Τροποποίηση της συντονιστικής επιτροπής για τη νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Ο Υπουργός ΥΠΕΝ κ. Σταθάκης υπέγραψε την τροποποίηση της 170914/109/22.01.2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών «Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής Συντονισμού για την επικαιροποίηση της εθνικής νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων».

Το B2Green.gr παραθέτει τις τροποποιήσεις που συμπεριλαμβάνονται στη νέα απόφαση:

1. Η παρ. 1 (α) αντικαθίσταται ως εξής:

«(α) Βερροιόπουλος Μιχαήλ του Αντωνίου με ΑΔΤ ΑΕ105961, Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτή τον Αλληλόμη Πέτρο του Χρήστου με ΑΔΤ ΑΒ867840, Δρ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Η/Υ.»

2. Η παρ. 1 (ι) αντικαθίσταται ως εξής:

«(ι) Αραβαντινός Δημήτριος του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΗ651118, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια τη Τσικαλουδάκη Αικατερίνη με ΑΔΤ ΑΜ275051, Επίκουρη Καθηγήτρια της ίδιας Σχολής.»

3. Παρατείνεται κατά έξι (6) μήνες η θητεία του προέδρου και των μελών της, σύμφωνα με τo τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 της ανωτέρω Απόφασης, δηλαδή έως τις 22 Ιουλίου 2017.

4. Στο τέλος της παρ. 3 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Επίσης, η Επιτροπή γνωμοδοτεί – εισηγείται επί κάθε θέματος που άπτεται του σκοπού της προς τη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του Υπουργείου, κατόπιν σχετικού ερωτήματος της τελευταίας.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 170914/109/22.01.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών «Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής Συντονισμού για την επικαιροποίηση της εθνικής νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων».

Δείτε το κείομενο της απόφασης: εδώ

Πηγή: b2green.gr

Απάντηση