ΑΠΕ: Μηδέν MW τον Οκτώβριο

Ούτε ένα Μεγαβάτ δεν προστέθηκε σε έργα ανανεώσιμης ενέργειας τον Οκτώβριο, σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο του ΛΑΓΗΕ. Ως εκ τούτου, οι συνολικές μέχρι στιγμής εγκαταστάσεις έχουν ως εξής ανά τεχνολογία: αιολικά 1595 MW, φωτοβολταϊκά 2079 MW, φωτοβολταϊκά σε στέγες 374 MW, βιομάζα 47 MW, μικρά υδροηλεκτρικά 220 MW και ΣΗΘΥΑ 229 MW.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις της Υπουργικής Απόφασης 19598 (ΦΕΚ Β΄1630/11.10.2010) για την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ, η εγκατεστημένη ισχύς Αιολικών και Φωτοβολταϊκών θα είχε ως εξής για το τέλος του 2014: 4.000 MW και 1.500 MW αντίστοιχα. – Μόνο τα φωτοβολταϊκά ξεπερνούν τους στόχους Όμως, από τα τέλη του 2012, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των Φ/Β στο σύνολο της επικράτειας, περιλαμβανομένων και των Φ/Β στις στέγες, έχει ξεπεράσει την προβλεπόμενη από την Υ.Α. ισχύ για το τέλος του 2014, αλλά και τον στόχο των 2.200 Μεγαβάτ για το 2020. Αποτέλεσμα της απόκλισης αυτής σύμφωνα με τον ΛΑΓΗΕ είναι το σημαντικά αυξημένο μεσοσταθμικό κόστος ενέργειας από ΑΠΕ. Αντίθετα, τα αιολικά είναι εκτός στόχου αφού από τα 4000 Μεγαβάτ που προέβλεπε η ΥΑ μόνο 1902 MW έχουν εγκατασταθεί. Επίσης, δεν έχουν γίνει εγκαταστάσεις ηλιοθερμικών με τον στόχο να είναι στα 120 Μεγαβάτ, ενώ η βιομάζα υπολείπεται 153 Μεγαβάτ από τον στόχο των 200 MW για το 2014. Τέλος, τα υδροηλεκτρικά, μικρά και μεγάλα, μετρούν 3.238 MW έναντι 3700 ΜW που ήταν ο στόχος.

Απάντηση