Βιομηχανία: Ποιοι πατούν το κουμπί για μεγάλες επενδύσεις 1,1 δισ.

βιομηχανία

Σε πρωταγωνιστή των επενδύσεων αναδεικνύεται ο κλάδος της βαριάς βιοµηχανίας της χώρας, καθώς αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη, έχουν αποφασιστεί ή επίκειται η λήψη της οριστικής επενδυτικής απόφασης για νέες µονάδες µε συνολικό προβλεπόµενο ύψος που ξεπερνά το 1,1 δισ. ευρώ.


Πρόκειται για 100% ιδιωτικές επενδύσεις στους κλάδους της µεταλλουργίας, της διύλισης αλλά και της ηλεκτροπαραγωγής, που, παρά τις αντίξοες συνθήκες, τα γραφειοκρατικά προβλήµατα αλλά και τις στρεβλώσεις της ελληνικής αγοράς, αναµένεται να δώσουν νέα ώθηση στην εγχώρια βιοµηχανία και να τονώσουν την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Πρόκειται, ειδικότερα, για το νέο εργοστάσιο παραγωγής αλουµίνας της Μυτιλη- ναίος, το νέο θερµό έλαστρο της ElvalΗalcor, την αναβάθµιση του διυλιστηρίου της Motor Oil Hellas, αλλά και τα δύο νέα µεγάλα εργοστά- σια ηλεκτροπαραγωγής που σχεδιάζουν Μυτιληναίος και ΓΕΚ Τέρνα.

Εντούτοις, οι µε- γάλες αυτές επενδύσεις συνεχίζουν να βρίσκονται αντιµέτωπες µε σοβαρές απειλές κυρίως εξαιτίας των εγχώριων αλλά και, σε ορισµένες περιπτώσεις, των διεθνών αβεβαιοτήτων, των γραφειοκρατικών καθυστερήσεων αλλά και του υψηλού ενεργειακού κόστους που επιβαρύνει τον κλάδο της βιοµηχανίας στην Ελλάδα.

Αλουµίνα

Στο στάδιο της βασικής µηχανολογικής µελέτης βρίσκεται η επένδυση για την κατα σκευή του νέου εργοστασίου παραγωγής αλουµίνας στις εγκαταστάσεις της Αλουµίνιον της Ελλάδος στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας.

Η τελική επενδυτική απόφαση αναµένεται στις αρχές του 2020, ενώ το κόστος κατασκευής φτάνει τα 400 εκατ. δολάρια (350 εκατ. ευρώ). Θα οδηγήσει σε διπλα- σιασµό της δυναµικότητας παραγωγής αλουµίνας από τους 500.000 τόνους στους 1 εκατ. τόνους.

Η Αλουµίνιον της Ελλάδος συγκαταλέγεται µεταξύ των 20 µεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου στον κόσμοκαι μεγαλύτερη στην Ευρώπη με μερίδιο 25%.

Η επένδυση έχει χαρακτηριστεί από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της Μυτιληναίος, Ευ. Μυτιληναίο, ως game changer και η οριστική απόφαση θα εξαρτηθεί από τα τελικά νούµερα των µελετών αποδοτικότητας.

“Είµαστε υποχρεωµένοι, λόγω των επενδυτικών αβεβαιοτήτων στην Ελλάδα, να οριστικοποιήσουµε την επένδυση όταν θα µπορούµε να πούµε στους µετόχους ότι θα είναι σίγουρα αποδοτική”, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο κ. Μυτιληναίος.

ElvalΗalcor

Μεταξύ των µεγαλύτερων παραγωγών αλουµινίου στην Ευρώπη θα συγκαταλέγεται η ElvalΗalcor µε την ολοκλή- ρωση της νέας µεγάλης επένδυσης που βρίσκεται σε εξέλιξη και αναµένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Απρίλιο του 2020.

Το συνολικό ύψος της θα φτάσει τα 150 εκατ. ευρώ και αποτελεί τη ναυαρχίδα των επενδύσεων της εταιρείας, που ξεπερνούν το µισό δισ. ευρώ σε βάθος τετραετίας.

Αφορά την εγκατάσταση νέου θερµού έλαστρου, το οποίο θα αυξήσει σε πρώτη φάση την παραγωγή κατά 20%, µε δυνατότητα διπλασιασµού σε βάθος χρόνου και ανάλογα µε τις ανάγκες παραγωγής και τη ζήτηση.

Το νέο έλαστρο θα παράγει προϊόντα commodity τα οποία, εάν διατίθεντο στην αγορά, θα πωλούνταν µε µικρά περιθώ- ρια, ωστόσο µε την περαιτέρω επεξεργασία που θα ακολουθεί θα παράγονται εξειδι- κευµένα προϊόντα (για ναυπηγική βιοµηχανία, αυτοκινητοβιοµηχανία, ΑΠΕ κ.λπ.) µε µεγάλα περιθώρια κέρδους.

Η νέα επένδυση θα επιτρέψει στην ElvalHalcor να ενισχύσει την παρουσία της σε τοµείς όπως η συσκευασία, οι µεταφορές, οι αρχιτεκτονικές µεταφορές, πρωτίστως όµως στον κλάδο της αυτοκινητοβιοµηχανίας, όπου όλο και περισσότερα τµήµατα κατασκευάζονται µε αλουµίνιο, αντικαθιστώντας τον χάλυβα, µε στόχο την καλύτερη απόδοση και τη µείωση των εκποµπών ρύπων.

Βασικότερη απειλή για την επέκταση της παραγωγής και την πλήρη ανάπτυξη της επένδυσης αποτελεί η σηµαντική αύξηση του κόστους ενέργειας.

MOH

Αρκετές δεκάδες εκατοµµύρια θα είναι το ύψος της νέας µεγάλης επένδυσης που σχεδιάζει ο όµιλος της Motor Oil Hellas στο διυλιστήριο των Αγίων Θεοδώρων.

Η επένδυση αφορά την αναβάθµιση των µονάδων που σήµερα παράγουν ενδιάµεσα προϊόντα διύλισης, ώστε να παράγονται περισσότερα λευκά προϊόντα, και ειδικότερα βενζίνες υψηλών οκτανίων.

Μέχρι σήµερα το διυλιστήριο παράγει ποσότητες καυσίµων µε χαµηλότερα οκτάνια, τα οποία και διαθέτει µε έκπτωση σε ειδικές αγορές όπως η Λιβύη.

Με τη νέα επένδυση θα αυξηθεί το pool των βενζινών υψηλών οκτανίων κατά περίπου 400.000 µετρικούς τόνους, αλλά και το premium λειτουργικής κερδοφορίας έως και 200 δολάρια ο τόνος.

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη επένδυση στο core business του οµίλου από την υλοποίηση της µεγάλης επένδυσης για την αύξηση της δυναµικότητας των Αγίων Θεοδώρων την περασµένη δεκαετία.

Η συγκεκριµένη επένδυση, που βρίσκεται στο τελικό στάδιο της οριστικοποίησης (η απόφαση αναµένεται εντός του Μαΐου), θα επισηµοποιηθεί κατά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων του πρώτου τριµήνου του έτους.

Ηλεκτροπαραγωγή

Δύο νέες µεγάλες βιοµηχανικές επενδύσεις, ύψους 600 εκατ. ευρώ, βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης στον τοµέα του ηλεκτρισµού. Πρόκειται για τα δύο νέα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής που σχεδιάζουν Μυτιληναίος και ΓΕΚ Τέρνα.

Συγκεκριµένα, η Μυτιληναίος έχει λάβει την επενδυτική απόφαση και αναµένει την έγκριση των περιβαλλοντικών µελετών και την έκδοση των αδειών, µε στόχο να ξεκινήσει να κατασκευάζει τον σταθµό συνδυασµένου κύκλου φυσικού αερίου (CCGT) 650 MW στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, αξίας 300 εκατ. ευρώ, το φθινόπωρο.

Η έναρξη λειτουργίας της µονάδας αναµένεται πριν από το τέλος του 2021.

Αρχές του 2020 αναµένεται να ξεκινήσει η κατασκευή και της µονάδας CCGT της ΓΕΚ Τέρνα, ισχύος 660 MW, µε το ύψος της επένδυσης να ανέρχεται στα ίδια επίπεδα µε της Μυτιληναίος.

Το εργοστάσιο της ΓΕΚ Τέρνα θα κατασκευαστεί στην Κοµοτηνή, όπου εντοπίζονται και οι µεγαλύτερες ελλείψεις στο σύστηµα παραγωγής λόγω των επικείµενων αποσύρσεων παλιών µονάδων λιγνίτη.

Η µεγαλύτερη αβεβαιότητα για τις δύο επενδύσεις έχει να κάνει µε τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στο νέο µοντέλο αγοράς, αλλά και µε τις στρεβλώσεις που υπάρχουν και επιτρέπουν µη αποδοτικά εργοστάσια να εντάσσονται κατά προτεραιότητα στην αγορά ηλεκτρισµού, εξοβελίζοντας πιο σύγχρονες και αποδοτικές µονάδες.

Πηγή: capital.gr

Απάντηση