Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα «Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2017» ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2017

«Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2017» ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ
Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (με ανακοίνωση του, την οποία υπογράφουν εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου η πρόεδρος Τόνια Κατερίνη και ο γενικός γραμματέας Γ. Πλατσάκης) γνωτσοποιεί ότι, στο πλαίσιο του προγραμματισμού δράσεων του, αποφάσισε την ανά τριετία περιοδική θεσμοθέτηση των Βραβείων Αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων.[su_spacer]

Αυτό θα συμβάλλει στην προβολή του σύγχρονου υλοποιημένου αρχιτεκτονικού έργου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, και στην αναγνώρισή του σε ένα ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, απονέμοντας τιμητικά βραβεία, διακρίσεις και επαίνους στις ακόλουθες δυο κατηγορίες:

  • Βραβεία Σύγχρονου Αρχιτεκτονικού Έργου,
    σε υλοποιημένα κτιριακά έργα (δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, νέα ή προσθήκες).
  • Βραβεία Αρχιτεκτονικής Δημοσίου Ανοικτού Χώρου – Τοπίου,
    σε υλοποιημένα έργα αστικού σχεδιασμού, αρχιτεκτονικής τοπίου και έργων διαμόρφωσης – ανάπλασης ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων.

Στις ως άνω κατηγορίες θα απονεμηθούν κατ’ ελάχιστον ένα (1) βραβείο και τρεις (3) έπαινοι, καθώς επίσης και μια (1) τιμητική διάκριση σε νέο αρχιτέκτονα <40 ετών για κάθε μια από τις κατηγορίες αυτές.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Η υποβολή έργων είναι ελεύθερη, γίνεται με ανοιχτή εκδήλωση ενδιαφέροντος με αίτηση προς τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. Οι προτάσεις είναι επώνυμες.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αρχιτέκτονες, οικονομικώς ενήμερα μέλη του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, οι οποίοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή τους σε μια ή και στις δυο ως άνω κατηγορίες, αποστέλλοντας όχι περισσότερα από τρία (3) έργα ανά κατηγορία.

Η συμμετοχή σε μελετητική ομάδα θεωρείται ως συμμετοχή με έργο για κάθε μέλος της ομάδας ξεχωριστά.

Τα αρχιτεκτονικά αυτά έργα θα πρέπει να έχουν χρονικό ορίζοντα υλοποίησής τους την τελευταία πενταετία, δηλαδή θα πρέπει να έχουν αποπερατωθεί την περίοδο 2012 – 2017. Για κάθε πρόταση ζητούνται τα παρακάτω:

Α. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αίτηση συμμετοχής, ανά έργο ανά κατηγορία, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, στην οποία αναφέρονται:

  1. Τα στοιχεία του μελετητή ή της μελετητικής ομάδας του έργου (με τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους της ομάδας στη μελέτη), καθώς επίσης και τα ονόματα συνεργατών αρχιτεκτόνων, τα ονόματα συνεργατών μηχανικών άλλων ειδικοτήτων καθώς και αυτά των εργολάβων/κατασκευαστών του έργου.
  2. Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου της ομάδας.

Β. ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α3

Τεύχος μεγέθους Α3 (έως τέσσερεις σελίδες), με τα πλήρη στοιχεία τεκμηρίωσης του έργου, όπως σύντομη τεχνική έκθεση (με περιγραφή της ιδέας / βασικών εννοιολογικών αρχών αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, σύνοψη του κτιριολογικού προγράμματος κλπ), σχέδια (τοπογραφικό, κατόψεις, τομές κλπ), φωτογραφίες (εσωτερικές, εξωτερικές κλπ), καθώς και ότι άλλο υλικό θεωρούν οι συμμετέχοντες χρήσιμο για την κατανόηση του έργου.

Δεδομένου ότι ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, στα πλαίσια προβολής των Βραβείων Αρχιτεκτονικής, προτίθεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίσης, μεταξύ άλλων, να αναρτήσει τα έργα των συμμετεχόντων στην ιστοσελίδα του, το παραπάνω παραδοτέο υλικό θα πρέπει να υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM ή DVD), σε μορφή [*.pdf] για τα σχέδια και σε μορφή [*.jpg] για τις φωτογραφίες σε ανάλυση 300 dpi.

Η υποβολή των παραπάνω θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 15/06/17, και ώρα 15.00, στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων (Βρυσακίου 15 & Κλάδου, Μοναστηράκι, 105 55 Αθήνα).

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τα έργα που θα υποβληθούν, θα αξιολογηθούν από εννεαμελή Κριτική Επιτροπή, έργο της οποίας είναι η επιλογή των βραβείων, επαίνων και διακρίσεων. Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται ως εξής:

4 μέλη του ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ: Τόνια Κατερίνη, Κάρολος Γαλανός, Μιχάλης Πουλάκης, Νίκος Φιντικάκης.

1 μέλος της ΕΕΕ – ΑΜ/ΤΕΕ: Δαμιανός Αμπακούμκιν.

4 μέλη που επιλέχθηκαν με κλήρωση από τον κατάλογο κριτών του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ: Πέτρος Πετρακόπουλος, Ευαγγελία Βασιλάτου, Ιουλία Δρούγα, Περικλής Γαρουφάλης.

2 αναπληρωτές που επιλέχθηκαν με κλήρωση από τον κατάλογο κριτών του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ: Κατερίνα Γκιουλέκα, Βιβιάννα Μεταλληνού.

Αρχιτέκτονες, στα έργα των οποίων θα απονεμηθούν βραβεία, έπαινοι και διακρίσεις, θα κληθούν να υποβάλλουν τις συμμετοχές τους (στοιχεία έργου & τεύχος Α3), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και στα αγγλικά, προκειμένου το υλικό να είναι εν δυνάμει αξιοποιήσιμο για προώθησή του στο εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Συλλόγου (τηλ.: 2103215146, 2103213871, e-mail: info@sadas-pea.gr ή sadas-pea@tee.gr).

Η πρόσκληση βρίσκεται: εδώ

Πηγή: sadas-pea.gr

Απάντηση