Τι χρειάζεται ο ενεργειακός κλάδος της ΕΕ

ΑΠΕ

Μέχρι το 2030, το ήμισυ της ζήτησης της ηλεκτρικής ενέργειας από την ΕΕ, θα καλύπτεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα χρειαστεί να συνοδεύεται από ευέλικτους συμβατικούς υποστηρικτικούς πόρους. Εξαιτίας του υψηλού αρχικού κόστους που συνδέεται με τις ΑΠΕ και τους προοδευτικά μικρότερους χρόνους που συνδέονται με την ικανότητα στήριξης, το κόστος του κεφαλαίου θα έχει αναλογικά μεγαλύτερο αντίκτυπο στο συνολικό κόστος από ό,τι σήμερα.

Αυτό το report εξετάζει πώς οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να σχεδιαστούν για να παρέχουν μακροπρόθεσμα ενδείξεις τιμών, ως εκ τούτου μειώνοντας το κόστος κεφαλαίου για τις τεχνολογίες αυτές, και επιτρέποντας μια πιο αποτελεσματική μετάβαση.

Διαπιστώνει ότι οι τρέχουσες διευθετήσεις της αγοράς δεν είναι σε θέση να παρέχουν μακροπρόθεσμα ενδείξεις τιμών. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, υποστηρίζουμε ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένα σύστημα για μακροχρόνιες συμβάσεις με ένα ρυθμισμένο αντισυμβαλλόμενο μέρος. Ένα κεντρικό σύστημα όπου η δυναμική ή η ενέργεια ή ένας συνδυασμός των δύο, θα μπορούσε να εισαχθεί για συμβατική και ΑΠΕ χωρητικότητα, βασισμένο σε μια περιφερειακή αξιολόγηση της επάρκειας και με ένα ανταγωνιστικό δεσμευτικό σύστημα σε ισχύ, για να διασφαλιστεί η αποδοτικότητα του κόστους.

Ωστόσο, τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν σειρά ρυθμιστικών εμποδίων ενώ εφαρμόζουν αυτού του είδους τα συστήματα, τα οποία θα μπορούσαν να μειωθούν μέσω της συγχώνευσης της νομοθεσίας και της δημιουργίας κανόνων πλαισίου της ΕΕ για τον σχεδιασμό αυτών των συμβατικών συμφωνιών.

των Fabio Genoese, Eleanor Drabik, Christian Egenhofer

Πηγή: capital.gr

Απάντηση