Τι αλλάζει στις οικοδομικές άδειες, η μεταρρύθμιση που θα δώσει ώθηση στις επενδύσεις

οικοδομικές άδειες

Μια σημαντική μεταρρύθμιση, η οποία θα συμβάλει στην επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση των οικοδομικών αδειών, με προφανή οφέλη, μεταξύ άλλων, για τις επενδύσεις στην αγορά των ακινήτων, φαίνεται πως δρομολογείται, αν και χρειάσθηκαν 4 χρόνια από τη στιγμή που νομοθετήθηκε για πρώτη φορά.

Η Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) με την οποία καθορίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής ελέγχου και έκδοσης των οικοδομικών αδειών, μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος e- Άδειες, που έχει αναπτύξει το ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος) βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στην τελική ευθεία για την υπογραφή της από τον υπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Σταθάκη.

Ακολούθως θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και όπως προβλέπει θα μεσολαβήσουν δύο μήνες προκειμένου να προσαρμοστεί το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ στις απαιτήσεις του τελευταίου νόμου 4495/2017 για το δομημένο περιβάλλον.

Η προοπτική είναι το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών να τεθεί σε πλήρη λειτουργία αρχές Σεπτεμβρίου. Από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του όλα τα δικαιολογητικά του άρθρου 40 του Ν.4495 για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Με την ΥΑ καθορίζονται τα δικαιώματα πρόσβασης για τους μηχανικούς, τους ιδιοκτήτες ακινήτων, τους υπαλλήλους του Δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό σε περιορισμένο εύρος.

Ειδικότερα με το e-Άδειες θα διεκπεραιώνονται όλες οι οικοδομικές άδειες (οικοδομική άδεια απαιτείται για την εκτέλεση οποιαδήποτε εργασία δόμησης η οποία δεν εμπίπτει στις εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας) οι εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας, οι γνωστοποιήσεις εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών, η αναθεώρηση οικοδομικών εργασιών, η ενημέρωση οικοδομικών αδειών, η έγκριση εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετων κατασκευών, οι άδειες κατεδάφισης, η έγκριση εκτέλεσης εργασιών, η προέγκριση οικοδομικής άδειας καθώς και οι περιπτώσεις αδειών για τις οποίες απαιτείται η γνωμοδότηση των Συλλογικών Οργάνων Ελέγχου του Δομημένου Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την ΥΑ, ο προϊστάμενος της υπηρεσίας Δόμησης, έχει πρόσβαση σε όλους τους ηλεκτρονικούς φακέλους των οικοδομικών αδειών και δύναται να τους ενημερώνει. Για την εφαρμογή του δειγματοληπτικού ελέγχου και του υποχρεωτικού ελέγχου σε περίπτωση καταγγελίας, ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας μέσω του πληροφοριακού συστήματος αναθέτει σε εξουσιοδοτημένο υπάλληλο τον έλεγχο, προκειμένου να αποφανθεί η υπηρεσία και στη συνέχεια ο ίδιος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Στις περισσότερες από τις περιπτώσεις αδειών (εξαιρούνται π.χ. οι εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας) έπειτα από την ολοκλήρωση όλων των σταδίων ελέγχου από τους αρμόδιους υπαλλήλους, εκδίδεται η άδεια από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό της αρμόδιας υπηρεσίας λαμβάνοντας μοναδιαίο αριθμό από το πληροφοριακό σύστημα και αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Στη συνέχεια αναρτάται στον καθορισμένο από το υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ) διαδικτυακό τόπο, στον οποίο παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στους πολίτες στα στοιχεία του εντύπου της οικοδομικής άδειας, καθώς και του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης αυτής.

Η κυριότητα του e  -Άδειες ανήκει στο ΥΠΕΝ. Ο συντονισμός και η εποπτεία λειτουργίας και εφαρμογής του είναι αρμοδιότητα της ΓΔ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γεωχωρικών Πληροφοριών και της Δ/νσης Ελέγχου και Εποπτείας Δομημένου Περιβάλλοντος.

Η διαδικτυακή πύλη του e-Άδειες θα είναι προσβάσιμη από την ηλεκτρονική διεύθυνση e-adeies.ypeka.gr την οποία θα χρησιμοποιούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στις διαδικασίες αδειοδότησης οικοδομικών δραστηριοτήτων φορείς και Υπηρεσίες της Διοίκησης, οι πολίτες/φορείς των έργων και δραστηριοτήτων και οι μελετητές τους καθώς και το ενδιαφερόμενο κοινό.

Το e-Άδειες σχεδιάζεται ώστε να μπορεί να διασυνδεθεί και να αντλήσει κάθε διαθέσιμο στοιχείο από υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου σε ηλεκτρονική μορφή, όπως τίτλοι ιδιοκτησίας, κτηματολόγιο, δασολόγιο, οριοθετήσεις ρεμάτων και γραμμών αιγιαλού.  Επίσης θα ενσωματώνει γεωγραφικές πληροφορίες που θα έχει διαθέσιμες η πολιτεία και  οι οποίες θα διευκολύνουν τον έλεγχο των αιτήσεων για έκδοση Αδειών. Ενδεικτικά αναφέρονται ψηφιακοί χάρτες με ρυμοτομικές γραμμές, όρους δόμησης και  χρήσεων γης, γραμμές αιγιαλού, ψηφιακούς δασικούς χάρτες, αρχαιολογικούς χώρους, ειδικά προστατευόμενες περιβαλλοντικές περιοχές. Σε αυτό έπειτα από 6 μήνες λειτουργίας θα  ενσωματωθούν και οι ηλεκτρονικές διαδικασίες αιτήματος, κλήρωσης ελέγχου και έκδοσης πορισμάτων των ελεγκτών δόμησης.

Τα τέλη ανταπόδοσης που θα εισπράττει το ΤΕΕ για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος θα οριστούν ως εξής: Σε περίπτωση ανέγερσης – επέκτασης νέων κατασκευών ανταποδοτικό τέλος: Για άδειες μέχρι 100 τμ με αποκλειστική χρήση κατοικίας 50 ευρώ και 60 ευρώ για τις λοιπές χρήσεις. Για άδειες άνω των 100 τμ και μέχρι 1000 τμ με αποκλειστική χρήση κατοικίας 100 ευρώ και 150 ευρώ για τις λοιπές χρήσεις. Για άδειες άνω των 1000 τμ και μέχρι 5000 τμ με αποκλειστική χρήση κατοικίας 250 ευρώ και 350 ευρώ για τις λοιπές χρήσεις.  Για άδειες άνω των 5000 τμ με αποκλειστική χρήση κατοικίας 400 ευρώ και 500 ευρώ για τις λοιπές χρήσεις. Για την υποβολή αιτήσεων που δεν σχετίζονται με τα προαναφερόμενα 20 ευρώ ανά υποβαλλόμενη αίτηση.

Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα και αφορούν Εγκρίσεις Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας, Άδεια Κατεδάφισης και Έκδοση Οικοδομικής άδειας για αποκατάσταση ζημιών μετά από φυσικές καταστροφές προβλέπεται έκπτωση 50% επί του ανταποδοτικού τέλους.

Πηγή: mononews.gr

Απάντηση