Τζιρακιάν: Αύξηση 13% στον κύκλο εργασιών του 2016

Τζιρακιάν κύκλος εργασιών
Αύξηση κύκλου εργασιών και EBITDA εμφάνισε το 2016 η Τζιρακιάν. Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί για την αντιμετώπιση των αιτίων που οδήγησαν στην υπαγωγή της στην κατηγορία επιτήρησης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της παρελθούσας χρήσης η Εταιρεία κατέγραψε σημαντική πρόοδο σε όλα τα επίπεδα. Η προσήλωση στην αύξηση της παραγωγικότητας, ο διαρκής έλεγχος του κόστους αλλά και η βελτίωση της ανταγωνιστικής της θέσης στην αγορά συνέβαλαν τόσο στην άνοδο του κύκλου εργασιών  όσο και στην αύξηση των κερδών προ φόρων, αποσβέσεων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA).

Ειδικότερα, κατά την περίοδο 1.1 – 31.12.2016:

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 13% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο: 15.792 χιλ ευρώ το 2016 έναντι 13.979 χιλ ευρώ το 2015, ενώ η αύξηση σε σχέση με το 2014 ανέρχεται σε 29,8% (12.163 χιλ. ευρώ).

– Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 1.862 χιλ. ευρώ, έναντι 1.100 χιλ. ευρώ το 2015, αυξημένο κατά 69,4%.

– Τα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανέρχονται σε 928 χιλ. ευρώ, έναντι κερδών 273 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Οι λειτουργικές επιδόσεις της Εταιρείας μπορούν να χαρακτηριστούν ιδιαίτερα ικανοποιητικές, αν ληφθεί υπόψη ότι για την ελληνική οικονομία, το 2016 ήταν ένα ακόμα έτος στασιμότητας και επενδυτικής άπνοιας.

Η ευελιξία που επετεύχθη τα προηγούμενα έτη μέσα από ένα ευρύ πρόγραμμα ανασυγκρότησης, η πολιτική της διαρκούς προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, αλλά και η ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού την καθιστούν ικανή να αντιμετωπίζει τις δύσκολες προκλήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο και παρόλη την αβεβαιότητα που αναδύει το εγχώριο οικονομικό περιβάλλον, η Εταιρεία συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση των στρατηγικών της επιδιώξεων, προσδοκώντας την περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών μεγεθών.

Οι μετοχές της εταιρίας μπορούν να επανέλθουν σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης εφόσον αρθούν οι λόγοι ένταξης στην κατηγορία επιτήρησης, με βάση τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 3.1.2.6 του κανονισμού του ΧΑ.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της Εταιρείας μεταφέρθηκαν στην κατηγορία Επιτήρησης από τη συνεδρίαση της 11.09.2013, σύμφωνα με την από 05.04.2013 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3.1.2.4 του κανονισμού του Χ.Α., επειδή οι λογιστικές ζημιές της χρήσεως που έληξε στις 31.12.2012 είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο από το 30% της καθαρής θέσης της Εταιρείας.

Πηγή: capital.gr

Απάντηση