ΡΑΕ: Ελάχιστο Capacity Factor 12,5% για τις Άδειες Παραγωγής στα Φωτοβολταϊκά

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βάσει του κριτηρίου της ενεργειακής αποδοτικότητας, απαιτείται να διασφαλίζεται ως ελάχιστη τιμή συντελεστή χρησιμοποίησης (capacity factor) 12,5%, σύμφωνα με απόφαση της ΡΑΕ.

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη σχετική απόφαση,  σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.3468/2006 όπως ισχύει, η άδεια παραγωγής χορηγείται μεταξύ άλλων και με βάση το κριτήριο της ενεργειακής αποδοτικότητας του έργου για το οποίο υποβάλλεται η σχετική αίτηση, όπως αυτή προκύπτει από μετρήσεις του δυναμικού ΑΠΕ.
Αυτή η διάταξη εξειδικεύτηκε με την διάταξη της περίπτωσης δ΄, του άρθρου 13 του Κανονισμού Αδειών, σύμφωνα με την οποία κατά την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων η ενεργειακή αποδοτικότητα του έργου, όπως αυτή προκύπτει από τις ενεργειακές μελέτες που υποβάλλονται, καθώς και από την οικονομική βιωσιμότητα του έργου.
Στον Οδηγό Αξιολόγησης αιτήσεων ΑΠΕ, που εξειδικεύει περαιτέρω τα κριτήρια αξιολόγησης προβλέπεται ως ποσοτικό μέτρο για την αξιολόγηση της τεχνικο-οικονομικής αποδοτικότητας ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης του συνολικού κόστους επένδυσης του έργου ή το μέσο αναμενόμενο κόστος παραγωγής ενέργειας, ανάλογα με το είδος του έργου, καθώς και διαφορετικά όρια του εσωτερικού βαθμού απόδοσης που πρέπει να υπερκαλύπτονται ανάλογα με την τεχνολογία, ενώ για έργα με τεχνολογία Φ/Β ρητώς δεν προβλέφθηκε αντίστοιχο όριο για την εφαρμογή του κριτηρίου της οικονομοτεχνικής αποδοτικότητας προκειμένου να προωθηθεί η τεχνολογία τους, να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις και να υλοποιηθούν τα πρώτα έργα αυτής της τεχνολογίας, δηλαδή για λόγους που συνέτρεχαν κατά την αρχική κατάστρωση του Οδηγού.
Όπως επισημαίνει η ΡΑΕ, από το συνδυασμό των ανωτέρω συνάγεται καταρχήν ότι απαιτείται διακριτή αντιμετώπιση των αιτήσεων για έργα ΑΠΕ ανάλογα και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε τεχνολογίας ΑΠΕ.
Η τεχνολογία των Φ/Β είναι μία ώριμη πλέον τεχνολογία με εξασφαλισμένη ενεργειακή αποδοτικότητα στον ελλαδικό χώρο, όπως προκύπτει και από δημοσιευμένες εργασίες από το Institute for Energy & Transport του JRC (Joint Research Center) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες η ετήσια παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από Φ/Β εγκατεστημένης ισχύος 1kWp στην Ελλάδα κυμαίνεται από 1200-1450kWh/kW.
Επιπλέον, όπως αναφέρει η ΡΑΕ. σύμφωνα με στοιχεία από τη λειτουργία των Φ/Β έργων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, όπως αυτά δημοσιεύτηκαν από τον ΛΑΓΗΕ και αφορούν τη συνολική λειτουργία Φ/Β στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα προκύπτει μέσος συντελεστής απόδοσης 15,2% που ισοδυναμεί με μεσοσταθμική απόδοση 1330kWh/kW.
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι είναι εύλογο, σύμφωνα με την ΡΑΕ, να λαμβάνεται υπόψη ως απαιτούμενη ελάχιστη τιμή συντελεστή χρησιμοποίησης (capacity factor) 12,5%, για Φ/Β σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, που αντιστοιχεί στην κατώτερη ετήσια παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, δηλαδή 1100kWh/kW.

Απάντηση