέρονται στην απόκτηση υλικών αγαθών κατά την περίοδο αναφοράς, δηλαδή νέων ή ήδη χρησιμοποιηθέντων οργανικών αγαθών, που έχουν αποκτηθεί από τρίτους, ή προϊόντων για τη χρήση τους (κεφαλαιοποιημένη παραγωγή οργανικών αγαθών), που έχουν διάρκεια ζωής μεγαλύτερη του ενός έτους.
Επίσης, περιλαμβάνονται υλικά αγαθά που δεν είναι προϊόντα, π.χ. εκτάσεις, καθώς και βελτιώσεις ή ανακαινίσεις που επιμηκύνουν τη διάρκεια χρήσης ή αυξάνουν την παραγωγική ικανότητα των κεφαλαιουχικών αγαθών.

Εξαιρούνται τα αγαθά των οποίων η απόκτηση οφείλεται σε αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων (συγχωνεύσεις, εξαγορές, διασπάσεις κλπ.).
Η αξία των αγαθών που έχουν αποκτηθεί πρέπει να υπολογίζεται με βάση την τιμή αγοράς τους και τη συμπερίληψη όλων των εξόδων που είναι συναφή με τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας. Η αξία των υλικών αγαθών, που έχουν παραχθεί εσωτερικά, υπολογίζεται με βάση το κόστος παραγωγής τους.
Για το έτος 2014, το σύνολο των επενδύσεων ανήλθε σε 3.721.000 ευρώ, ποσό αυξημένο σε σχέση με το 2013 κατά ποσοστό 18,69%.
Από τα χρήματα αυτά, ποσοστό 0,21% επενδύθηκε σε εγκαταστάσεις τήξης χαλυβουργείων, ποσοστό 0,74% σε ελασματουργεία και ποσοστό 0,05% σε άλλες μονάδες.
Τέλος, υπολογίζεται ότι από τις συνολικές επενδύσεις το 0,05% αφορά σε επενδύσεις σχετικές με την καταπολέμηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

[images_grid auto_slide=»no» auto_duration=»1″ cols=»three» lightbox=»yes» source=»media: 31571,31572″][/images_grid] Πηγή: reporter.gr

Print Friendly, PDF & Email

Απάντηση