ΠΟΒΑΣ: Συνάντηση διαβούλευσης στο ΤΕΕ

Συνάντηση Διαβούλευσης στο ΤΕΕ με θέμα: χρηματοδοτικά εργαλεία, κίνητρα και άλλα μέτρα υποστήριξης των εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο.

Η ΠΟΒΑΣ συμμετείχε στην Συνάντηση Διαβούλευσης που διοργανώθηκε στην έδρα του ΤΕΕ στην Αθήνα την Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017. Η συγκεκριμένη συνάντηση διεξήχθη στο πλαίσιο της δράσης BUILD UP Skills UPSWING.

Θέμα της συνάντησης ήταν η διαμόρφωση προτάσεων για κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, κίνητρα και άλλα μέτρα υποστήριξης των εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο, ώστε να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή τους σε προγράμματα κατάρτισης και αναβάθμισης των επαγγελματικών τους προσόντων.

Στην συνάντηση εκτός από τους εταίρους του έργου και τα μέλη των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από αρμόδιους κρατικούς φορείς, όπως το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΑΝΑΔ), η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κ.α.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία για μια ακόμα φορά με την ενεργή συμμετοχή της ως μέλος της Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής κατασκευαστών αλουμινίου και σιδήρου, στις δράσεις και αποτελέσματα του BUILD UP Skills UPSWING είχε καθοριστική συμβολή σε αυτή τη συμμετοχική διαδικασία διαβούλευσης.

Να σημειωθεί ότι η ΠΟΒΑΣ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την διαμόρφωση κατάλληλων προτάσεων πολιτικής που θα υποστηρίξουν τους εργαζομένους του κλάδου μας στις σύγχρονες προκλήσεις της αγοράς και επεξεργάζεται συγκεκριμένο πλαίσιο δράσεων προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Απάντηση